เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “5G” ทั้งหมด 244 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

5G

5G, บริการบนโครงข่าย 5G ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร โปรโมชั่น ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต, บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 5G บริการบนโครงข่าย 5G Mobile Radio Handleheld Radio บริการวิทยุเฉพาะกิจ TRUNKED RADIO, บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง บริการบนโครงข่าย 5G บริการ Mobile กล่องรับสัญญาณ กล่องรับสัญญาณ NT NET PLAY, บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 5G บริการบนโครงข่าย 5G Mobile Radio Handleheld Radio, บริการบนโครงข่าย 5G 5G
บทความ

5G บริการบนโครงข่าย 5G

5G บริการบนโครงข่าย 5G, บริการบนโครงข่าย 5G ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร โปรโมชั่น ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์ resident คำค้นหาล่าสุด เคลียร์ คำค้นหายอดนิยม Boardband เน็ตแรง เน็ตสำหรับครอบครัว โปรเน็ตเล่นเกม, บริการซิมสำหรับเน็ต Pocket Wi-Fi Wi-Fi บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง บริการบนโครงข่าย 5G บริการ Mobile, บริการบนโครงข่าย 5G 5G
บทความ

NT 5G BUSINESS 

NT 5G BUSINESS , NT 5G BUSINESS ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร โปรโมชั่น ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ, 5G บริการบนโครงข่าย 5G Mobile Radio Handleheld Radio บริการวิทยุเฉพาะกิจ TRUNKED RADIO, Pocket Wi-Fi Wi-Fi บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง บริการบนโครงข่าย 5G บริการ Mobile, Wireless net บริการซิมสำหรับเน็ต Pocket Wi-Fi Wi-Fi บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 5G บริการบนโครงข่าย 5G Mobile Radio Handleheld Radio บริการวิทยุเฉพาะกิจ TRUNKED RADIO บริการวิทยุเฉพาะกิจ
ข่าว

NT และ NIPA Cloud ร่วมลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz

NT และ NIPA Cloud ร่วมลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz
ข่าว

ผู้บริหาร NT และ จุงหวา เทเลคอม ร่วม Workshop การเปลี่ยนแปลงองค์กรเชิงกลยุทธ์ และการใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ง

ผู้บริหาร NT และ จุงหวา เทเลคอม ร่วม Workshop การเปลี่ยนแปลงองค์กรเชิงกลยุทธ์ และการใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ง
บทความ

1. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566

ูกค ้าใหม ่บนโครงข ่าย 700MHz เพ ื่อให ้บร ิการ 5G(700MHz) โดยเตร ียมการย ้ายล ูกค ้า Retail, . แผนการให ้บร ิการ 5G Retail ( แผนการ Migrate ล ูกค ้า 850MHz ไปย ัง 700MHz) สามารถโอนย ้ายล,       5. ย ้ายล ูกเด ิม 4G ทำ OTASim ของผ ู้ใช ้บร ิการ 4G มาบนโครงข ่าย 5G/4G700, มาบนโครงข ่าย 5G/4G700 MHz       แผนงานปฏ ิบ ัต ิการบมจ . โทรคมนาคมแห ่งชาต ิพ . ศ .2566–2570 SO3 4. แผนการให ้บร ิการ 5GRetail( แผนการ Migrate ล ูกค ้า 850MHz
บทความ

4.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการ

/ ป ญหาอ ุปสรรค % การด ําเนินงาน แผน ผล เป าหมาย แลวเสร ็จ 4 แผนการให บร ิการ 5G Retail, บริการ/Roaming 5G/4G 700 - ทดสอบ/เตรียมความพรอมดานเทคน ิคระบบ OTA เพ ื่อเตรียม Profile Sim จาก, ิการ 5G solution ลูกค าองค กร เป าหมายของแผน : สรรหา พ ันธมิตร/หรือลูกคาท ี่มีศักยภาพ, ื่อศึกษารูปแบบการใช  บริการ เน ื่องจาก 5G ความถ ี่ 26 GHz เป นบริการใหม ป ญหา/อ ุปสรรค ไมมี 16.00
บทความ

NT QOS report mobile ไตรมาส 3 ปี 66

ิวินาท ี เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G (NSA และ SA ท ี่ไม่ใช ้คล ื่นความถ ี่ 2600 MHz) - ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 80 โดยกำาหนดให้ RTT มีค่า 150 มิลล ิวินาท ี เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลย ี 5G, - ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 80 ส ำาหร ับกรณี upload เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G (ท ี่ไม่ใช ้คล ื่นความถ ี่ 2600 MHz) - ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 80 ส ำาหร ับกรณี Download เป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G, ์มาตรฐาน เทคโนโลยี 5G (ท ี่ใช ้คล ื่นความถ ี่ 2600 MHz) - ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 80 ส ำาหร ับกรณี
1 - 20 of 244 results
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง