เมนูช่วยเหลือ

100%

 

NT ขอเชิญนักวิจัยสายนวัตกรรม เสนอผลงานขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 มุ่งเน้นงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์และใช้งานได้จริง 

 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT  เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนำของประเทศมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยในยุคดิจิทัล ตระหนักถึงความสำคัญของความริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไทย NT จึงกำหนดโครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณ 4,500,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัย หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และใช้งานได้จริง เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สร้างความสามารถในการแข่งขัน และต่อยอดไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่ รวมทั้งยกระดับคุณภาพบริการ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย ดังนี้

ด้านที่ 1 การพัฒนาเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ด้านที่ 2 การวิจัยพัฒนาเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ รองรับการดำเนินธุรกิจที่มีศักยภาพ (Digital Flagship Solutions) ในเชิงพาณิชย์

ด้านที่ 3 การวิจัยพัฒนาเพื่อรองรับการดำเนินงานสู่ระดับสากลตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) และพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 4 การวิจัยพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร รองรับการเปลี่ยนผ่าน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ไปสู่องค์กรนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งในส่วนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ขั้นตอนดำเนินงาน บัญชีการเงิน บุคลากร ฯลฯ ภายใต้หัวข้อทุนวิจัยฯ (สงวนสิทธิ์ให้ทุนเฉพาะพนักงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน การส่งเสริม สนับสนุน หรือทุนอุดหนุน การวิจัยและนวัตกรรม มีดังนี้

1) สถาบันการศึกษา ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาของรัฐ-เอกชน

2) หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ

3) หน่วยงานเอกชน ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม นิติบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือองค์กรสาธารณประโยชน์

4) พนักงาน NT

สามารถศึกษา รายละเอียดการขอรับการส่งเสริม สนับสนุน หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ตาม QR Code หรือ drive.google.com/drive/folders/1y0P4PksApI87MrH9_0VCOkYtlrGL1xfI?usp=sharing สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2566 (เวลา 16.30 น.) โดยแนบไฟล์ข้อเสนอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ตามเงื่อนไข ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : research@ntplc.co.th ระบุ เรื่อง “ขอรับข้อเสนอการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมนวัตกรรม โทรศัพท์ 0 2581 2416 หรือ ส่วนบริหารงานวิจัย โทรศัพท์ 0 2104 3793 (ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ยื่นเกินระยะเวลาที่กำหนด)

 sfref=

ห้วข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง