เมนูช่วยเหลือ

100%
ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

รองประธานกรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

รองประธานกรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 38 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 7 กระทรวงยุติธรรม
 • หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ
อ่านเพิ่มเติม
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การอบรม
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 สำนักงาน ป.ป.ช.
 • หลักสูตร โฆษกกระทรวง : นักบริหารสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 กรมประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยายกาศแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
ดร. ธงทิศ ฉายากุล

ดร. ธงทิศ ฉายากุล

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
ดร. ธงทิศ ฉายากุล

ดร. ธงทิศ ฉายากุล

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
การศึกษา
 • Ph.D. (Microwave and Laser Remote Sensing) University College London
 • B.Eng. (Survey Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรศิษย์การบินหน่วยฝึกบินพลเรือน กองทัพอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ธิบดี วัฒนกุล

ดร.ธิบดี วัฒนกุล

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
ดร.ธิบดี วัฒนกุล

ดร.ธิบดี วัฒนกุล

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก Ph.D (Business Administration) จาก University of North Carolina at Chapel Hill
 • ปริญญาโท สาขา MBA Carnegie Mellon University
 • ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการเงินและการธนาคาร (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 35/2019 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 279/2019 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 9 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 63 กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรนักบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง สำหรับผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า
อ่านเพิ่มเติม
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้นำ 4.0 ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 กระทรวงการคลัง
 • หลักสูตร New Development in Port Engineering APEC Port training Center ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
 • หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) กระทรวงการคลัง
 • เสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม
รศ.ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

รศ.ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รศ.ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

รศ.ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
การศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม
 • การบริหารโครงการ และความเป็นไปได้ของโครงการ (Project management and Feasibility of project) ประเทศฟิลิปปินส์
 • ระบบการบริหารอย่างยั่งยืน (Sustainability management system - SMS) ประเทศฟิลิปปินส์
 • กระบวนการผลิตซีเมนต์ (Cement process industry) ประเทศฟิลิปปินส์
 • การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous maintenance) ประเทศฟิลิปปินส์
 • การบริหารต้นทุนการผลิต (Production cost management) ประเทศฟิลิปปินส์
 • การป้องกันการสูญเสียจากการผลิต (Property loss prevention in production process) ประเทศฟิลิปปินส์
 • การบริหารสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพ & ความปลอดภัย (Environmental, Health and Safety management) ประเทศฟิลิปปินส์
 • ความตระหนักด้านความปลอดภัย (Safety Awareness) ประเทศฟิลิปปินส์
 • กระบวนการทำมาตรฐานระบบการควบคุมคุณภาพ (ISO 9001) ประเทศไทย (บริษัท SGS Thailand)
 • กระบวนการทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ประเทศไทย (บริษัท SGS Thailand)
 • การปรับปรุงคุณภาพการผลิต (Continuous improvement program in production process) ประเทศไทย (บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)
 • การสอนงานเพื่อพัฒนาผลงาน (Performance coaching) ประเทศไทย (บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)
 • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการผลิต (Problem solving & Decision making in industrial) ประเทศไทย (บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)
อ่านเพิ่มเติม
นายยอดฉัตร ตสาริกา

นายยอดฉัตร ตสาริกา

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
นายยอดฉัตร ตสาริกา

นายยอดฉัตร ตสาริกา

กรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
การศึกษา
 • Master of Laws (Harlan Fiske Stone Scholar) , Columbia University School of Law
 • Master of Laws, University of Bristol
 • Bachelor of Law, University of Bristol
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
 • Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 197/2022 (Thai IOD)
 • นักกฎหมายมหาชนภาครัฐ รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave Leaders) รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14 (ยธส) สำนักงานกิจการยุติธรรม
อ่านเพิ่มเติม
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
อ่านเพิ่มเติม
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 02 104 3250
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 02 104 3250
อ่านเพิ่มเติม
นายมรกต เธียรมนตรี

นายมรกต เธียรมนตรี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2575 5596 , 0 2575 7286
นายมรกต เธียรมนตรี

นายมรกต เธียรมนตรี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2575 5596 , 0 2575 7286
อ่านเพิ่มเติม
นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช

นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 1
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2104 3528
นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช

นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 1
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2104 3528
อ่านเพิ่มเติม
นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ

นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 2
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2568 2399
นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ

นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 2
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2568 2399
อ่านเพิ่มเติม
นายพีรศักดิ์ อรุณสกุล

นายพีรศักดิ์ อรุณสกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2104 4192
นายพีรศักดิ์ อรุณสกุล

นายพีรศักดิ์ อรุณสกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2104 4192
อ่านเพิ่มเติม
นายสุปรีดี สุวรรณทัต

นายสุปรีดี สุวรรณทัต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานกลาง
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2574 8311
นายสุปรีดี สุวรรณทัต

นายสุปรีดี สุวรรณทัต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานกลาง
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2574 8311
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล

นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2574 9308
นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล

นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2574 9308
อ่านเพิ่มเติม
นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล

นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2575 5214
นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล

นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2575 5214
อ่านเพิ่มเติม
นายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์

นายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2104 4552
นายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์

นายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2104 4552
อ่านเพิ่มเติม
นายสมยศ ธนพิรุณธร

นายสมยศ ธนพิรุณธร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 1
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2104 3750
นายสมยศ ธนพิรุณธร

นายสมยศ ธนพิรุณธร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 1
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2104 3750
อ่านเพิ่มเติม
นายพัฒนา ณ สงขลา

นายพัฒนา ณ สงขลา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2104 3568
นายพัฒนา ณ สงขลา

นายพัฒนา ณ สงขลา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2104 3568
อ่านเพิ่มเติม
นายสรพงษ์ ศิริพันธุ์

นายสรพงษ์ ศิริพันธุ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดาวเทียมและโครงข่าย
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2104 4012
นายสรพงษ์ ศิริพันธุ์

นายสรพงษ์ ศิริพันธุ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดาวเทียมและโครงข่าย
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2104 4012
อ่านเพิ่มเติม
นายเสกสรรค์ มิตรเกษม

นายเสกสรรค์ มิตรเกษม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2104 4919
นายเสกสรรค์ มิตรเกษม

นายเสกสรรค์ มิตรเกษม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2104 4919
อ่านเพิ่มเติม
นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง

นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ICT และเทคโนโลยี
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2568 1914 , 0 2568 1915
นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง

นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ICT และเทคโนโลยี
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เบอร์โทร 0 2568 1914 , 0 2568 1915
อ่านเพิ่มเติม
นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

ประธานกรรมการ
นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Digital Transformation Strategy
 • หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตร Data base & Direct Marketing
อ่านเพิ่มเติม
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

นายอำนวย ปรีมนวงศ์

กรรมการ
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

นายอำนวย ปรีมนวงศ์

กรรมการ
การศึกษา
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 13/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 38/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 11/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 80/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

กรรมการ
ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

กรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 38 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 7 กระทรวงยุติธรรม
 • หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ
อ่านเพิ่มเติม
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กรรมการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

ประธานกรรมการ
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้นำ 4.0 ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 กระทรวงการคลัง
 • หลักสูตร New Development in Port Engineering APEC Port training Center ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
 • หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) กระทรวงการคลัง
 • เสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล

รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล

ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล

รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล

ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • D.B.A. (Accounting) โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • M.M. (Corporate Finance), University of Dallas, Texas, U.S.A.
 • M.B.A. (Management Information System), University of Dallas, Texas, U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 255/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ธงทิศ ฉายากุล

ดร.ธงทิศ ฉายากุล

กรรมการ
ดร.ธงทิศ ฉายากุล

ดร.ธงทิศ ฉายากุล

กรรมการ
การศึกษา
 • Ph.D. (Microwave and Laser Remote Sensing) University College London
 • B.Eng. (Survey Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรศิษย์การบินหน่วยฝึกบินพลเรือน กองทัพอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์

กรรมการ
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์

กรรมการ
การศึกษา
 • Ph.D. (Economics), Claremont Graduate University, U.S.A. (ทุนกระทรวงการคลัง)
 • Master of Arts (Economics), Claremont Graduate University, U.S.A.
 • Master of Arts (Economics), Suffolk University, U.S.A.
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Economics, University of California, Irvine, U.S.A.

การอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 295/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
อ่านเพิ่มเติม
ศ. (พิเศษ) ดร.วรรณชัย  บุญบำรุง

ศ. (พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบำรุง

กรรมการ
ศ. (พิเศษ) ดร.วรรณชัย  บุญบำรุง

ศ. (พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบำรุง

กรรมการ
การศึกษา
 • Doctorat de l’Université Robert Schuman de Strasbourg (Nouveau régime) (กฎหมายเอกชน) (droit privé), University of Strasbourg, France
 • D.E.A. de droit privé (กฎหมายเอกชน), University of Strasbourg , France
 • นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
 • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
อ่านเพิ่มเติม
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ประธานกรรมการ
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 13/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 38/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 11/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 80/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

กรรมการ
ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

กรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 38 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 7 กระทรวงยุติธรรม
 • หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ธิบดี วัฒนกุล

ดร.ธิบดี วัฒนกุล

กรรมการ
ดร.ธิบดี วัฒนกุล

ดร.ธิบดี วัฒนกุล

กรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก Ph.D (Business Administration) จาก University of North Carolina at Chapel Hill
 • ปริญญาโท สาขา MBA Carnegie Mellon University
 • ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการเงินและการธนาคาร (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 35/2019 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 279/2019 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 9 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 63 กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรนักบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง สำหรับผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า
อ่านเพิ่มเติม
นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

กรรมการ
นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

กรรมการ
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Digital Transformation Strategy
 • หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตร Data base & Direct Marketing
อ่านเพิ่มเติม
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • Master of Business Administration (International Relation) Azusa Pacific University U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • 5 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2563     หลักสูตร Advance Management Program (AMP 178), Harvard Business School, Harvard University, MS, U.S.A.
 • ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561     หลักสูตร Future Economy and Internet Governance Executive Program (FEGO)
 • 10-14 เมษายน 2560     หลักสูตร Driving Digital Strategies, Harvard Business School, Harvard University, MS, U.S.A.
 • 26 มกราคม 2560     หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 23)
 • 14 กุมภาพันธ์ 2562    หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 11 (TEPCoT 11)
 • 23 ธันวาคม 2558 - 2 เมษายน 2559     นักบริหารงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 2 (นงส.2)
 • ปี 2554 - 2555     หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.54)
 • 16 - 22 พฤศจิกายน 2549     สัมมนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย The Japan International Cooperation Agency (JICA),Tokyo, Japan
 • 3 - 22 เมษายน 2548     พัฒนาผู้บริหาร The Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago, Illinois, U.S.A.
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ธงทิศ ฉายากุล

ดร.ธงทิศ ฉายากุล

กรรมการ
ดร.ธงทิศ ฉายากุล

ดร.ธงทิศ ฉายากุล

กรรมการ
การศึกษา
 • Ph.D. (Microwave and Laser Remote Sensing) University College London
 • B.Eng. (Survey Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรศิษย์การบินหน่วยฝึกบินพลเรือน กองทัพอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล

รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล

กรรมการ
รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล

รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล

กรรมการ
การศึกษา
 • D.B.A. (Accounting) โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • M.M. (Corporate Finance), University of Dallas, Texas, U.S.A.
 • M.B.A. (Management Information System), University of Dallas, Texas, U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 255/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
อ่านเพิ่มเติม
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

กรรมการ
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

กรรมการ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้นำ 4.0 ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 กระทรวงการคลัง
 • หลักสูตร New Development in Port Engineering APEC Port training Center ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
 • หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) กระทรวงการคลัง
 • เสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
การศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ธิบดี วัฒนกุล

ดร.ธิบดี วัฒนกุล

ประธานกรรมการ
ดร.ธิบดี วัฒนกุล

ดร.ธิบดี วัฒนกุล

ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก Ph.D (Business Administration) จาก University of North Carolina at Chapel Hill
 • ปริญญาโท สาขา MBA Carnegie Mellon University
 • ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการเงินและการธนาคาร (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 35/2019 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 279/2019 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 9 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 63 กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรนักบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง สำหรับผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

กรรมการ
ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

กรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 38 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 7 กระทรวงยุติธรรม
 • หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ
อ่านเพิ่มเติม
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการ
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการ
การศึกษา
 • Master of Business Administration (International Relation) Azusa Pacific University U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • 5 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2563     หลักสูตร Advance Management Program (AMP 178), Harvard Business School, Harvard University, MS, U.S.A.
 • ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561     หลักสูตร Future Economy and Internet Governance Executive Program (FEGO)
 • 10-14 เมษายน 2560     หลักสูตร Driving Digital Strategies, Harvard Business School, Harvard University, MS, U.S.A.
 • 26 มกราคม 2560     หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 23)
 • 14 กุมภาพันธ์ 2562    หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 11 (TEPCoT 11)
 • 23 ธันวาคม 2558 - 2 เมษายน 2559     นักบริหารงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 2 (นงส.2)
 • ปี 2554 - 2555     หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.54)
 • 16 - 22 พฤศจิกายน 2549     สัมมนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย The Japan International Cooperation Agency (JICA),Tokyo, Japan
 • 3 - 22 เมษายน 2548     พัฒนาผู้บริหาร The Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago, Illinois, U.S.A.
อ่านเพิ่มเติม
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
การศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
อ่านเพิ่มเติม
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ประธานกรรมการ
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 13/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 38/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 11/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 80/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
อ่านเพิ่มเติม
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การอบรม
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 สำนักงาน ป.ป.ช.
 • หลักสูตร โฆษกกระทรวง : นักบริหารสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 กรมประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยายกาศแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

กรรมการ
นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

กรรมการ
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Digital Transformation Strategy
 • หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตร Data base & Direct Marketing
อ่านเพิ่มเติม
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการ
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการ
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Digital Transformation Strategy
 • หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตร Data base & Direct Marketing
อ่านเพิ่มเติม
นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

ประธานกรรมการ
นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Digital Transformation Strategy
 • หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตร Data base & Direct Marketing
อ่านเพิ่มเติม
ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

กรรมการ
ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

กรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 38 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 7 กระทรวงยุติธรรม
 • หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ
อ่านเพิ่มเติม
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การอบรม
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 สำนักงาน ป.ป.ช.
 • หลักสูตร โฆษกกระทรวง : นักบริหารสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 กรมประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยายกาศแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์

กรรมการ
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์

กรรมการ
การศึกษา
 • Ph.D. (Economics), Claremont Graduate University, U.S.A. (ทุนกระทรวงการคลัง)
 • Master of Arts (Economics), Claremont Graduate University, U.S.A.
 • Master of Arts (Economics), Suffolk University, U.S.A.
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Economics, University of California, Irvine, U.S.A.

การอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 295/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
อ่านเพิ่มเติม
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์

ประธานกรรมการ
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์

ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • Ph.D. (Economics), Claremont Graduate University, U.S.A. (ทุนกระทรวงการคลัง)
 • Master of Arts (Economics), Claremont Graduate University, U.S.A.
 • Master of Arts (Economics), Suffolk University, U.S.A.
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Economics, University of California, Irvine, U.S.A.

การอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 295/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ธงทิศ ฉายากุล

ดร.ธงทิศ ฉายากุล

กรรมการ
ดร.ธงทิศ ฉายากุล

ดร.ธงทิศ ฉายากุล

กรรมการ
การศึกษา
 • Ph.D. (Microwave and Laser Remote Sensing) University College London
 • B.Eng. (Survey Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรศิษย์การบินหน่วยฝึกบินพลเรือน กองทัพอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล

รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล

กรรมการ
รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล

รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล

กรรมการ
การศึกษา
 • D.B.A. (Accounting) โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • M.M. (Corporate Finance), University of Dallas, Texas, U.S.A.
 • M.B.A. (Management Information System), University of Dallas, Texas, U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 255/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ประธานกรรมการ
ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์

ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 38 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 7 กระทรวงยุติธรรม
 • หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ธิบดี วัฒนกุล

ดร.ธิบดี วัฒนกุล

กรรมการ
ดร.ธิบดี วัฒนกุล

ดร.ธิบดี วัฒนกุล

กรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก Ph.D (Business Administration) จาก University of North Carolina at Chapel Hill
 • ปริญญาโท สาขา MBA Carnegie Mellon University
 • ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการเงินและการธนาคาร (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 35/2019 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 279/2019 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 9 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 63 กระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรนักบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง สำหรับผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า
อ่านเพิ่มเติม
ศ. (พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบำรุง

ศ. (พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบำรุง

กรรมการ
ศ. (พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบำรุง

ศ. (พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบำรุง

กรรมการ
การศึกษา
 • Doctorat de l’Université Robert Schuman de Strasbourg (Nouveau régime) (กฎหมายเอกชน) (droit privé), University of Strasbourg, France
 • D.E.A. de droit privé (กฎหมายเอกชน), University of Strasbourg , France
 • นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
 • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
อ่านเพิ่มเติม
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

กรรมการ
เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

กรรมการ
การศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรม
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้นำ 4.0 ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 กระทรวงการคลัง
 • หลักสูตร New Development in Port Engineering APEC Port training Center ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
 • หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) กระทรวงการคลัง
 • เสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม
ดร.ธงทิศ ฉายากุล

ดร.ธงทิศ ฉายากุล

ประธานกรรมการ
ดร.ธงทิศ ฉายากุล

ดร.ธงทิศ ฉายากุล

ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • Ph.D. (Microwave and Laser Remote Sensing) University College London
 • B.Eng. (Survey Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 • หลักสูตรศิษย์การบินหน่วยฝึกบินพลเรือน กองทัพอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การอบรม
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 กรมบัญชีกลาง
 • หลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 สำนักงาน ป.ป.ช.
 • หลักสูตร โฆษกกระทรวง : นักบริหารสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 กรมประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตร การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยายกาศแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
ศ. (พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบำรุง

ศ. (พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบำรุง

ประธานกรรมการ
ศ. (พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบำรุง

ศ. (พิเศษ) ดร.วรรณชัย บุญบำรุง

ประธานกรรมการ
การศึกษา
 • Doctorat de l’Université Robert Schuman de Strasbourg (Nouveau régime) (กฎหมายเอกชน) (droit privé), University of Strasbourg, France
 • D.E.A. de droit privé (กฎหมายเอกชน), University of Strasbourg , France
 • นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
 • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  อ่านเพิ่มเติม
  นายอำนวย ปรีมนวงศ์

  นายอำนวย ปรีมนวงศ์

  กรรมการ
  นายอำนวย ปรีมนวงศ์

  นายอำนวย ปรีมนวงศ์

  กรรมการ
  การศึกษา
  • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การอบรม
  • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.
  • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 13/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 38/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 11/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 80/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  อ่านเพิ่มเติม
  วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
  NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
  ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
  อ่านให้ฟัง