เมนูช่วยเหลือ

100%

 

นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างผู้แทน 5 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนบ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ นายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นายสมศักดิ์ ณ มาตคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ นายนิรันดร์ จันทร์แค้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และนายเรวัฒน์ รอดมั่น ผู้ช่วยโทรคมนาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจ ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ชุมชน ร่วมเป็น สักขีพยาน ณ หอประชุม โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญ 

นายสมชาย ลีหล้าน้อย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดมุ่งสู่การเป็น “แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก อาทิ การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข การพัฒนาคน สังคม และการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

“จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความยินดีที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับเยาวชนและชุมชนผ่านโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะชุมชนบ้านรักไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นชุมชนต้นแบบ และจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ IT และ Social Media อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนเพื่อสร้างสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต  

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า NT ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อสังคมอย่างทั่วถึง แก่ประชาชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ  รวมถึงการให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยให้การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยี IoT ให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชน/ชุมชน 

“ในปี 2566 NT ได้ดำเนินการตามแผนงานด้าน NT CSR ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ครบตามเป้าหมายในวันนี้ ทำให้มีชุมชนในโครงการครบทั้งประเทศ รวม 77 จังหวัด รวม 83 แห่ง  โดยชุมชนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเป็นชุมชนในลำดับที่ 83  โดย NT ได้จัดการอบรมทักษะด้านไอที พร้อมเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เยาวชนและผู้ประกอบการ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเท่าทันในยุคดิจิทัล”

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายวิดีโอ การทำสื่อออนไลน์ เทคนิคการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, YouTube, TikTok  รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนการสร้างรายได้โดยการขายสินค้าด้วยระบบชื้อขายออนไลน์  TYC e-Commerce  การสาธิตการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การให้บริการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยระบบ Social Security โดยการใช้บริการผ่านระบบเสาอัจฉริยะสมาร์ตโพล (Smart Pole) ที่รวมบริการต่าง ๆ ไว้ในเสาต้นเดียว เช่น ระบบกล้องวงจรปิด ลำโพงระบบเสียงประกาศ อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ สามารถควบคุมทุกระบบได้จากศูนย์กลาง ตอบโจทย์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City  การนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรแปรรูปของชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ โกโก้ น้ำผึ้ง ขนมถั่ว กล้วยฉาบอบน้ำผึ้ง กาแฟ  อาหารแปรรูป หมูน้ำค้าง ผักกาดดอง ถั่วลายเสือ ขนมงาแปรรูป น้ำอ้อยอัดแท่ง  กุ๊บไตหรือหมวกสานเอกลักษณ์ของคนแม่ฮ่องสอน ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชใบไม้แห้ง เช่น กล่องใบไม้  จานใบไม้  ที่รองแก้วใบไม้ เป็นต้น  

 

ผู้เขียน : NT

ห้วข้อที่เกี่ยวข้อง :

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องYou May Be Interested

ดูทั้งหมด
ข่าวCSR

NT สานพลังขับเคลื่อน CSR ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มุ่งมั่นสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
อ่านต่อ
ข่าวCSR

NT ต่อยอดพื้นที่โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สนับสนุนชุมชนเทศบาลเมืองตาก ใช้ไอทีเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีลงนาม ความร่วมมือระหว่างผู้แทน 6 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนเทศบาลเมืองตาก
อ่านต่อ
ข่าวCSR

NT เดินหน้า “โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” พัฒนาความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชนและเยาวชนในบึงกาฬ

NT พร้อมหน่วยงานภาครัฐในบึงกาฬร่วมนำโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัล ณ ชุมชนคนรักษ์บึงกาฬ มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง
อ่านต่อ
ข่าวCSR

NT ขยายพื้นที่โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ต่อเนื่อง สนับสนุนชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จ.หนองบัวลำภู ใช้ไอทีต่อยอดผลิตภัณฑ์

NT มุ่งพัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เปิดชุมชนใหม่ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จ.หนองบัวลำภู เสริมความรู้การใช้เทคโนโลยีพัฒนาพื้นที่
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

สดช.ยกระดับคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC เปิด Marketplace รวมบริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันเพื่อภาครัฐ

อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

ผู้บริหาร NT และ จุงหวา เทเลคอม ร่วม Workshop การเปลี่ยนแปลงองค์กรเชิงกลยุทธ์ และการใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ง

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

จังหวัดสงขลาร่วมกับ NT ปั้นต้นแบบบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดด้วยAI           ยกระดับความปลอดภัยหวังดึงดูดนักท่องเที่ยว

จังหวัดสงขลา ร่วมมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ปั้นโครงการต้นแบบบูรณาการระบบกล้องวงจรปิด ด้วยเทคโนโลยี AI ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเต็มศักยภาพ มุ่งเป้าสงขลาหลุดจากรายชื่อจังหวัดติดธงแดงและหวังผลขยายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อ่านต่อ

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง