เมนูช่วยเหลือ

100%

NT จุดประกายความร่วมมือ สวทช. บูรณาการศักยภาพทรัพยากรและเทคโนโลยี ต่อยอดด้านคลาวด์ คอมพิวติ้ง และเอไอ พร้อมเยี่ยมชมลันตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (LANTA)

พ.อ. สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) หรือ NT นำคณะผู้บริหาร NT เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center : ThaiSC ) และ“LANTA” ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย พร้อมร่วมประชุมหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมด้วย ดร. ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

พ.อ. สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กล่าวว่า NT ได้ร่วมกับ สวทช.หารือแนวทางบูรณาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน โดยศักยภาพของ NT คือบริการโทรคมนาคมและระบบคลาวด์อันเป็นทรัพยากรหลักของประเทศ รวมถึงบริการดิจิทัลโซลูชันของ NT ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งสามารถผนวกกับความพร้อมด้านการวิจัยของ สวทช. เพื่อเพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้ของการพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ ในอนาคต โดยเน้นความร่วมมือด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง และเอไอ ทั้งระดับงานวิจัยและการต่อยอดเชิงพาณิชย์

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ กล่าวว่า นับเป็นความร่วมมือระดับนโยบายครั้งแรกระหว่างสองหน่วยงาน ซึ่ง สวทช. พร้อมร่วมมือกับ NT ต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่แล้วคือคลาวด์คอมพิวติ้งและเอไอ โดยเฉพาะบริการคลาวด์คอมพิวติ้งนับเป็นโครงสร้างสาธารณูปโภคที่สำคัญมากซึ่งคลาวด์ไทยจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางใหม่ที่ทันกับการแข่งขันในปัจจุบัน โดยมีแนวทางใช้สถานะความเป็นภาครัฐของ สวทช. และ NT ยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมถึงบริษัทลูกในการขยายขอบเขตการให้บริการและฐานลูกค้า เพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เต็มศักยภาพ

ทั้งนี้ สวทช. มีหน่วยวิจัย NECTEC และศูนย์ ThaiSC ซึ่งมีความพร้อมทั้งบุคลากรนักวิจัย เทคโนโลยี และเครื่องมือวิจัยด้านวิทยาการคำนวณ (Computational Science) ด้วยระบบ LANTA ซูเปอร์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing: HPC) ติดอันดับ 94 ของ Fastest Supercomputer และอันดับ 30 ของ TOP500 List Greenest Supercomputer ในปี 2023 ด้วยระบบเครือข่ายความเร็วสูง HPE Slingshot Interconnect 200 Gbps และพื้นที่เก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง Cray ClusterStor E1000 12 PB ใช้ในการพัฒนางานวิจัยและการทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ด้านเคมี ชีวภาพ ภูมิอากาศ ปัญญาประดิษฐ์ บิ๊กดาต้า ฯลฯ สามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และรองรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศ ในโครงการที่สำคัญของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โครงการสร้างแบบจำลองมลพิษ ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือประเทศไทย การวิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมเพื่อหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19 ด้วยข้อมูลระดับจีโนม เป็นต้น ซึ่งศักยภาพด้านการวิจัยของ สวทช. ดังกล่าวจะรองรับการสานต่อความร่วมมือกับ NT ในการพัฒนาโซลูชันด้านดิจิทัลทรานสฟอร์มให้กับลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไป

ผู้เขียน : NT

ห้วข้อที่เกี่ยวข้อง :

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องYou May Be Interested

ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์องค์กร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (เผยแพร่ ณ วันที่ 9 ก.ค. 2567)

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) "ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในส่วนกลาง"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในส่วนกลาง
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

NT เปิดบริการเอไอแพลตฟอร์มบน NT CLOUD ภายใต้แบรนด์ “NT AI Connect”

พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์มโมเดลปัญญาประดิษฐ์ “NT AI Connect”
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

NT จับมือ เมืองพัทยา พัฒนา 5G Pattaya Smart City นำ 5G ยกระดับการบริหารจัดการเมืองและส่งเสริมความน่าอยู่ของเมืองพัทยา

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และ พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Pattaya Smart City
อ่านต่อ
ข่าวทั่วไป

รมว.ดีอี เยือน NT เยี่ยมชมการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือ CBC

รมว.ดีอี เยือน NT เยี่ยมชมการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านมือถือ CBC
อ่านต่อ
ข่าวทั่วไป

NT เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญใหญ่ สมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน

NT เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญใหญ่ สมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2567
อ่านต่อ
ข่าวธุรกิจ

NT ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Towards Integrated Digital Platforms for Trade Digitalization พร้อมประกาศความเป็นผู้นำในการเป็น National Single Window หลักของประเทศ

ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา Towards Integrated Digital Platforms for Trade Digitalization
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

ร่วมตอบแบบสอบถาม ทุกความเห็นของคุณมีค่าสำหรับเรา สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) ของ NT

เพื่อนำผลสำรวจมาปรับปรุงให้การบริการ โดยตอบสนองความต้องการ และรักษาระดับ ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มยิ่งขึ้น
อ่านต่อ

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง