เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “NT” ทั้งหมด 193 รายการ
เรียงตามล่าสุด
ข่าว

LINE @NTPLC พร้อมเปิดให้บริการเติมเงิน my by NT

LINE @NTPLC พร้อมเปิดให้บริการเติมเงิน my by NT
บทความ

NT Business Continuity Management report

NT Business Continuity Management report, ่างการซักซ้อมทุกข ั้นตอน บนระบบ @NTBCP – Recovery Test ชื่อแผน : BCP Product : บริการ NT IDC ซักซ ้อมเม ื่อว,  ต ัวอย่างการซ ักซ้อม (Page 1 of 33) การซักซ ้อม NT BCP ประจาปี 2566 (ในระดับ Call Test) บันทึก Time used ระหว ่างการซักซ ้อมทุกข ั้นตอน บนระบบ @NTBCP – Recovery Test ชื่อแผน, -Infrastructure ต ัวอย่างการซ ักซ้อม (Page 2 of 33) กราฟแสดงการซักซ้อมเริ่มต้นและสิ้นสุด บนระบบ @NTBCP, ) การซักซ ้อม NT BCP ประจาปี 2566 (ในระดับ Call Test) บันทึก Time used ระหว ่างการซักซ้อมทุกข ั้นตอน
ข่าว

NT มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา NTครบรอบ 2 ปี “NT 2nd Anniversary”

NT มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา NTครบรอบ 2 ปี “NT 2nd Anniversary”
บทความ

1 คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ NT Contact Center

1 คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ NT Contact Center,  คูมือและมาตรฐานการใหบร ิการของ NT Contact Center
บทความ

O1 โครงสร้าง NT

O1 โครงสร้าง NT,  กลุ่มดิจิทัล สายงานดิจิทัล สายงานตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ NT สายงานการเงิน, คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ NT • ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต • ศูนย์มาตรฐานความปลอดภ ัย, ิบัติการโครงข่าย (งานเทคนิคของเขตกรุงเทพฯ ของ NT1) สายงานดาวเทียมและโครงข่าย, ่างประเทศ (รบ.) • ฝ่ายปฏ ิบัติการโครงข ่าย (ปบ.) (งาน เทคน ิคของเขตกรงเทพฯ ของ NT1) (ป.1, . โทรคมนาคมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566) คณะกรรมการ NT สายงานตรวจสอบ (ว.) คณะกรรมการตรวจสอบ
บทความ

โครงสร้าง NT

โครงสร้าง NT, • ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ • ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย (งานเทคนิคของเขตกรุงเทพฯ ของ NT1) สายงานดาวเทียมและโครงข่าย
บทความ

6.1 คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ NT Contact Center

6.1 คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ NT Contact Center,  คูมือและมาตรฐานการใหบร ิการของ NT Contact Center และติดตั้งบริการ Online การใหบร ิการติดตั้ง Online
บทความ

โครงสร้าง NT Old

โครงสร้าง NT Old, • ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ • ฝ่ายปฏิบ ัติการโครงข่าย (งานเทคน ิคของเขตกรุงเทพฯ ของ NT1) สายงานดาวเท ียมและโครงข
บทความ

NT 009 1 07 66

NT 009 1 07 66, IS.1 284 3030 33BRUNEI673 44 34BULGARIA359 1920 อ ัตราค าใชบริการโทรศ ัพทระหว างประเทศ NT 009
บทความ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำ ปี พ.ศ. 2566

ื่อนาไปปฏิบัติของ NT๑ - NT๒ ยังแตกต่าง ทาให้ต้องแก ้ไขเอกสารบ่อยครั้ง ข้อเสนอแนะ - NT ควรจัดให้มี, การทางานในช่วงต้นของโครงสร้างใหม่ รวมทั้งการตีความระเบียบพ ัสดุเพ ื่อนาไป ปฏิบัติของ NT๑ - NT๒ ยังแตกต่าง ทาให้ ต้องแก้ไขเอกสารบ่อยครั้ง ข้อเสนอแนะ - NT ควรจัดให้มี Hotline เพ ื่อให้คาปรึกษาการ, ้าร่วม - กิจกรรมเช่นนี้กับ NT ในคราวต่อไป ๕๕% ได้รับความรู้เพ ิ่มจากเดิม และให้ข้อแนะนา ในระดับ ดี-ดีมาก และอยากให้ NT จัดต่อไป ปัญหาและอ ุปสรรค เนื่องจาก ปอ. และ บด. ไม ่มีพนักงานในการ
บทความ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

่ รวมทั้งการตีความระเบียบพ ัสดุเพ ื่อนาไป ปฏิบัติของ NT๑ - NT๒ ยังแตกต่าง ทาให้ ต้องแก้ไขเอกสารบ่อยครั้ง ข้อเสนอแนะ - NT ควรจัดให้มี Hotline เพ ื่อให้คาปร ึกษาการ, ักษะในการทางานในช่วงต้นของ โครงสร้างใหม่ รวมทั้งการตีความระเบียบพัสดุ เพ ื่อนาไปปฏิบัติของ NT๑ - NT๒ ยังแตกต่าง ทาให้ต้องแก ้ไขเอกสารบ่อยครั้ง ข้อเสนอแนะ - NT ควรจัดให้มี Hotline เพ ื่อให้คาปร, - กิจกรรมเช่นนี้กับ NT ในคราวต่อไป ๕๕% ได้รับความรู้เพ ิ่มจากเดิม และให้ข้อแนะนา ในระดับ ดี-ดีมาก และอยากให้ NT
บทความ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

 ช ่ องทางรับเรื่องร้องเร ียนทุจร ิ ตและประพฤต ิ ม ิ ชอบ 1. อ ีเมล no_corruption@ntplc.co.th 2. เว็บไซต์ https://ntcomplain.nc.ntplc.co.th/ 3. โทรศัพท์ 0 2104 4501 4. โทรสาร 0 2104 4503 5. จดหมาย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) ศูนย์ป ้องกันและปราบปรามการทุจริต เลขที ่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี ่ กรุงเทพมหานคร 10210 6. สถานท ี่ต ิ ดต ่ อ ศูนย์ป ้องกันและปราบปรามการทุจริต บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) เลขที ่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ
ข่าว

NT ร่วมกับ ธพส. จัดการประชุมเพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมภายในศูนย์ราชการฯ

NT ร่วมกับ ธพส. จัดการประชุมเพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมภายในศูนย์ราชการฯ
โปรโมชั่น

NT Plusnet

NT Plusnet
ข่าว

NT ร่วมมือกับสถาบันคลังสมองของชาติ

NT ร่วมมือกับสถาบันคลังสมองของชาติ
บทความ

2.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2564

ิต บมจ.โทรคมนาคมแห ่งชาติ NT1 และ NT2 พ ิจารณา แผนปี 2564 - สร ุปและ วิเคราะห ์ผล 4/20, and Don’t • ขับเคลื่อนเคร ือข่าย NT Strong ส ู่องค์กรคุณธรรมและโปร่งใส • CAC Declared หรือ NACC, . ติดตามและรายงานผลภายในเดือนส ิงหาคม 2564 100% NT ส ่งข ้อม ูลการประเม ินความเส ี่ยงการท ุจริตและ, เมษายน 2564 - ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนปี 2564 เมื่อวันท ี่ 26 ส ิงหาคม 2564 NT อย ู่ระดับ A หรือ, ที่ดี (STRONG องค์กรพอเพ ียงต้านทุจริต) ตัวช ี้วัด จัดตั้งชมรม NT STRONG และร่วมกิจกรรมเรียนรู้
ข่าว

NT สนับสนุน กสทช. มอบแพ็กเกจโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้พิการ

NT สนับสนุน กสทช. มอบแพ็กเกจโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้พิการ
ข่าว

NT ย้ำภารกิจประมูลวงโคจรคุ้มค่าเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจดาวเทียม

NT ย้ำภารกิจประมูลวงโคจรคุ้มค่าเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจดาวเทียม
ข่าว

NT นำดิจิทัลยกระดับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ทั่วถึงและเท่าเทียม

NT นำดิจิทัลยกระดับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ทั่วถึงและเท่าเทียม
ข่าว

NT ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัลทรังก์

NT ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัลทรังก์
ข่าว

NT รับรางวัลหน่วยงานรัฐที่สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

NT รับรางวัลหน่วยงานรัฐที่สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
ข่าว

NT ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

NT ร่วมถวายพระพรชัยมงคล
ข่าว

NT จับมือสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย นำเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล ต่อยอดศักยภาพอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับสู่การสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน

NT จับมือสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย นำเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล ต่อยอดศักยภาพอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับสู่การสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน
บทความ

NT 001 1 07 2562

NT 001 1 07 2562
ข่าว

NT ผสาน OKMD ดันนวัตกรรม AI และดิจิทัล รองรับศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ

NT ผสาน OKMD ดันนวัตกรรม AI และดิจิทัล รองรับศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ
ข่าว

NT รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรม ประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน สู่องค์กรคุณธรรมและโปร่งใส

NT รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรม ประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน สู่องค์กรคุณธรรมและโปร่งใส
ข่าว

NT เดินหน้า “โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” พัฒนาความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชนและเยาวชนในบึงกาฬ

NT เดินหน้า “โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” พัฒนาความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชนและเยาวชนในบึงกาฬ
ข่าว

NT ต่อยอดพื้นที่โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สนับสนุนชุมชนเทศบาลเมืองตาก ใช้ไอทีเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

NT ต่อยอดพื้นที่โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สนับสนุนชุมชนเทศบาลเมืองตาก ใช้ไอทีเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ข่าว

NT ร่วมสนับสนุนชุมชนอำนาจเจริญพัฒนาอย่างยั่งยืน นำโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club

NT ร่วมสนับสนุนชุมชนอำนาจเจริญพัฒนาอย่างยั่งยืน นำโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club
โปรโมชั่น

โปรคุ้ม NT Government V2 จาก NT Mobile

โปรคุ้ม NT Government V2 จาก NT Mobile
บทความ

NT นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน NT 25 ธค 66

NT นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน NT 25 ธค 66
ข่าว

NT เตรียมพร้อมปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยทางทะเลด้วยมาตรฐานสากลพัฒนาระบบสื่อสารวิทยุเรือสู่ระบบ GMDSS

NT เตรียมพร้อมปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยทางทะเลด้วยมาตรฐานสากลพัฒนาระบบสื่อสารวิทยุเรือสู่ระบบ GMDSS
ข่าว

NT พัฒนาระบบสื่อสาร สนับสนุนการดำเนินงานของสุขศาลาพระราชทานเพื่อคนไทยในพื้นที่ห่างไกล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

NT พัฒนาระบบสื่อสาร สนับสนุนการดำเนินงานของสุขศาลาพระราชทานเพื่อคนไทยในพื้นที่ห่างไกล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข่าว

NT เตือนภัยมิจฉาชีพ แอบอ้างชื่อบุคคล กระทำผิดทางกฎหมาย

NT เตือนภัยมิจฉาชีพ แอบอ้างชื่อบุคคล กระทำผิดทางกฎหมาย
ข่าว

NT เปิดตัวมาสคอตน้อง “Connect” เชื่อมต่อทุกสังคมและไลฟ์สไตล์สู่เป้าหมายความสำเร็จของคนไทย

NT เปิดตัวมาสคอตน้อง “Connect” เชื่อมต่อทุกสังคมและไลฟ์สไตล์สู่เป้าหมายความสำเร็จของคนไทย
ข่าว

NT eService ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

NT eService ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
ข่าว

NT วางทิศทางธุรกิจตอบสนองนโยบายภาครัฐและประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเป้าสะดวกทั่วถึงคุ้มค่าควบคู่ปรับองค์กรลดความซ้ำซ้อน

NT วางทิศทางธุรกิจตอบสนองนโยบายภาครัฐและประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเป้าสะดวกทั่วถึงคุ้มค่าควบคู่ปรับองค์กรลดความซ้ำซ้อน
ข่าว

NT จับมือ ทิพยประกันภัย ดันบริการตอบสนองความต้องการลูกค้ายุคดิจิทัล

NT จับมือ ทิพยประกันภัย ดันบริการตอบสนองความต้องการลูกค้ายุคดิจิทัล
ข่าว

NT จับมือ มช. เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายสื่อสารสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

NT จับมือ มช. เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายสื่อสารสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จับมือ NT

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จับมือ NT
ข่าว

NT จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

NT จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข่าว

NT ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

NT ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ข่าว

จังหวัดสงขลาร่วมกับ NT ปั้นต้นแบบบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดด้วยAI           ยกระดับความปลอดภัยหวังดึงดูดนักท่องเที่ยว

จังหวัดสงขลาร่วมกับ NT ปั้นต้นแบบบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดด้วยAI           ยกระดับความปลอดภัยหวังดึงดูดนักท่องเที่ยว
ข่าว

NT หนุนกรมเจ้าท่า พัฒนาแพลตฟอร์มท่าเทียบเรืออัจฉริยะและระบบติดตามเรือท่องเที่ยว

NT หนุนกรมเจ้าท่า พัฒนาแพลตฟอร์มท่าเทียบเรืออัจฉริยะและระบบติดตามเรือท่องเที่ยว
ข่าว

ทิพยจับมือ NT ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมต่อยอดสู่การเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการ

ทิพยจับมือ NT ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมต่อยอดสู่การเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการ
ข่าว

NT มอบของขวัญสุดปัง รับปีมังกร 2567

NT มอบของขวัญสุดปัง รับปีมังกร 2567
ข่าว

NT ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

NT ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
ข่าว

NT ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตอบแบบสอบถาม

NT ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตอบแบบสอบถาม
โปรโมชั่น

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ SME แพ็กเกจ New NT SME Plus Series 500/500 Mbps เริ่มต้น 590 บาท/เดือน

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ SME แพ็กเกจ New NT SME Plus Series 500/500 Mbps เริ่มต้น 590 บาท/เดือน
ข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) บนหลังคาให้กับอาคารของ NT ในพื้นที่ภาคกลาง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) บนหลังคาให้กับอาคารของ NT ในพื้นที่ภาคกลาง
โปรโมชั่น

Speed เต็มม... แรงง...เหนือชั้น กับโปร NT Fiber Small Living

Speed เต็มม... แรงง...เหนือชั้น กับโปร NT Fiber Small Living
ข่าว

CtrlS ลงนามความร่วมมือ NT สร้างไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย

CtrlS ลงนามความร่วมมือ NT สร้างไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย
บทความ

ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

Telephone Switching Center/ITSC) ดังนี้ Area NT POI Address Service Area Service Area Numbering, Area NT FIXED POI Address Service Area Service Area Numbering อาคาร CAT TOWER อาคาร CAT TOWER, ื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (RIO) ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 11 จาก 44 Area NT FIXED POI Address Service, ื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (RIO) ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 12 จาก 44 Area NT FIXED POI Address Service Area, Area NT Mobile POI Address Service Area Service Area Numbering Bangkok Metropolitan Area (BMA
บทความ

1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ NT Contact

1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ NT Contact
ข่าว

NT ร่วมมือ Blendata ผสานจุดแข็งยกระดับบริการ “NT BIG DATA” ชูแพลตฟอร์มใช้งานง่ายตอบโจทย์ธุรกิจทุกระดับ

NT ร่วมมือ Blendata ผสานจุดแข็งยกระดับบริการ “NT BIG DATA” ชูแพลตฟอร์มใช้งานง่ายตอบโจทย์ธุรกิจทุกระดับ
ข่าว

NT เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล NT RUN FOR LIFE Nakhon Phanom นำรายได้สบทบทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในนครพนม

NT เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล NT RUN FOR LIFE Nakhon Phanom นำรายได้สบทบทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในนครพนม
ข่าว

NT สานพลังขับเคลื่อน CSR ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

NT สานพลังขับเคลื่อน CSR ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ข่าว

NT ขยายพื้นที่โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ต่อเนื่อง สนับสนุนชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จ.หนองบัวลำภู ใช้ไอทีต่อยอดผลิตภัณฑ์

NT ขยายพื้นที่โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ต่อเนื่อง สนับสนุนชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จ.หนองบัวลำภู ใช้ไอทีต่อยอดผลิตภัณฑ์
ข่าว

NT นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลื้มขยายชุมชนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ครบทุกจังหวัด

NT นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลื้มขยายชุมชนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ครบทุกจังหวัด
โปรโมชั่น

แพ็กเกจ NT Mobile ระบบรายเดือน ชุด NT SIM Corporate

แพ็กเกจ NT Mobile ระบบรายเดือน ชุด NT SIM Corporate
ข่าว

NT คว้ารางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปี 2565

NT คว้ารางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปี 2565
ข่าว

NT ระดมจัดถุงยังชีพ “พลังน้ำใจ” ช่วยผู้ประสบอุทกภัย โดยทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา

NT ระดมจัดถุงยังชีพ “พลังน้ำใจ” ช่วยผู้ประสบอุทกภัย โดยทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา
ข่าว

NT และ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

NT และ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าว

NT ขอเชิญนักวิจัยสายนวัตกรรม เสนอผลงานขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566

NT ขอเชิญนักวิจัยสายนวัตกรรม เสนอผลงานขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566
ข่าว

NT จัดพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 2566

NT จัดพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 2566
ข่าว

NT แถลงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2566 มุ่งผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลสู่หน่วยงานภาครัฐ ชูสถานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและดิจิทัลผ่านความเป็นกลาง

NT แถลงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2566 มุ่งผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลสู่หน่วยงานภาครัฐ ชูสถานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและดิจิทัลผ่านความเป็นกลาง
ข่าว

NT โชว์ความพร้อมนำสายสื่อสารลงดิน โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 นครราชสีมา

NT โชว์ความพร้อมนำสายสื่อสารลงดิน โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 นครราชสีมา
ข่าว

NT cyfence จัดงาน Discovering CSOC

NT cyfence จัดงาน Discovering CSOC
ข่าว

NT จัดงานในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 3 ปี

NT จัดงานในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 3 ปี
บทความ

14.1.2 ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม NT 65

14.1.2 ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม NT 65
ข่าว

NT รับมอบใบรับรองระบบบริหารจัดการ ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความมั่นคงปลอดภัยและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ NT Data Services บนโครงข่าย NT MPLS

NT รับมอบใบรับรองระบบบริหารจัดการ ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความมั่นคงปลอดภัยและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ NT Data Services บนโครงข่าย NT MPLS
บทความ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2566

ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 2 จาก 14 O33, มีผลการดาเนินการ ดังนี้ - ผู้บริหารระดับต้นและชมรม NT STRONG มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานทาง จริยธรรม การแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน ร้อยละ 88 *งบประมาณแผนป้องกันการทุจริต ปี 2566 ของ NT จานวน 290,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และได้รับ งบประมาณสนับสนุนโครงการ “NT STRONG โปร่งใส ไร้ทุจริต, *งบประมาณแผนป้องกันการทุจริต ปี 2566 ของ NT จานวน 290,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ ้วน) และได้รับ
บทความ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 1 จาก 3 O22, - เว็บไซต ์ : รับเรื่องร้องเรียนท ุจริตฯ https://ntcomplain.nc.ntplc.co.th/ - โทรศัพท์ : 0 2104, . NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 2 จาก 3 แสดงคู่มือหร ือแนวทางการดาเนินการต ่อเร ื่องร, “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ” 3. กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม OIT ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2
บทความ

รายงานผลการดำเนินการ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ (External)

ผลลัพธ์หรือความสาเร็จของการดาเนินการ 1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และม ีประสิทธ ิภาพ 1. ทุกสาย ของ NT มีการ, NT เป็นประจาทุกเดือน ตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสของบริษัท โดย ศปท. จะรวบรวมสร ุปเสนอ กจญ, ของ บมจ . โทรคมนาคมแห่งชาต ิ ประจาป ี 2567 2. NT มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกโครงการทุกวิธ ี กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ NT มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายว่าการดาเนินธุรกิจกับ NT รวมถ
โปรโมชั่น

เน็ตแรงไม่หยุด ธุรกิจฉุดไม่อยู่แพ็กเกจ New NT SME Plus Fixed IP

เน็ตแรงไม่หยุด ธุรกิจฉุดไม่อยู่แพ็กเกจ New NT SME Plus Fixed IP
บทความ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

AI FOR GOVERNMENT SERVICES 3 E-Fundamental of Smart City 2 NT Service Platform (NTSP) สาหรับงานขาย, ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 1 จัดทากรอบ อัตรากาลัง ในภาพรวมของ NT สายงาน และส่วนงาน อบก. 30 ได้กรอบ, พ.ย. ธ.ค. 1 สื่อสารพฤติกรรมที่พ ึงประสงค์ (Do) ไม่พึงประสงค์ (Don’t) ตามวัฒนธรรมองค์กร I AM NT, วิดีโอแนวคิด 12 แนวคิดของ NT Creative Squad ผ่านช ่องทางต่าง ๆ ขององค์กร (ดาเนินการแล้วเสร็จ) เผยแพร่ Clip วิดีโอ แนวคิด 12 แนวคิดของ NT Creative Squad แบบฟอร ์มการเป ิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบว ัด OIT
บทความ

6 ช่องทาง Social media ของ NT ที่ทำให้เราใกล้กันมากขึ้น

6 ช่องทาง Social media ของ NT ที่ทำให้เราใกล้กันมากขึ้น
ข่าว

เอส เอฟ และ NT ต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ เปิด “NT BE EVERYWHERE AT SF CINEMA” จุดให้บริการลูกค้า NT แบบ One Stop Service ที่ เอส เอฟ ทั่วประเทศ

เอส เอฟ และ NT ต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ เปิด “NT BE EVERYWHERE AT SF CINEMA” จุดให้บริการลูกค้า NT แบบ One Stop Service ที่ เอส เอฟ ทั่วประเทศ
ข่าว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข่าว

NT เปิดให้บริการระบบ NSW พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและภาคธุรกิจ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์

NT เปิดให้บริการระบบ NSW พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและภาคธุรกิจ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
ข่าว

NT เข้าร่วมประชุมผู้ให้บริการโทรคมนาคมระดับนานาชาติในงาน PTC’23 ณ โฮโนลูลู ฮาวาย

NT เข้าร่วมประชุมผู้ให้บริการโทรคมนาคมระดับนานาชาติในงาน PTC’23 ณ โฮโนลูลู ฮาวาย
ข่าว

NT เชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 32 จากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

NT เชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 32 จากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ข่าว

คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว โปร NT MAX DFiber เน็ตบ้านแรงเต็มแม็กซ์

คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว โปร NT MAX DFiber เน็ตบ้านแรงเต็มแม็กซ์
ข่าว

แพ็กเกจสุดคุ้ม ลูกค้าเน็ตบ้าน NT รับซิม my ฟรีพร้อมส่วนลดค่าบริการ 50%

แพ็กเกจสุดคุ้ม ลูกค้าเน็ตบ้าน NT รับซิม my ฟรีพร้อมส่วนลดค่าบริการ 50%
ข่าว

NT ร่วมสัมมนาฯ ยกระดับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนให้เป็น GCC 1111 อัจฉริยะ

NT ร่วมสัมมนาฯ ยกระดับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนให้เป็น GCC 1111 อัจฉริยะ
ข่าว

NT รับรางวัล คุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2565 (Moral Awards)

NT รับรางวัล คุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2565 (Moral Awards)
ข่าว

NT เชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสด เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 จากเมืองหางโจว ประเทศจีน

NT เชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสด เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 จากเมืองหางโจว ประเทศจีน
ข่าว

การดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ของ NT

การดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ของ NT
ข่าว

NT ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

NT ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าว

EnCo จับมือ NT ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในอาคาร EnCo Terminal

EnCo จับมือ NT ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในอาคาร EnCo Terminal
ข่าว

NT ลงนามความร่วมมือ “อีโวลูชั่น ดีซี (ไทยแลนด์)” พัฒนาธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ รองรับธุรกิจแห่งอนาคต

NT ลงนามความร่วมมือ “อีโวลูชั่น ดีซี (ไทยแลนด์)” พัฒนาธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ รองรับธุรกิจแห่งอนาคต
โปรโมชั่น

Change ให้ไว กับโปร NT Change#2

Change ให้ไว กับโปร NT Change#2
บทความ

NT QOS report fixed ไตรมาส 3 ปี66

NT QOS report fixed ไตรมาส 3 ปี66
บทความ

การดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ของ NT

การดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ของ NT
บทความ

3.รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนแยกตามช่องทาง

 ท ี่ ช ่องทางการร ้องเร ียน กรกฎาคม ส ิงหาคม ก ันยายน ต ุลาคม พฤศจ ิกายน ธ ันวาคม รวม 1 โทรศ ัพท ์ 37 47 63 50 9 7 213 2 จดหมายอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ 2 5 2 1 1 1 12 3 เว ็บไซต ์ 49 38 46 59 44 22 258 4 มาด ้วยตนเอง/ศ ูนย ์บร ิการ/บร ิษ ัท 23 16 38 56 63 52 248 5 แอปพล ิเคช ัน 1 - 7 10 11 13 42 6 โทรสาร - - - - - - - 7 โซเช ียลม ีเด ีย - - - - - - - 8 ช ่องทางอ ื่นๆ โปรดระบ ุ - จดหมาย 23 17 27 19 14 13 113 135 123 183 195 142 108 886 NT2 (ท ีโอท ี) รายงานสร ุปผลการแก ้ไขป ัญหาเร
ข่าว

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ NT จัดกิจกรรม "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรม “NT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรมและนำองค์กรโปร่งใส” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ NT จัดกิจกรรม "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรม “NT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรมและนำองค์กรโปร่งใส” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
ข่าว

NT ร่วมงาน AWS Public Sector Day Thailand  ชูความพร้อมบริการ AWS Outposts บน NT CLOUD

NT ร่วมงาน AWS Public Sector Day Thailand  ชูความพร้อมบริการ AWS Outposts บน NT CLOUD
โปรโมชั่น

ตอบโจทย์ ทุกธุรกิจ ทุกองค์กร ต้อง NT CXMaX Net บริการ Broadband จาก NT

ตอบโจทย์ ทุกธุรกิจ ทุกองค์กร ต้อง NT CXMaX Net บริการ Broadband จาก NT
บทความ

คู่มือการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน

จัดให้ม ี ดังนี้ ช่องทางการร ้องเร ียน สถานที่ วัน - เวลา 1) NT Shop ศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ (ntplc.co.th/Office/ServiceOffice) ทุกว ันทาการ เวลา 8:30 น. – 16:30 น. 2) NT Contact Center, ตลอด 24 ชม. 4) Social Media Facebook fanpage : NTPLC Twitter : @NT_plc Instragram : nt_plc LINE : @ntplc Youtube : NTplc LinkedIn : NTPLC Pantip : NTPLC ทุกว ัน ตลอด 24 ชม. 5) E-mail, และไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ เล ขหมาย NT Contact Center 1888 สาหรับลูกค้าในโครงข่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ
บทความ

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การให้บริการและระบบ E-Service

คำแนะนำและความช ่วยเหล ือเม ื่อจำเป ็น (https://ntkm.ntplc.co.th/) •ส ่งเสร ิมการเร ียนร ู้และการพ ัฒนาตนเอง, .) โครงการต ่าง ๆ เพื่อให ้เกิดประโยชน ์แก ่ประชาชนและส ่วนรวม : จะเห ็น ได ้ว่า การทำโครงการต ่าง ๆ ของ NT, ์กร และบร ิการของ NT ป ี 2566 ภาพรวม Corporate Brand ได ้คะแนนอย ู่ 77 คะแนน และการสำรวจความพ, ีการทำแผนสาเหต ุการยกเล ิกใช ้บร ิการ FTTx FTTx ของ NT ป ี 2566 และม ีการทำแผนด ังกล ่าวต ่อเน
บทความ

ผังโครงสร้าง ล่าสุด 1 พ.ค. 66

 กลุ่มดิจิทัล สายงานดิจิทัล สายงานตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ NT สายงานการเงิน, คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ NT • ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต • ศูนย์มาตรฐานความปลอดภ ัย, ิบัติการโครงข่าย (งานเทคนิคของเขตกรุงเทพฯ ของ NT1) สายงานดาวเทียมและโครงข่าย, ่างประเทศ (รบ.) • ฝ่ายปฏ ิบัติการโครงข ่าย (ปบ.) (งาน เทคน ิคของเขตกรงเทพฯ ของ NT1) (ป.1, . โทรคมนาคมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566) คณะกรรมการ NT สายงานตรวจสอบ (ว.) คณะกรรมการตรวจสอบ
ข่าว

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
บทความ

จ่ายบิลง่าย ๆ ด้วยบริการ "NT Quick Pay" ชำระไว สะดวก ไม่ต้องไปศูนย์บริการ

จ่ายบิลง่าย ๆ ด้วยบริการ "NT Quick Pay" ชำระไว สะดวก ไม่ต้องไปศูนย์บริการ
บทความ

คำขอใช้บริการสัญญาใช้บริการNTMobile(ฉบับวันที่18สิงหาคม2565)

) : NT(NTMobile) : หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท ี่(Mobile) รหัสแสดงตน(PinCode) DTN NT(NTMobile) NT(my) Others, ) ..................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... NT, Code) DTN NT (NT Mobile) NT (my) Others ................. AWN
บทความ

O35 รายงานผลการดำเนินการ (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 13 จาก 14 แบบฟอร์ม O35, ผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริษัท เปิดเผยรายงานในเว็บไซต ์ สายงานหรือ Intranet NT (เมนูข ่าวสาร) เป็นประจาทุก, Intranet NT หรือ Website ของสายงาน 100% 7) กลไกและมาตรการในการแก ้ไขและป้องกันการทุจร ิต ในหน่วยงาน, . ปรับปรุงวิธ ีการและขั้นตอนให้มีประสิทธ ิภาพ (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว โปร่งใสและปลอดภ ัย) 1. NT, พฤศจิกายน 2566 2. NT ประกาศคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) เรื่อง นโยบาย และวิธ
ข่าว

NT ขอแสดงความเสียใจ ต่อเหตุแผ่นดินไหว เมืองกาซีอันเตป พร้อมอำนวยความสะดวก เปิดโทรฟรี ไปประเทศ ตุรเคีย (ตุรกี)

NT ขอแสดงความเสียใจ ต่อเหตุแผ่นดินไหว เมืองกาซีอันเตป พร้อมอำนวยความสะดวก เปิดโทรฟรี ไปประเทศ ตุรเคีย (ตุรกี)
ข่าว

NT Super Plus Fiber ฟรี Wireless Joy Controller

NT Super Plus Fiber ฟรี Wireless Joy Controller
ข่าว

NT ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 51 หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลหวังการร้องเรียนทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจลดลง

NT ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 51 หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลหวังการร้องเรียนทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจลดลง
ข่าว

สรุปสถิติภัยคุกคามปี 2565 จาก ศูนย์ CSOC ของ NT cyfence

สรุปสถิติภัยคุกคามปี 2565 จาก ศูนย์ CSOC ของ NT cyfence
ข่าว

NT จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

NT จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
ข่าว

NT Run for Life @Nakhon Phanom เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล บนเส้นทางสายวัฒนธรรมริมฝั่งโขง

NT Run for Life @Nakhon Phanom เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล บนเส้นทางสายวัฒนธรรมริมฝั่งโขง
ข่าว

NT จับมือ Lock Box เดินหน้าพัฒนาธุรกิจ ตู้ล็อคเกอร์อัจฉริยะรับฝากส่งพัสดุ เจ้าแรกของไทยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบ Smarter Life

NT จับมือ Lock Box เดินหน้าพัฒนาธุรกิจ ตู้ล็อคเกอร์อัจฉริยะรับฝากส่งพัสดุ เจ้าแรกของไทยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบ Smarter Life
ข่าว

NT สนับสนุนหน่วยราชการ ผลักดันระบบรวมศูนย์กล้องวงจรปิด พร้อมโครงการ Smart Safety Home รักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม

NT สนับสนุนหน่วยราชการ ผลักดันระบบรวมศูนย์กล้องวงจรปิด พร้อมโครงการ Smart Safety Home รักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม
ข่าว

NT คว้า 3 ISO การันตีมาตรฐานสากลบริการ National Single Window (NSW)

NT คว้า 3 ISO การันตีมาตรฐานสากลบริการ National Single Window (NSW)
ข่าว

ดีอีเอส ชูนโยบาย Cloud First ต่อยอดคลาวด์กลาง GDCC 
เล็งผนึก สดช., NT ร่วมขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยกระดับศักยภาพภาครัฐพัฒนาประเทศ

ดีอีเอส ชูนโยบาย Cloud First ต่อยอดคลาวด์กลาง GDCC 
เล็งผนึก สดช., NT ร่วมขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยกระดับศักยภาพภาครัฐพัฒนาประเทศ
ข่าว

NT จับมือ สกพอ. ต่อยอดเทคโนโลยี Digital Infrastructure พร้อมร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ EECd

NT จับมือ สกพอ. ต่อยอดเทคโนโลยี Digital Infrastructure พร้อมร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ EECd
ข่าว

NT เชิญชวนนิสิต นักศึกษาประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ “SpaceQuest 2024 : Launching Thailand Space Innovation & Business”

NT เชิญชวนนิสิต นักศึกษาประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ “SpaceQuest 2024 : Launching Thailand Space Innovation & Business”
โปรโมชั่น

NT Mobile แพ็กเสริมเน็ต กับ โปร Big Match Net Plus+

NT Mobile แพ็กเสริมเน็ต กับ โปร Big Match Net Plus+
โปรโมชั่น

เน็ตบ้านแรงจริง คุ้มจัง ต้อง โปร NT Fiber Home Premium

เน็ตบ้านแรงจริง คุ้มจัง ต้อง โปร NT Fiber Home Premium
โปรโมชั่น

NT wireless net ซิมเน็ต 4G LTE กับ โปร Thunder Net

NT wireless net ซิมเน็ต 4G LTE กับ โปร Thunder Net
โปรโมชั่น

เน็ตแรง ไม่อั้น Plus โทรฟรี กับโปร NT Super Unlimited

เน็ตแรง ไม่อั้น Plus โทรฟรี กับโปร NT Super Unlimited
บทความ

NT QOS report mobile ไตรมาส 3 ปี 66

NT QOS report mobile ไตรมาส 3 ปี 66
ข่าว

NT จับมือ ไมโครซอฟท์ ชุบชีวิต โทรฯ บ้าน พลิกโฉมสู่ NT Digital Teams Phone รองรับการใช้งานภาครัฐ และ เอกชน ตั้งเป้า 5 พันล้าน

NT จับมือ ไมโครซอฟท์ ชุบชีวิต โทรฯ บ้าน พลิกโฉมสู่ NT Digital Teams Phone รองรับการใช้งานภาครัฐ และ เอกชน ตั้งเป้า 5 พันล้าน
บทความ

4.สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ับการให ้บร ิการของ Call center หร ือ เจ ้าหน ้าท ี่ 2 2 รวม 886 886 NT2 (ท ีโอท ี) สถ ิต ิการแก
บทความ

4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลข

ผลการดาเนินงาน - หลักสูตร VP-ADP (Vice President - Advanced Development Program) 1 รุ่น ผู้บริหาร NT เข้ารับ การอบรม จานวน 70 คน - หลักสูตร BDP (Business Development Program) 1 รุ่น ผู้บริหาร NT เข้ารับการอบรม จานวน 65 คน - หลักสูตร EPP (Executive Prep Program) 2 รุ่น มีผู้บร ิหาร NT1 เข้ารับการอบรม, Responsibility) / CSV (Corporate Shared Value) เป ้าหมายของแผน : โครงการเพาะพ ันธุ์ดี NT Youth Club
ข่าว

NT – AIS ผนึกกำลังครั้งสำคัญ เสริมขีดความสามารถ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ต่อยอดนวัตกรรมโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อคนไทย

NT – AIS ผนึกกำลังครั้งสำคัญ เสริมขีดความสามารถ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ต่อยอดนวัตกรรมโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อคนไทย
บทความ

O35 รายงานผลการดำเนินการ (7) กลไกและมาตรการแก้ไขและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

. ปรับปรุงวิธ ีการและขั้นตอนให้มี ประสิทธ ิภาพ (ตอบสนองอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และปลอดภ ัย) 1. NT, 2566 2. NT ประกาศคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จากัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายและวิธี, หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและการให้ ความคุ้มครองพยาน 3. NT จัดทาคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง, เบาะแสและสื่อสารอย่างต่อเนื่องให้ ครอบคลุมทั่วถ ึง 4. NT มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหลายช่องทาง ที่ เข้าถึงง ่าย ปลอดภัย ปรับปรุงวิธ ีการและขั้นตอนให้มี ประสิทธ ิภาพ 5. NT เผยแพร
บทความ

3.คู่มือรับเรื่องร้องเรียน

1) NT Shop ศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ (ntplc.co.th/Office/ServiceOffice) ทุกว ันทาการ เวลา 8:30 น. – 16:30 น. 2) NT Contact Center 1888 โทรฟร ี ตลอด 24 ชม. (ภายในโครงข่ายของบริษัท) 3) Website www.ntplc.co.th/complaintform ทุกว ัน ตลอด 24 ชม. 4) Social Media Facebook fanpage : NTPLC Twitter : @NT_plc Instragram : nt_plc LINE : @ntplc Youtube : NTplc LinkedIn : NTPLC Pantip : NTPLC, โดยจัดให้มีช่องทางร้องเรียนไว้หลายช่องทาง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ เล ขหมาย NT Contact Center 1888
โปรโมชั่น

โปร NT NET คุ้มๆ เน็ตพร้อมโทร สุดคุ้ม 10 GB 99 บาท/เดือน

โปร NT NET คุ้มๆ เน็ตพร้อมโทร สุดคุ้ม 10 GB 99 บาท/เดือน
บทความ

ข้อมูลเชิงสถิติสถานภาพ FL mobile มี.ค.66

2566 จ า น ว น 2 บริการ ประกอบด้ว ย 1. บริการโทรศัพ ท์ป ร ะ จาที ่ (NT Fixed Line) 2. บริการโทรศ ัพท ์เคลื ่ อนที ่ (NT Mobile) 1. บริการโทรศัพ ท์ประจาที ่ ( NT Fixed Line) 1,804,424 1,786,790 1,771,578 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 ม.ค.66 ก.พ.66 ม ี.ค.66 NT Fixed Line ที ่มา : ทต., ระบบ Executive Dashboard หน ่วย : เลขหมาย NT Fixed Line ณ ม ี.ค. 66 ม ีเลขหมายจ า น ว น 1,771,578 เลขหมาย 2. บริการโทรศ ัพท ์เคลื ่ อนที ่ ( NT Mobile) 151,222 1,854,165 18,233
บทความ

2.รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน อินเทอร์เน็ต

ี่) 2 - - - - - 2 2 - 6 4 14 19 10 13 66 66 - NT2 (ท ีโอท ี) รายงานสร ุปผลการแก ้ไขป ัญหาเร ื่องร
บทความ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 1 จาก 9 O8, (GovTech) ของ NT 670,126 บาท 1ม.ค – 31ธ.ค.67 ไม่ม ี ไม่ม ี 2. แผนการให้บริการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน, . กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม OIT ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA, 2567 ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 3 จาก 9 โครงการ/กิจกรรม, ระบบ ICT Solution ปร ับปรุงระบบ Network ระบบติดตั้ง PABX ต ิดต ั ้ง ระบบ WiFi บร ิการด้าน NT
ข่าว

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ได้ประเมินผลระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ Excellent : E (ดีเยี่ยม)

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ได้ประเมินผลระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ Excellent : E (ดีเยี่ยม)
ข่าว

ตรุษจีนนี้ NT แจกอั่งเปา รับเลย โค้ด LINE MAN 100 บาท ฟรี! จำนวน 3,000 รางวัล

ตรุษจีนนี้ NT แจกอั่งเปา รับเลย โค้ด LINE MAN 100 บาท ฟรี! จำนวน 3,000 รางวัล
ข่าว

NT จัดระเบียบสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดิน 2566 พร้อมพัฒนาเป็น Neutral Operator และ Neutral Last Mile Provider

NT จัดระเบียบสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดิน 2566 พร้อมพัฒนาเป็น Neutral Operator และ Neutral Last Mile Provider
ข่าว

NT จับมือ ทัทซูโน่ เปิดจุดให้บริการ EV charger DC type หวังสนับสนุนนวัตกรรม “พลังงานสะอาด” ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล

NT จับมือ ทัทซูโน่ เปิดจุดให้บริการ EV charger DC type หวังสนับสนุนนวัตกรรม “พลังงานสะอาด” ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล
ข่าว

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ขอเชิญผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป หรือผู้มาติดต่อ ร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ขอเชิญผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป หรือผู้มาติดต่อ ร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ข่าว

ผู้บริหาร NT และ จุงหวา เทเลคอม ร่วม Workshop การเปลี่ยนแปลงองค์กรเชิงกลยุทธ์ และการใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ง

ผู้บริหาร NT และ จุงหวา เทเลคอม ร่วม Workshop การเปลี่ยนแปลงองค์กรเชิงกลยุทธ์ และการใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ง
ข่าว

NT ประกาศความพร้อมสู่การเป็น “SUBMARINE CABLE PROVIDER” รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในงาน TELECOMS WORLD ASIA 2023

NT ประกาศความพร้อมสู่การเป็น “SUBMARINE CABLE PROVIDER” รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในงาน TELECOMS WORLD ASIA 2023
โปรโมชั่น

NT wireless net ซิมเน็ต 4G LTE  กับ โปร Flexi net LTE

NT wireless net ซิมเน็ต 4G LTE  กับ โปร Flexi net LTE
โปรโมชั่น

NT wireless net ซิมเน็ต 4G LTE กับ โปร Bucket Net เร็ววววว.............เต็มสปีดดดด

NT wireless net ซิมเน็ต 4G LTE กับ โปร Bucket Net เร็ววววว.............เต็มสปีดดดด
โปรโมชั่น

หาโปร เม้าท์มันส์..............เล่นเน็ตเพลิน   โปร NT โทร ซูเปอร์ คุ้ม เพียง 150 บาท / 30 วัน

หาโปร เม้าท์มันส์..............เล่นเน็ตเพลิน   โปร NT โทร ซูเปอร์ คุ้ม เพียง 150 บาท / 30 วัน
ข่าว

โปร NT NET คุ้มๆ เน็ตพร้อมโทร สุดคุ้ม 10 GB 99 บาท/เดือน พิเศษโทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที พร้อมโทรฟรีเบอร์บ้านทั่วไทย 100 นาที

โปร NT NET คุ้มๆ เน็ตพร้อมโทร สุดคุ้ม 10 GB 99 บาท/เดือน พิเศษโทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที พร้อมโทรฟรีเบอร์บ้านทั่วไทย 100 นาที
บทความ

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ได ท ี่อ ินทราเน็ต ýปท. NT NT 2 ป 2567 Ā ัüขอท ี่ 5 ITA หน ้า 1 จาก 6 แบบฟอรม O34 มาตรการÿ, ัมพันธเผยแพรขอมูลขาüÿาร ภาครัฐ ถึงแมวา NT จะมีการนำเÿนอขอมูลขาวÿารอยาง เพียงพอ แตจำเปนต, -ขอมูลเกี่ยวกับภารกิจ วิÿ ัยทัศน และเปาĀมาย -ขอมูลเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมของ NT -ข, ประจำปงบประมาณ พ.ý. 2567 ได ท ี่อ ินทราเน็ต ýปท. NT NT 2 ป 2567 Ā ัüขอท ี่ 5 ITA หน ้า 2 จาก, อมูลขาüÿารโดยเล ือกชองทางที่มีใĀเĀมาะÿม เชน • เü็บไซตของ NT • โซเชียลมีเดียของ ของ NT เชน กล
โปรโมชั่น

แรงเวอร์ ทุกมุม แรงดีทั้งบ้าน โปร NT Mesh GIGABIT Fiber 1Gbps เริ่มต้น 590 บาท/เดือน  WiFi6 Router ฟรี 2 ตัว

แรงเวอร์ ทุกมุม แรงดีทั้งบ้าน โปร NT Mesh GIGABIT Fiber 1Gbps เริ่มต้น 590 บาท/เดือน  WiFi6 Router ฟรี 2 ตัว
บทความ

1.รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์ประจำที่

,เสา, ต ู้ผ ่าน, โทรศ ัพท ์สาธารณะ) 21 17 17 6 4 4 69 69 - 129 119 169 176 132 95 820 820 - NT2 (ท
บทความ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567

ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 1 จาก 17 O32, ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 2 จาก 17, . กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม OIT ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่, แผนงาน ตัวช ี้ว ัด Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 หน่วยงานรับผ ิดชอบ 5. แผนพัฒนาศักยภาพ NT STRONG, . เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านคอร์ร ัปชัน ประจาปี อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี (สานักงาน ป.ป.ช. (9)) 3. NT STRONG
ข่าว

NT และ NIPA Cloud ร่วมลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz

NT และ NIPA Cloud ร่วมลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz
บทความ

25661213-สื่อเผยแพร่รายงานการดำเนินงานตามแผนป

ําเน ินงานของ NT (เพ ื่อใชเป นค าป ฐาน) ภายใน Q2/2566 แผนส ํารวจระดับการยอมร ับและเช ื่อมั่นของผูมีส วนไดส วนเส ียที่ มีต อการดําเน ินงานของ NT 1 ไมมีจํานวนข อรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบ, เชิงลบตอสังคม 6.2 โครงการเพาะพันธุด ี NT Youth Club • ระดับความสําเร ็จของโครงการเพาะพันธุดี NT Youth Club • ระดับการยอมรับและเชื่อมั่นของผ ูมีส วนไดส วนเส ียตอการดําเน ินงาน ของ NT เพ ิ่มข
บทความ

(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

การเรียกรับและการให้สินบน ของนิต ิบุคคลที่รับเหมา/รับช ่วง หรือตัวแทนทางธุรกิจ เพื่อให้ ได้รับงานจาก NT, ตัวแทนขายในการขอข ึ้นทะเบียน เป็นผู้ค้า คู่ค้า ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้รับช ่วงกับ NT ระดับ ความสาเร็จ ของการ จัดทา ทะเบียนน ิติ บุคคลเพื่อ เป็นผู้ค้า คู่ค้า ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้รับช่วงกับ NT
บทความ

034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กระบวนการสร้างความโปร่งใสใในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 10 จาก 13 แบบฟอร์ม O34 มาตรการส่งเสร, การและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์สายงาน หรือ Intranet NT เป็นประจาทุกเดือน
บทความ

แผนพัฒนาความยั่งยืน ปี 2566

ข้อม ูลทั่วไปของ NT 2 บทที่ 1 บทนา 4 1.1 ความเป็นมาของแผนพัฒนาความยั่งย ืนของ NT พ.ศ. 2566 4 1.2 แนวคิดและป ัจจัยนาเข้าการจัดทาแผนพ ัฒนาความยั่งยืน ของ NT พ.ศ. 2566 4 1.3 ประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืน 11 1.4 แผนวิสาหกิจ NT พ.ศ. 2566 - 2570 12 1.5 นโยบายที่เก ี่ยวข้อง 13 1.6, Summary) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากั ด (มหาชน) (NT) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจสาขา สื่อสารในสังกัด, ัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปด้วย ในปัจจุบัน NT มีทิศทางพ
บทความ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน_NT2565

(มหาชน) (บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ) : National Telecom Public Company Limited : NT Plc, ิจ บริษัท โทรคมนาคมแห งชาติ จ ําก ัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited : NT Plc, านเลขหมายและโทรศัพทระหวางประเทศท ี่เข าถึงได จากท ุกเลขหมายในโลก NT ม ีแนวทางในการด ําเน, ัน รายงานการพ ัฒนาความยั่งยืน ประจําป 2565 10 คานิยมหลัก (Core Value) คานิยมหล ักของ NT คือ “I AM NT” ม ุงเน นการทํางานรวมก ันอยางม ีประสิทธิภาพเพ ื่อสงเสร ิม ความเปนอ ันหนึ่งอ ันเด ียวก
บทความ

O35 (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ฯ

ได ท ี่อ ินทราเน็ต ýปท. NT NT 2 ป 2567 Ā ัüขอท ี่ 5 ITA หน ้า 1 จาก 2 แบบฟอรม O35, ี่อ ินทราเน็ต ýปท. NT NT 2 ป 2567 Ā ัüขอท ี่ 5 ITA หน ้า 2 จาก 2 ชองทางออนไลน - เü็บไซต
บทความ

13.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกั

และส่วนงานขึ้นตรงกรรมการผู้จัดการ ใหญ ่ กรรมการบริษัท เปิดเผยรายงานในเว็บไซต์สาย งานหร ือ Intranet NT (เมนูข ่าวสาร, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ศปท.) 3. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 1. NT จัดส่งแผนให้ ดศ. ได้ภายในเวลาท ี่กาหนด     4. แผนรณรงค์ค ุณธรรม จริยธรรม การ ป้องกันและต่อต้านการทุจริตผ่าน กลไก NT, ือ Intranet NT (เมนูข ่าวสาร) เป็นประจาทุก เดือน ดังนี้ 1) การใช ้งบประมาณลงทุน 2) การใช, Intranet NT (เมนูข่าวสาร) เป็นประจาท ุกเดือน ดังน ี้ 1) การใช ้งบประมาณลงทุน 2) การใช ้งบประมาณทาการ
บทความ

อำนาจหน้าที่

 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) (บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ) หรือชื่อภาษาอ ังกฤษว่า National Telecom Public Company Limited (NT) เป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2563 โดยให้ควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 16,000,000,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพ ันล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ ื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ
บทความ

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 แบบฟอร ์มการเป ิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบว ัด OIT) ประจาป ีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมายเหต ุ 1. กรุณาศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (OIT หน้า 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621/?fileId=361220 2. www.ntplc.co.th / หัวข ้อ “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ” 3. กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม OIT ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 12 จาก 13 แบบฟอร์ม O34 มาตรการส่งเสร
บทความ

11.2 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566

ุคคลภายนอกท ี่ม ีหรืออาจม ีการท ําธุรกรรม หรือธุรก ิจก ับ NT เพ ื่อส งเสริมให เกิดความรวมม ือในการ ปฏิบ ัติตามนโยบายอย างเครงครัด ผ ูปฏิบ ัติงาน NT ท ุกคนตองประพฤติปฏิบ ัติตามนโยบายตอตานการ ท
บทความ

25661213-สื่อเผยแพร่แผนยุทธ์SM2566-2570v4

นผูม ีสวนไดสวนเสียของ NT ใหเปนไปตามขอกําหนดเกณฑ  SE-AM SO1 พัฒนาระบบกํากับด ูแลด, ยกระด ับความเชื่อม ั่น การยอมร ับของพันธม ิตรทางธุรกิจ และเขาม ีสวนร วมในการดําเน ินงานกับ NT ระดับความเชื่อม ั่น และการยอมร ับการดําเน ินงานของ NT / ร อยละความสําเร ็จของแผนงาน / โครงการท, ิตภ ัณฑ และบร ิการของ NT SO4 เพื่อยกระดับความผูกพันของบุคลากร ส งเสร ิมการสร างค ุณค าแก NT, ั่นและการยอมร ับของผูม ีสวนไดสวนเสีย และการม ีสวนร วมดําเน ินงานกับ NT สงเสริมการมีสวนร
บทความ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2567

ชิ้นได้แก่ 1) สื่อ มาตรฐานจริยธรรมหลัก NT 7 ประการ 2) สื่อ Do and Don’t 3) ขั้นตอน กระบวนการรับเร, ร้องเร ียนการฝ่าฝืนจร ิยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน NT • จัดกิจกรรม “ก้าวย่างอย่างยั่งยืนตามศาสตร์ พระราชา” เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 • ผู้บริหารระดับต้นและชมรม NT STRONG ร้อยละ 88 มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานทาง จริยธรรม การแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและ ประโยชน์ส่วนตน บทบาทหน้าที่ของ NT STRONG และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตาม ค่านิยม I AM NT และสอดคล้องกับค่านิยม พอเพียง ว ินัย สุจร
บทความ

13.3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปร

All Rights Reserved ▪ ▪ NT STRONG – Internal Engagement and Participation © National Telecom All
บทความ

13.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน

ปฏิบัติงาน (งบ 50,000.-) เพ ื่อสรางว ัฒนธรรมส ุจริต อบรมและพ ัฒนา ผ ูบริหารระดับตน และชมรม NT STRONG ให, บทบาทหน าที ่ของNT STRONG (หลักส ูตรตานทุจริตศึกษา) และการปฏ ิบัติตน เปนแบบอยางตามค าน ิยม I AM NT, บริหารระดับตนผ านการอบรมรอยละ 50 2. ผ ูบริหารระดับตนและชมรม NT STRONG มีความรู ความเข, ิบัติตนเปนแบบอยางตามค าน ิยม I AM NT และสอดคลองกับค าน ิยม พอเพียง ว ิน ัย ส ุจริต จิตอาสา กตัญ ู, ผ ูบริหาร และชมรม NT STRONG ที่เขารวมส ัมมนาเทากับ86 ความกาวหน า 40% 2. แผนสงเสริมจริยธรรม
บทความ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

บริหารระดับตน และชมรม NT STRONG ให มี ความรู ความเขาใจในมาตรฐานทางจริยธรรม การแยกแยะประโยชน ส, นแบบอยางตามค าน ิยม I AM NT และ สอดคลองกับค าน ิยม พอเพียง ว ิน ัย ส ุจริต จิตอาสา กตัญ ู * *** ** ** *** 1. ผ ูบริหารระดับตนผ านการอบรมรอยละ 50 2. ผ ูบริหารระดับตนและชมรม NT STRONG, าที่ของNT STRONG และการปฏ ิบัติตนเปนแบบอยางตามค าน ิยม I AM NT และสอดคลองกับค าน ิยม พอเพียง ว ิน ัย, อยละความรู ความเขาใจของ ผ ูบริหาร และชมรม NT STRONG ที่เขารวมส ัมมนาเทากับ86 ความกาวหน า 40
บทความ

ข้อมูลสถานภาพการให้บริการ ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติประจำ ปี 2565

 สถานภาพการให ้บร ิการ ประจาป ี 2565 1. บรอดแบนด ์อ ินเทอร ์เน ็ตความเร ็วส ูง (หน ่วย : Port) 1/ 1,920,258 2. โทรศ ัพท ์สาธารณะ (หน ่วย : เลขหมาย) 11,841 3. โทรศ ัพท ์เคล ื่อนท ี่ (หน ่วย : เลขหมาย) 2,166,969 3.1 ให ้บร ิการโดย NT 2,103,575 3.2 ให ้บร ิการโดย MVNO 63,394 หมายเหต ุ 1/ บรอดแบนด์อ ินเทอร์เน ็ตความเร็วสูง ไม่รวมถึง IPStar Broadband และ Wireless Net ข ้อม ูลสถานภาพการให ้บร ิการ ของ บมจ.โทรคมนาคมแห ่งชาต ิ ประจาป ี 2565 1,920,258 11,841 2,166,969 - 500,000
บทความ

1.ข้อมูลสถานภาพการให้บริการ ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2564

 สถานภาพการให ้บร ิการ ประจาป ี 2564 1. บรอดแบนด ์อ ินเทอร ์เน ็ตความเร ็วส ูง (หน ่วย : Port) 1,935,852 2. โทรศ ัพท ์สาธารณะ (หน ่วย : เลขหมาย) 34,947 3. โทรศ ัพท ์เคล ื่อนท ี่ (หน ่วย : เลขหมาย) 2,752,097 3.1 ให ้บร ิการโดย NT 2,712,152 3.2 ให ้บร ิการโดย MVNO 39,945 ข ้อม ูลสถานภาพการให ้บร ิการ ของ บมจ.โทรคมนาคมแห ่งชาต ิ ประจาป ี 2564 1,935,852 2,752,097 34,947 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 สถานภาพการให้บ ริการ 1. บรอดแบนด์อินเทอร์ เน
บทความ

ข้อมูลสถานภาพการให้บริการ ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2564

 สถานภาพการให ้บร ิการ ประจาป ี 2564 1. บรอดแบนด ์อ ินเทอร ์เน ็ตความเร ็วส ูง (หน ่วย : Port) 1,935,852 2. โทรศ ัพท ์สาธารณะ (หน ่วย : เลขหมาย) 34,947 3. โทรศ ัพท ์เคล ื่อนท ี่ (หน ่วย : เลขหมาย) 2,752,097 3.1 ให ้บร ิการโดย NT 2,712,152 3.2 ให ้บร ิการโดย MVNO 39,945 ข ้อม ูลสถานภาพการให ้บร ิการ ของ บมจ.โทรคมนาคมแห ่งชาต ิ ประจาป ี 2564 1,935,852 2,752,097 34,947 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 สถานภาพการให้บ ริการ 1. บรอดแบนด์อินเทอร์ เน
บทความ

O35 2 การให้บริการและระบบ E-Service

ู้ใช ้บร ิการ -การร ับฟ ังเส ียงของล ูกค ้าของ NT ย ังคงต ้องให ้ ความสำค ัญก ับจ ุดส ัมผ ัสบร ิการ, ู้จ ัก NT ท ี่ล ูกค ้าจะสามารถ เข ้าถ ึงได ้ง ่ายและสะดวกจากท ั้งสองช ่องทาง สำหร ับ -ส ่งผลให, ักด ี (Rational Loyalty) ต ่อการใช ้บร ิการ อ ินเทอร ์เน ็ตความเร ็วส ูง (FTTx) ของ NT ป ี 2565, ี่ได ้จ ัดอบรมหล ักส ูตร NT Youth Club ภายใต ้โครงการเพราะพ ันธ์ด ี NT Youth Club ประจำป ี 2566 - จ ัดอบรมหล ักส ูตร NT Youth Club ภายใต ้โครงการเพราะพ ันธ ์ด ี NT Youth Club ประจำป ี 2566 ม
บทความ

1.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2565

ผู้ปฏิบัติงานภายในไตรมาส 4 ผลการดำเนินงานปี 2564 • NT, . แผนส่งเสริม Whistleblowers ที่ดี (STRONG องค์กรพอเพ ียงต้านทุจริต) ตัวชี้วัด จัดตั้งชมรม NT STRONG, เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 NT ระดับ A หร ือ 94.45 คะแนน • กรรมการผู้จัดการใหญ่, ่าวโอวาทในการประชุมจัดตั้งเครือข่าย NT Strong ปี 2564-2565 เมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยมีองค์ประกอบของ เคร, ) • กรรมการบริหารเครือข่าย NT Strong ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงาน ป.ป.ช. เพ
บทความ

4.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการ

อบจ.สกลนคร 2) บริการ NT CCTV เทศบาลตําบลก ุมภวาป  3) บริการ NT CCTV เทศบาลตําบลโนนทอง 4) บริการอ ินเตอรเน ็ตเพ ื่อช ุมชน Free WIFI อบต.หนองนาคํา 5) บริการ NT CCTV อบต.พ ังง ู จ.อ ุดรธาน ี 6) บริการ NT CCTV อบต.จอมศรี 7) บริการ WIFI โดยใช  Access Point 2 จุด ศูนยการศึกษาพ ัฒนาภูพาน 8) บริการ NT CCTV อบต.หมากหญา 9) บริการ WIFI โดยใช  AP 5 ตัว อบต.หัวนา 10) บริการ WIFI โดยใช  AP 6 ตัว อบต.ศรีว ิช ัย - อยูระหว างน ําเสนอโครงการใหลูกคา จํานวน 2 บริการ 1) บริการ NT CCTV
บทความ

แผนยุทธศาสตร์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปี 2567-2571

NT ท้าให้ไม่สามารถควบคุมค ุณภาพในการ ให้บริการลูกค้าในมาตราฐานเด ียวกันได ้ W25, ท้าให้ไม่สามารถสนองตามความต้องการขอ งลูกค ้า และมีโอกาสที่ลูกค้าจะยกเลิกบริการ Strengths S1 : NT, ่วยงานภาครัฐในการบริหารประเทศ S3: NT, โครงสร้างพืนฐานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ถือเป็นโอกาสให้ NT สามารถน้าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อร่วม, ในการให้บริการโครงสร้างพืนฐานด ิจิทัล เป็นโอกาสให้ NT ซึ่งมีความถี่รองรับ 5G และดาวเทียม สามารถเพิ่มรายได้
บทความ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฤติมิชอบ ปี 2566

 แบบฟอร ์มการเป ิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบว ัด OIT) ประจาป ีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมายเหต ุ 1. กรุณาศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (OIT หน้า 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621/?fileId=361220 2. www.ntplc.co.th / หัวข ้อ “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ” 3. กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม OIT ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 1 จาก 1 O24 แบบฟอร์มข้อม
บทความ

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2

 https://www.ntplc.co.th/about-nt/code-of-ethics หัวขอ ประมวลจริยธรรมสําหรับผ ูบร, ที่เผยแพร https://www.ntplc.co.th/about-nt/code-of-ethics หัวขอ ขอกําหนดจร ิยธรรม NT พ.ศ. 2565 ช, ินผลการปฏิบัติงานประจําป 2565 ซ ึ่งเปนไปตามค ําสั่ง NT ท ี่รค.8/2565 เรื่อง การประเม ินผลการปฏิบัต ิงาน ประจําป, ําสั่ง NT ท ี่ รค. 2/2565 หมวด 2 หลักเกณฑ การข ึ้นเง ินเดือนประจําป  ข อ 2.6 การข ึ้นเง, ประมวลจริยธรรม พรอมก ับก ําหนด พฤติกรรมทางจริยธรรมของข าราชการ และก ําหนดพฤติกรรมตามค านิยม NT (IAMNT
บทความ

สัญญาบริการ iptv

. บริการเสริมพิเศษสาหรับ NT NET PLAY | iptv สาหรับเจ้าหน้าที่ ชื่อผู้รับคำขอใช้บริกำร,  คาขอใช้บร ิการ / สัญญาใช้บร ิการ NT NET PLAY | iptv ลงชื่อ ………………………………………………………………… ผ ู้ให้บร, NT NET PLAY | iptv ในส ัญญาน ี้โดยตลอดแล ้ว และตกลงยินยอมปฏิบัต ิตามทุกประการ และถือว่าคาขอนี้เป็นส ัญญาผ ูกพันในการใช้บร ิการ NT NET PLAY | iptv ของข้าพเจ้าทันทีเมื่อผ ู้ให้บร ิการตกลงให้บร, ที่เกี่ยวข้องกับการให้บร ิการ NT NET PLAY | iptv ท ั้งนี้ผ ู้ให้บร ิการหร ือผ ู้แทนจะแจ้งให้ผ ู้ใช้บร ิการทราบล ่วงหน้า
บทความ

2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบ

เป าหมายของแผน : 1. ผูบริหารและพนักงานรอยละ 90 รับรู เข าใจวัฒนธรรมองค กร “I AM NT” 2. ได
บทความ

คำขอใช้บริการสัญญาใช้บริการntNETPLAYiptv(ฉบับวันที่14มีนาคม2565)

NT NET PLAY | iptv สาหรับเจ้าหน้าที่ ชื่อผู้รับคำขอใช้บริการ, / สัญญาใช้บร ิการ NT NET PLAY | iptv ✓ เว ้นแต ่เหต ุข ัดข ้องเก ิดข ึ้นจากการกระทาของผ ู้ใช ้บร ิการ, ้บร ิการได ้แจ ้งเต ือนเป ็นหน ังส ือแล ้ว NT NET PLAY | iptv ในส ัญญาน ี้โดยตลอดแล ้ว และตกลงย ินยอมปฏ ิบ ัต ิตามท ุกประการ และถ ือว ่าคาขอน ี้เป ็นส ัญญาผ ูกพ ันในการใช ้บร ิการ NT NET PLAY | iptv, ัญญาใช ้บร ิการ NT NET PLAY | iptv น ี้ เป ็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ิจการกระจายเส ียง ก ิจการโทรท ัศน
บทความ

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2567

ผ่านบุคคล , เครือข ่ายบุคคล HR Agent, NT Squad 10 2. การดาเนินงานตามโครงการ NT Creative Squad, , โครงการเสร ิมสร้าง ความรู้/ทักษะ, NT Fair 5 ประเมินวัฒนธรรมองค ์กรและความผ ูกพัน องค ์กร 10 รายงานสรุป
บทความ

รายงานประจำปี 2565

�อสัังคม FacebookFanpage:NTPLC Messenger:NTPLC LINE:@ntplc Instagram:nt_plc LinkedIn:NTPLC Twitter : @NT_plc YouTube : NTplc ทัุนจด้ทัะเบ่ยนทั่�ชำระแลื่้วิ 16,000,000,000.00 บาทั (ห้น่�งห้ม่, Momentum คิดใหญ่ ก�าวไปข้ �างหน�า Trust พัึ�งพัา วางใจได� I “I AM NT, ่งชาติ ิ จำกัด้ (มห้าชน) ห้ร่อ NT จด้ทัะเบ ่ยนจัด้ติ ั�งเม่�อวิันทั่� 7 มกราคม 2564 เป็ ็นห้น ่วิยงานจ, NT CLOUD: Amazon Web Services (AWS) แ ลื่ ะ ก า ร ป็ ร ะ ย ุ ก ติ ์ ใช ้ สั ำ ห้ ร ั บ อ ง ค ์ ก ร
บทความ

8.1 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

) สร้างความแข็งแกร่งและเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมพ ัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภค ของภาครัฐได ้ ทาให ้ NT มีโอกาสลดลงในการรับงานโครงการสาธารณูปโภคภาครัฐ SC3 : ต้นท ุนการให้บริการของ NT สูงกว่าค ู่แข่ง ทาให, ) จานวนพนักงาน 14,830 คน 13,602 คน ประมาณ 9,000 - 10,000 คน • NT มีจานวนพนักงานและต ้นทุน/ค่าใช้จ่าย, กลุ่มงานสูงกว่าเม ื่อเทียบกับ NT ในขณะที่สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จะอยู่ในระดับต่ากว่า มักครอบคลุม, ทางานให้สอดคล้องกับว ัฒนธรรมองค์กร “I AM NT” 2. ความสาเร็จในการปรับโครงสร้างตาแหน่ง
บทความ

2.แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ปี 2565

÷ êŠĂêšćîìčÝøĉêĒúąÙĂøŤøĆðßĆîǰïöÝǰ ēìøÙöîćÙööĒĀŠÜßćêĉĔî×ĆĚîêĂî ÖćøđÿîĂøćÙćǰēé÷ǰ NT ÖĈĀîé îē÷ïć÷éĆÜÖúŠćüđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜǰ TOR, ČĂðäĉïĆêĉêćöîē÷ïć÷ ǰǰǰǰêŠĂêšćîìčÝøĉêĒúąÙĂøŤøĆðßĆîǰïöÝǰ ǰǰǰǰēìøÙöîćÙöĒĀŠÜßćêĉǰ NT) Ĕî, êŠĂêšćîìčÝøĉêĒúąÙĂøŤøĆðßĆîǰïöÝǰ ēìøÙöîćÙöĒĀŠÜßćêĉǰ NT) Ĕî×ĆĚîêĂî ÖćøđÿîĂøćÙćǰēé÷ǰNT ĕéšÖĈĀîé îē÷ïć÷éĆÜÖúŠćüđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜǰTOR 2 ĂćÝđßĉâßüîïøĉþĆììĊęđÙ÷đß ĉâđìŠćîĆĚîǰìĈĔĀšǰ NT ×ćéēĂÖćÿĕéšøĆïךĂđÿîĂìĊęéĊÖüŠćđéĉö, ÷ ǰǰǰǰêŠĂêšćîìčÝøĉêĒúąÙĂøŤøĆðßĆîǰïöÝǰ ǰǰǰǰēìøÙöîćÙöĒĀŠÜßćêĉǰ NT) Ĕî ×ĆĚîêĂîÖćøđÿîĂøćÙćǰēé÷ǰNT ĕéš ÖĈĀîéîē÷ïć
บทความ

รายงานประจาปี 2565

อ่เมลื่ webmaster@ntplc.co.th สั่�อสัังคม FacebookFanpage:NTPLC Messenger:NTPLC LINE:@ntplc Instagram:nt_plc LinkedIn:NTPLC Twitter : @NT_plc YouTube : NTplc ทั ุนจด้ทัะเบ่ยนทั่�ชำระแลื่้วิ, NT” มุ่งเน้นการทัำงานร่วิมกันอย่างม่ป็ระสัิทัธิภาพื่ เพื่ ่�อสั่งเสัริมควิามเป็็นอันห้น่, บริษัทั โทัรคมนาคมแห้ ่งชาติ ิ จำกัด้ (มห้าชน) ห้ร่อ NT จด้ทัะเบ ่ยนจัด้ติ ั�งเม่�อวิันทั่� 7, �ยวิกับไฮบริด้คลื่าวิด้ ์แลื่ะโซ้ลืู่ชัน NT CLOUD: Amazon Web Services (AWS) แ ลื่ ะ ก า ร ป็ ร ะ ย ุ ก ติ ์
บทความ

4.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในขั้นตอนการ เสนอราคา โดย NT ได้กำหนดนโยบาย ดังกล่าวเป็นส่วนหน ึ่งของ TOR ผลการดำเนินงาน, ทำให้ NT ขาดโอกาสได้รับข้อเสนอที่ดีกว ่าเดิม 9 สูง มาตรการควบค ุม ให้เช ิญชวนผู้ประกอบการทุก รายที่ NT สืบราคามาเสนอราคาด้วย ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการตาม มาตรการควบคุม เนื่องจากปริมาณงานท, ิบัติตามนโยบาย ต ่อต ้านทุจริตและคอร ์ร ัปชั่น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิ (NT) ใน ขั้นตอนการเสนอราคา โดย NT ได ้ กำหนดนโยบายด ังกล่าวเป ็นส่วนหนึ่ง ของ TOR 2. ให้แต ่งต ั้งกรรมการร ่างขอบเขตงาน
บทความ

3.แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566 - 2570

เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการ กากับดูแลกิจการทีดีในเว็บไซต์ NT KM เป็นประจาทุก 2 เดือน มีบทความเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ด ี เผยแพร่ในเว็บไซต์ NT KM เป็นประจาทุก 2 เดือน ยุทธศำสตร ์ที่ 2, รูปธรรมทั่วทั้งบริษัท 2.1 เชิญกรรมการ NT เป็นวิทยากรให้ ความรู้ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี, NT พัทยา 1 ซึ่งเป็นศูนย์บร ิการ NT ที่ได้ตรารับรองมาตรฐาน “ศูนย์ราชการสะดวก” (Government Easy, Value) I AM NT I = Innovation ส่งเสรินวัตกรรมนาสม ัย A = Agility ปร ับตัวไว ไม่ยึดติด M = Momentum
บทความ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2566

ระยะที่ 1 สรุปผลดาเนินการ - ลงนาม MOU กับพ ันธมิตรร่วมกันจานวน 8 ราย - NT
บทความ

2.รายงานประจำปี_2564_new_3

(สิบบาทถวน) อีเมล webmaster@ntplc.co.th สื่อสังคม NTPLC nt_plc @ntplc NTPLC @NT_plc NTplc 11
บทความ

แผนแม่บทการกากับดูแลกิจการที่ดีปี2567–2571

4. กาหนดค่านิยมองค์กร บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาต ิ (I AM NT) T- TRUST ที่ช ัดเจน, คู่สัญญาของ NT มีการพัฒนาการบร ิหารจัดการองค์กรให้เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 3, และม ี ธรรมาภิบาล  ค่ำนิยมหล ัก (Core Value) I AM NT I = Innovation ส่งเสริมนวัตกรรมนาสม ัย, : กาหนดค่านิยมองค์กร บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (I AM NT) T- TRUST ที่ชัดเจน ส่งเสริมการปฏิบัติงาน, ้องก ันและปราบปราบการทุจริต (ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.) และการกากับดูแลที่ดี (SE-AM) ซ ึ ่ง NT
บทความ

11.3 รายงานผล No Gift Policy

Facebook : NT PLC (ไฟล์แนบ ๔) 3.รายงานการรับของขว ัญและของกานัลตามนโยบาย No Gift Policy
บทความ

15.2_การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

. การก ําหนด พฤติกรรมท ี่ ควรยึดเป นแนวประพฤติ รวมก ัน เพ ื่อช วยก ันข ับเคลื่อน NT ไปสูเป าหมาย, . สายงานทรัพยากรบ ุคคลไดก ําหนดพฤติกรรมท ี ่ ควรยึดเป นแนวประพฤติรวมก ัน เพ ื่อช วยก ัน ข ับเคลื่อน NT, - มีการรายงานผล ข อมูลการใช จายของ งบประมาณแตละสวน งานบนอ ินทราเน ็ต NT และใหมีความถ ูกตอง
บทความ

1.รายงานประจำปี_2564_new_3

(สิบบาทถวน) อีเมล webmaster@ntplc.co.th สื่อสังคม NTPLC nt_plc @ntplc NTPLC @NT_plc NTplc 11
บทความ

15.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภา

NT ไปสูเป าหมาย ไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ลด ป ญหาการใช อ ํานาจท ี่ไมถ ูกตอง 7 ข อคําถาม, ายของ งบประมาณแตละสวนงานบนอ ินทราเน ็ต NT และใหมีความถ ูกตอง และเป น ป จจุบ ัน ในท ุกไตรมาส
บทความ

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) (Business Continuity Planning : BCP NT
บทความ

1.O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมแ

เกี่ยวของ กับการจัดซื้อจัดจาง ตามแบบฟอรมฯ ที่ กําหนดแตละสวน งานบนอินทราเน็ต NT ใหมีความ
บทความ

1.O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภา

อมูล การใชจายของ งบประมาณแตละ สวนงานบนอินทราเน็ต NT ใหมีความถูกตอง และเปนปจจุบัน ในทุก
บทความ

คู่มือการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รับชัน ปี 2567

้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาส่วนงาน ที่ได้รับของขวัญในการบร ิหารจัดการตามหล ักการ NT STRONG 2) กรณีปฏิทิน ไดอารี

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง