เมนูช่วยเหลือ

100%

ย้อนกลับ
วันนี้ - 30 ก.ย.67

เน็ตแรงไม่หยุด ธุรกิจฉุดไม่อยู่แพ็กเกจ New NT SME Plus Fixed IP แพ็กเกจ New NT SME Plus Fixed IP 1000/1000 Mbps 2,790 บาท /เดือน พร้อมบริการเสริม

คลิก ดูรายละเอียด

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ ทั้งเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล ลูกค้ากลุ่ม SME กลุ่ม Business และกลุ่ม Government ที่มีความจำเป็นใช้บริการ FTTx พร้อมบริการ 1 Business Fixed IP
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 3. ราคาเหมาจ่ายนี้รวมค่าบำรุงรักษารายเดือนหรือค่าเช่าแล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้บริการ IP Phone และ/หรือ Mobile และ/หรือ Cloudbox และ/หรือ อุปกรณ์ Mesh WiFi6 Router ในส่วนที่เกินสิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริมการขาย/li>
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 ถึง 14 มีนาคม 2568 ระยะเวลาสัญญาขั้นต่ำ 12 รอบบิล ตามแพ็กเกจที่เลือกสมัครใช้
 5. รูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการ เป็นรูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการแบบ “ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง”
 6. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นรอบบิลแรก โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 7. ลูกค้าที่สมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ NT หากอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องชดใช้ค่าเสียหายอุปกรณ์ ตามอัตราที่ NT กำหนด
 8. กรณีอุปกรณ์ตามข้อ 7) มีปัญหาใช้งานมิได้ อันเกิดจากตัวอุปกรณ์เอง หรือมิใช่ความผิดพลาดอันเกิดจากความประมาท หรือการใช้งานผิดประเภทของลูกค้า ในกรณีนี้ NT จะดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวสำรองให้ตามที่ NT มีอุปกรณ์สำรองอยู่ แต่หากกรณีเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อันเกิดจากความประมาท หรือการใช้งานผิดประเภทของลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายดังกล่าวให้ NT
 9. ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของ NT ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการรองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
 10. ความเร็วที่ลูกค้าขอใช้บริการนั้นจะหมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อใช้บริการ และความเร็วดังกล่าวอาจแปรผันตามปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น สื่อสัญญาณที่ใช้ท่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ รวมถึงความคับคั่งของลูกค้าที่ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
 11. ระดับความเร็วสูงสุดที่เสนอ พื้นที่ต้องตรวจสอบการรองรับของอุปกรณ์และโครงข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการในพื้นที่นั้นๆ
 12. กรณีระดับความเร็ว 1000 Mbps ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ NT มีโครงข่ายพร้อมให้บริการรองรับในระดับความเร็วดังกล่าวและรับรองระดับความเร็วเฉพาะใช้ผ่านสาย LAN เท่านั้น
 13. ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนระดับความเร็วเพิ่มขึ้นได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ โดยระดับความเร็วสูงสุดที่จะให้บริการได้ขึ้นกับศักยภาพของคู่สายของ NT
 14. เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการ NT Broadband ที่ระดับความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรืออัตราพิเศษตามที่ NT กำหนดในช่วงเวลานั้น
 15. กรณีใช้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว และใช้บริการยังไม่ครบกำหนดตามระยะสัญญาของรายการส่งเสริม การขายนั้นๆ สามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เฉพาะระยะสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 12 รอบบิล ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย หากรายการส่งเสริมการขายใหม่มีราคาต่ำกว่า และรายการส่งเสริมการขายเดิมไม่ครบสัญญา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
 16. ในช่วงระยะสัญญาใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายและ/หรือปรับระดับความเร็วลงโดยมิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของระบบบริการของ NT และทำให้ค่าบริการรายเดือนลดลง ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจครั้งละ 1,000 บาท
 17. ในกรณี Fixed IP ที่ผู้ใช้บริการได้รับจาก NT แล้วมีปัญหาจากการใช้งานเนื่องด้วย IP Black List นั้น ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแก้ไข IP Black List ด้วยตนเอง หรือให้ NT ดำเนินการให้โดยมีค่าดำเนินการในการแก้ปัญหาดังกล่าวตามที่ผู้ควบคุมการใช้ IP เรียกเก็บ
 18. เงื่อนไขกรณีเลือกแพ็กเกจรับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ Mesh WiFi6 Router ระยะเวลาสัญญา 24 รอบบิล/36 รอบบิล
  • 18.1 ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ยืม Mesh WiFi6 Router จำนวน 2 ตัว ใช้งานเป็นระยะเวลา 24 รอบบิล หรือ 36 รอบบิล ทั้งนี้อาจได้รับอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไป ตามความเหมาะสมของพื้นที่ให้บริการ
  • 18.2 สิทธิ์การยืมใช้งานอุปกรณ์ Mesh WiFi6 Router ฟรีจะถูกยกเลิก เมื่อลูกค้ายกเลิกรายการ ส่งเสริมการขาย “New NT SME Plus Fixed IP”
 19. เงื่อนไขบริการ IP Phone
  • 19.1 โทรหา Fixed Line และ IP Phone ทั่วไทย โครงข่าย NT ฟรีไม่จำกัด
  • 19.2 สิทธิพิเศษโทรหา Fixed Line และ IP Phone นอกโครงข่าย NT และโทรศัพท์มือถือ ทุกโครงข่ายฟรี 700 บาท/เลขหมาย/รอบบิล หรือ สิทธิพิเศษโทรหา Fixed Line และ IP Phone นอกโครงข่าย NT และโทรศัพท์มือถือทุกโครงข่ายฟรี 1,200 บาท/เลขหมาย/รอบบิล
  • 19.3 อัตราค่าบริการที่อยู่ในสิทธิ์และเกินสิทธิพิเศษ
   โทรไป Fixed Line/IP Phone นอกโครงข่าย NT
   ท้องถิ่น 0.50 บาท/ครั้ง ทางไกล 0.50 บาท/นาที โทรไปมือถือทุกโครงข่าย 0.50 บาท/นาที
  • 19.4 รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ Audiotex และบริการพิเศษอื่น ๆ
  • 19.5 สินค้าและบริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นสินค้า/บริการอื่น หรือแลกเป็นเงินสด ได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • 19.6 การโทรหาโทรศัพท์บ้านทั่วไทยฟรีไม่จำกัดตลอดวัน โทรเฉพาะโครงข่าย NT เท่านั้น ไม่รวมการโทรไปเลขหมายนอกโครงข่าย NT และบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายอื่นทั้งหมด ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเลขหมายได้ที่ https://www.ntplc.co.th/numbering
  • 19.7 ขอสงวนสิทธิ์
   • 19.7.1 รายการส่งเสริมการขายนี้ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้เท่านั้น
   • 19.7.2 การปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ หากมีค่า Interconnection Charge เกิดขึ้น
   • 19.7.3 รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายให้ชัดเจนก่อนสมัครขอใช้บริการ ซึ่ง NT สามารถยกเลิกบริการ แก้ไขรูปแบบการให้บริการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรือ อัตราค่าบริการตามแต่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 19.8 หากลูกค้านำเลขหมายไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับ NT หรือนำไปใช้งานในลักษณะส่อเจตนาทุจริตทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย เช่น ใช้บริการโทรศัพท์เรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางในยามวิกาลด้วยจำนวนการใช้งานที่ผิดปกติ ใช้งานในเวลาที่ไม่อยู่ในปกติวิสัยหรือช่วงเวลาธุรกิจปกติและหรือการให้บริการนำเข้า traffic จากต่างประเทศมาให้บริการในประเทศไทย โดยไม่ขออนุญาต NT หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง NT สามารถยกเลิกการให้บริการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าให้ลูกค้าทราบ
  • 19.9 กรณีลูกค้าเดิม ที่มีเลขหมายโทรศัพท์ IP Phone ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานแพ็กเกจนี้และใช้เลขหมายเดิมได้เลย
  • 19.10 กรณีลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่มีเลขหมายโทรศัพท์ IP Phone จะได้รับเลขหมายโทรศัพท์ IP Phone ใหม่ 1-2 เลขหมาย ฟรี และ/หรือ รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ ATA
 20. เงื่อนไขบริการ Cloudbox
  • 20.1 สามารถเข้าใช้งาน จากระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, iOS และ Android เท่านั้น
  • 20.2 ลูกค้าสามารถใช้งานได้สูงสุดไม่เกิน 5 Users ตามที่ลูกค้าได้แจ้งจำนวนผู้ใช้งานสูงสุด (จำนวน 1-5 user) ไว้ตอนขอเปิดใช้บริการซึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลังเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว โดยไม่จำกัดประเภทอุปกรณ์
  • 20.3 ลูกค้าจะต้องกรอกเลขหมายโทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่จะใช้งาน Cloudbox เพื่อที่ระบบจะทำการส่งข้อความ Username และ Password ให้ลูกค้าผ่าน SMS
  • 20.4 ลูกค้าจะได้รับข้อมูลบริการ Cloudbox หลังจากติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 10 วัน ทำการ ผ่าน E-mail หรือ SMS ที่ได้แจ้งไว้
  • 20.5 กรณีที่ลูกค้ายกเลิกบริการอินเทอร์เน็ต account ของบริการ Cloudbox จะถูกลบออกจากระบบหลังจากยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 1 เดือน
  • 20.6 NT จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่สูญหายหรือใช้การไม่ได้
  • 20.7 ข้อมูลที่เก็บในระบบ Cloudbox ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าผู้ใช้บริการ
 21. เงื่อนไขบริการ my 700 MHz

  รายละเอียดแพ็กเกจเสริม Bundle บริการ my 700 MHz

  ชื่อแพ็กเกจเสริมสิทธิ์การใช้งาน
  โทรฟรีทุกเครือข่าย (นาที/เดือน) อินเทอร์เน็ต 4G/3G
  my Bundle_10Mbps_200mins 200ไม่จำกัดปริมาณ ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 10 Mbps

  หมายเหตุ : ระบุเลขวงจรบริการ อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ในระบบ OM-MFE ในช่อง “หมายเหตุ”

  • 21.1 สมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2568 สำหรับการเปิดเบอร์ใหม่ แบบเติมเงิน (New Prepaid) เท่านั้น
  • 21.2 ระยะเวลารับสิทธิ์ใช้บริการตามระยะเวลาสัญญาใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน (Internet Broadband) จำกัดสิทธิ์ 1-5 Sim Card ต่อ 1 Circuit ID หรือ 1 Service ID เท่านั้น
  • 21.3 สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจเสริม Bundle ผู้ใช้บริการจะสามารถเริ่มใช้บริการได้ เมื่อได้รับ SMS ยืนยันการสมัครแพ็กเกจ
  • 21.4 กรณีผู้ใช้บริการขอยกเลิกสัญญาใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านก่อนครบระยะเวลาสัญญา จะถือว่าสิทธิ์ การใช้บริการ my ตามแพ็กเกจเสริมดังกล่าวสิ้นสุดลง หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการ my ต่อด้วยเลขหมายเดิม จะต้องเลือกใช้แพ็กเกจของบริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid) ที่นำเสนอขาย ณ ขณะนั้น
  • 21.5 ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริม คิดตามแพ็กเกจหลักปัจจุบันที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้
  • 21.6 แพ็กเกจหลักเริ่มต้น “my Super คุ้ม” คิดค่าโทรในประเทศทุกเครือข่าย 0.50 บาท/นาที, ค่าส่ง SMS 2 บาท/ข้อความ และอัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, และค่าบริการเสริมอื่นๆคิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆกำหนด
  • 21.7 ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมอื่นๆ ของบริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid) เพิ่มเติมได้
  • 21.8 ค่าบริการส่วนเกินและค่าสมัครแพ็กเกจเสริมอื่น จะถูกหักจากกระเป๋าเงิน Prepaid (Main Balance) ที่ลูกค้าเติมเงินเพื่อใช้บริการ
  • 21.9 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีแพ็กเกจใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1 แพ็กเกจ ลำดับการใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบ
  • 21.10 แพ็กเกจเสริมดังกล่าว สำหรับการใช้งานบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลเชิงปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบกับผู้ให้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิท ทอร์เรนต์ (Bit Torrent) หรือการแชร์ผ่าน Hotspot หรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมี การเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งานดังกล่าว บริษัทฯจะ ดำเนินการระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
  • 21.11 ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือการใช้ งานใดๆ ที่มีการรับ - ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคล ทั่วไปใช้งาน หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการ เครือข่ายตามความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการ โดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ หรือจำกัด ปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการและความเร็วของอินเทอร์เน็ตตามความเหมาะสม
  • 21.12 ลูกค้าที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “New NT SME Plus Fixed IP” จะไม่สามารถซื้อเลขหมาย my 700 MHz เพิ่มเติมได้นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ระบุในแพ็กเกจ
 22. เงื่อนไขบริการ NT Mobile (ใช้ทดแทนได้ในกรณีที่ my 700 MHz ไม่สามารถให้บริการได้)
  • 22.1 ลูกค้าจะได้รับซิมประเภทเติมเงิน (Prepaid Sim) ภายใต้ชื่อ “NT Mobile Bundle” จำนวน 1-5 เลขหมาย (แบบใดแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ FTTx หลักที่เลือกสมัครใช้) ต่อ 1 Service ID ที่ติดตั้ง ดังนี้
   ชื่อซิมประเภทเติมเงินสิทธิ์การใช้งาน
   โทรฟรีทุกโครงข่าย (นาที/เดือน) อินเทอร์เน็ต 4G/3G
   NT Mobile Bundle (NT Speed A and Voice) 200ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 10 Mbps (No Fup)
  • 22.2 สิทธิการใช้งานอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินสดได้
  • 22.3 รายละเอียดอัตราค่าบริการ กรณีผู้ใช้บริการใช้บริการนอกเหนือจากสิทธิการใช้งานที่ได้รับ
   • ค่าบริการ Voice โทรนาทีละ 0.60 บาท/นาที (ทั้งจากโครงข่าย NT Mobile และ โครงข่าย Roaming)
   • ค่าบริการ Internet และ Internet Data Roaming 0.25 บาท/MB (ทั้งจากโครงข่าย NT Mobile และโครงข่าย Roaming)
   • ค่าบริการ SMS 0.75 บาท/ข้อความ
  • 22.4 ลูกค้าที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “New NT SME Plus Fixed IP” จะต้องดำเนินการเปิดซิม ใหม่และเลขหมายใหม่ ไม่สามารถใช้ซิม และ/หรือ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ลูกค้ามีอยู่เดิมได้ โดย จะต้องติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า NT
  • 22.5 ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการเติมเงิน และสอบถามการบริการหลังการขายอื่นๆ ได้ที่ Contact Center 1888 หรือ www.ntplc.co.th
  • 22.6 สิทธิ์การใช้งาน Internet ของซิม NT Mobile Bundle จะถูกยกเลิก เมื่อลูกค้ายกเลิก/หรือเปลี่ยน รายการส่งเสริมการขาย “New NT SME Plus Fixed IP” และ/หรือ ยกเลิกการใช้งานซิม ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถนำซิมและเลขหมายไปใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ แพ็กเกจอื่นๆ ภายใต้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ NT Mobile ต่อไป
  • 22.7 การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเริ่มใช้ได้ ตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้ารับซิม และลงทะเบียน 2 แชะอัตลักษณ์ เรียบร้อยแล้ว แต่หากลูกค้ามีการปฏิเสธ/ยกเลิก/เปลี่ยนการใช้งานรายการส่งเสริมการขาย “New NT SME Plus Fixed IP” การใช้งาน Internet ของซิม NT Mobile Bundle จะถูกยกเลิกภายใน 30 วัน
  • 22.8 ลูกค้าที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “New NT SME Plus Fixed IP” จะไม่สามารถซื้อเลขหมาย NT Mobile เพิ่มเติมได้นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ระบุในแพ็กเกจ
  • 22.9 กรณีรับซิมไปแล้วไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากสัญญาณการให้บริการไม่ครอบคลุม สามารถเปลี่ยนซิม Sim (เบอร์ใหม่) ให้เป็นอีกเครือข่ายหนึ่ง (my <-->NT Mobile) ภายในเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับ ซิม
  • 22.10 สิทธิการใช้งาน Internet หากใช้ไม่หมด ไม่สามารถ สะสม โอน แลกเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินสดได้
 23. การยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนระยะสัญญาที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่
  • 23.1 ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องของการให้บริการจาก NT ในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันที่แจ้งขอยกเลิก
  • 23.2 ผู้ใช้บริการถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าใช้บริการ โดยไม่ได้มาดำเนินการต่อสัญญาการใช้บริการตามระยะเวลาที่ NT กำหนด
 24. กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดตามข้อ 23 ผู้ใช้บริการจะต้อง
  • 24.1 ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็กเกจ โดยคำนวณจากอัตราส่วนลด
  • 24.2 บริการ FTTx : ชำระค่าติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายใน โดยคำนวณจากอัตราส่วนลด

   ตัวอย่าง การคำนวณอัตราส่วนลด

   ค่าธรรมเนียม x จำนวนเดือนคงเหลือตามระยะสัญญา 

     12 เดือน 

  • 24.3 กรณียืมอุปกรณ์ใช้งาน ได้แก่ ONU, Broadband Router, Access Point หรืออุปกรณ์ Mesh นำมาคืนที่สำนักงานบริการลูกค้าบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ในสภาพสมบูรณ์ตามที่กำหนด ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายอุปกรณ์ ONU 2,000 บาท อุปกรณ์ Wi-Fi Router 1,500 บาท อุปกรณ์ ATA 1,500 บาท อุปกรณ์ Mesh WiFi Router 3,600 บาท/ตัว และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามราคาแห่งความเสียหายนั้น
 25. กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย บริการเสริมที่ ผู้ใช้บริการได้รับจะสิ้นสุดลง
 26. NT ขอสงวนสิทธิ์
  • 26.1 ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชำระค่าบริการฯ และค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ
  • 26.2 ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • 26.3 ระงับ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลมากผิดปกติ (ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้งานของลูกค้าทั่วไปในรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน) หรือมีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน
  • 26.4 เรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ปลายทางในรุ่นหรือยี่ห้อที่ NT มิได้แนะนำมาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการหรือมีเหตุขัดข้องใดๆ เกิดขึ้น

โปรโมชั่นยอดนิยมPromotion for you

Speed เต็มม... แรงง...เหนือชั้น กับโปร NT Fiber Small Living
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 30 มิ.ย.67
ดูรายละเอียด
NT wireless net ซิมเน็ต 4G LTE  กับ โปร Flexi net LTE
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
1 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป
ดูรายละเอียด
แรงเวอร์ ทุกมุม แรงดีทั้งบ้าน โปร NT Mesh GIGABIT Fiber 1Gbps เริ่มต้น 590 บาท/เดือน  WiFi6 Router ฟรี 2 ตัว
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
ตั้งแต่ 1 ธ.ค.66 – 31 พ.ค.67
ดูรายละเอียด
Change ให้ไว กับโปร NT Change#2
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ – 31 พ.ค. 67
ดูรายละเอียด
NT Mobile แพ็กเสริมเน็ต กับ โปร Big Match Net Plus+
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ – 30 พ.ย.67
ดูรายละเอียด

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง