เมนูช่วยเหลือ

100%

NT รับรางวัล คุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2565 (Moral Awards) แบบอย่างด้านคุณธรรม ประเภทชุมชนและองค์กร

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมด้วย นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 1 และในฐานะประธานชมรม NT STRONG ขึ้นรับรางวัล คุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2565 (Moral Awards) ประเภทชุมชนและองค์กร ที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม เป็นผู้มอบรางวัลในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “Moral Touchable : คุณธรรมสัมผัสได้ สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและขยายผล สื่อ บุคคล ชุมชน และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อค้นหา และยกย่องสื่อ บุคคล ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในแต่ละภาคส่วนของสังคมไทยที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง และเพื่อขยายผลพฤติกรรมความดีสู่ประชาชน รวมถึงสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีในวงกว้าง นอกจากนี้ ภายในงานมีจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านคุณธรรมขององค์กรภาคีเครือข่ายตลาดนัดคุณธรรม ซึ่ง NT ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ NT STRONG เพื่อร่วมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส

NT ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นองค์กร STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ในปี 2564 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ผ่านชมรม NT STRONG โดย นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 1 และในฐานะประธานชมรม NT STRONG สนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับค่านิยมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู และสอดแทรกเข้ากับการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ทำให้ NT ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่อ สาขาบทเพลง รางวัลคุณธรรม Award ประจำปี 2564 ในบทเพลง "คุณธรรม คุณทำได้" โดย นายวิรัตน์ บุญมี ผู้จัดการส่วนบริการทรัพย์สิน สังกัดฝ่ายบริหารงานกลาง (บพ.) เป็นผู้แต่งเนื้อร้องและทำนอง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากจิตอาสา NT ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้ง ชมรม NT STRONG ได้ขยายเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนองค์กรตามเจตนารมณ์และค่านิยมดังกล่าว โดยร่วมกันสื่อสารและจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ 3 จังหวัด อาทิ ชุมพร บุรีรัมย์ และเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมสุจริต จิตอาสา วินัย พอเพียงกตัญญู ที่ตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เยาวชนและประชาชนใกล้สถานที่ปฏิบัติงานของ NT

จากความมุ่งมั่น ตั้งใจของชมรม NT STRONG และเพื่อนพนักงาน NT ทุกคน ทำให้ NT ได้รับรางวัล“คุณธรรม อวอร์ด ประจำปี 2565” หรือ MORAL AWARDS 2022 ประเภทชุมชนและองค์กร

ห้วข้อที่เกี่ยวข้อง :

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง