เมนูช่วยเหลือ

100%

 

• การให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัล Telecommunications and Digital Service

  • ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาการดำเนินการตามแผนการแก้ปัญหาองค์กรของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม และมีมติเห็นชอบในหลักการการควบรวมกิจการของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท. เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (บริษัท NT) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 27 สิงหาคม 2562 มีมติรับทราบผลการประชุมของ คนร. และมอบให้ ดศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติ คนร. ดังกล่าว ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ดศ. มีหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องควบรวมกิจการ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เพื่อเสนอ ครม.
  • ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาการดำเนินการตามแผนการแก้ปัญหาองค์กรของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม และมีมติเห็นชอบในหลักการการควบรวมกิจการของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท. เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (บริษัท NT) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 27 สิงหาคม 2562 มีมติรับทราบผลการประชุมของ คนร. และมอบให้ ดศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติ คนร. ดังกล่าว ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ดศ. มีหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องควบรวมกิจการ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เพื่อเสนอ ครม.

  • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอดังนี้
    1. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตามแผนการควบรวมกิจการของ บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม รวมทั้งประเด็นการได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ไปยังบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ ตามมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหารือข้อกฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ
    2. รับทราบการใช้ชื่อบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยเมื่อจดทะเบียนจะใช้ชื่อว่า "บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)" และชื่อภาษาอังกฤษว่า "National Telecom Public Company Limited : NT Plc." ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการควบรวมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ต่อไปอีก 6 เดือน จากกำหนดเดิม
  • วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   (ดีอีเอส) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในการดำเนินการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited :NT) โดยมีกำหนดวันจดทะเบียนในวันที่ 7 มกราคม 2564 ซึ่งภายหลังการควบรวมสำเร็จ จะส่งผลให้ NT มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรมากที่สุด "NT จะกลายเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติที่มีศักยภาพในการให้บริการโดยเฉพาะเรื่อง 5G และ ดาวเทียม ทั้งการนำเอาดิจิทัลมาให้บริการภาคการสาธารณสุข การเกษตร และคมนาคม โดย NT จะเป็นผู้รวบรวมบิ๊กดาต้าผ่าน 5G ที่ประมูลได้ซึ่งจะเริ่มนำมาให้บริการภาคสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ”

ไทม์ไลน์การรวมกิจการ

2562 2563 2564
2562
01

15 พฤษภาคม 2562

ได้พิจารณาการดำเนินการตามแผนการแก้ปัญหาองค์กรของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม และมีมติเห็นชอบในหลักการการควบรวมกิจการของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท. เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (NT)

02

27 สิงหาคม 2562

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบผลการประชุมของ คนร. และมอบให้ กระทรวง ดศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติ คนร. ดังกล่าว

03

9 ธันวาคม 2562

ดศ. มีหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องควบรวมกิจการ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เพื่อเสนอ ครม.

2563
04

1 กันยายน 2563

คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติรับทราบความคืบหน้าในการควบรวมกิจการ และการใช้ชื่อบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการคือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited; NT Plc.)


 


05

1 กันยายน 2563

เห็นชอบในการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะขอขยายเวลาการควบรวมกิจการออกไปอีก โดยให้เวลาเพิ่มจากวันครบกำหนดเดิมไม่เกิน 6 เดือน คือภายในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564

2564
06

7 มกราคม 2564

จดทะเบียนควบรวม TOT-CAT เป็น บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT)

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง