เมนูช่วยเหลือ

100%
ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเตือนเพื่อให้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ในฐานะผู้ให้บริการระงับการทำให้แพร่หลายหรือ นําข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามมาตรา 14 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จะต้องติดต่อและยื่นแบบฟอร์มข้อร้องเรียนพร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่ ด้วยตนเองที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สํานักงานแจ้งวัฒนะ ในวันทำการ ณ ศูนย์บริการ NT แจ้งวัฒนะ 1 เลขที่ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ทั้งนี้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จะดําเนินการเพื่อระงับการแพร่หลายหรือนําข้อมูลที่ผิดกฎหมายข้างต้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ต่อเมื่อผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วน โดยต้องลงลายมือชื่อในเอกสารพร้อมทั้งรับรองสําเนาทุกฉบับ และนํามามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงด้วยตนเอง และได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารตามวิธีที่ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนดแล้วเท่านั้น
 
เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน
  • แบบฟอร์มข้อร้องเรียนที่ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ กําหนด (Complaint Form)
  • บันทึกประจําวัน หรือหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ เพื่อดำเนินคดีจากพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ (ต้นฉบับ)
  • บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจําตัวประชาชนของผู้ร้องเรียน (ต้นฉบับ)
  • หลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
  • เอกสารหรือหลักฐานที่ได้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ
  • เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงการกระทําความผิดตามมาตรา 14 และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียนหรือบุคคลภายนอก
กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง (ต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย)
  • หนังสือมอบอํานาจ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด)
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ ผู้รับมอบอํานาจต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 
 
 
 
 

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง