เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “AI” ทั้งหมด 10 รายการ
เรียงตามล่าสุด
ข่าว

NT ผสาน OKMD ดันนวัตกรรม AI และดิจิทัล รองรับศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ

NT ผสาน OKMD ดันนวัตกรรม AI และดิจิทัล รองรับศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ
ข่าว

NT – AIS ผนึกกำลังครั้งสำคัญ เสริมขีดความสามารถ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ต่อยอดนวัตกรรมโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อคนไทย

NT – AIS ผนึกกำลังครั้งสำคัญ เสริมขีดความสามารถ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ต่อยอดนวัตกรรมโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อคนไทย
บทความ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

Analytics, Data Science และ AI จานวน 49 คน 2. Certified Information Systems Auditor (CISA) ของ, AI จานวน 15 คน 2. Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA) v1.0 จานวน 2 คน แบบฟอร, เตรียมความพร้อมพนักงานท ั่วไปเพื่อรองรับเทคโนโลยี Data Analytics, Data Science และ AI 49, เตรียมความพร้อมพนักงานท ั่วไปเพื่อรองรับเทคโนโลยี Data Analytics, Data Science และ AI 37 Data Analysis, AI FOR GOVERNMENT SERVICES 3 E-Fundamental of Smart City 2 NT Service Platform (NTSP) สาหรับงานขาย
บทความ

8.1 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

มุ่งเน้นการยกระดับศ ักยภาพของ ประเทศในหลากหลายมิติ เช่น ดิจิทัล ข้อมูล AI โครงข ่ายโทรคมนาคมไร้รอยต่อ, ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข ่งขัน ของอ ุตสาหกรรมและบริการ ครอบคลุมเทคโนโลยี AI IoT ระบบอ ัตโนมัติ, ้คงอยู่กับ องค์กร การประยุกต์ใช้ Digital Technology เช่น AI, Data Analytics มาใช้ในการบร ิหาร
บทความ

2.รายงานประจำปี_2564_new_3

ินเทอร์เน็ต่เพื้้�อสรรพื้ส ิ�ง (IoT) ป็ัญญาป็ระดำ ิษัฐ์ (AI) แลุ่ะเทคโนโลุ่ย์ีบลุ่็อกเชื่น จะเป็็นต่ ัวเร
บทความ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน_NT2565

Analytics) เปนการใช AI เทคโนโลยีอัจฉริยะเข ามา ชวยเฝาระวังภัย เช น ตรวจจับและอานปายทะเบ ียนรถ ตรวจจ
บทความ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำนวน 174 อัตรา

.) ปฎิบ ัติการ๒๑.ความรูเก ี่ยวกับเทคโนโลยีด าน IT, Data Science, Big Data, AI, Mobile Application, Web
บทความ

1.รายงานประจำปี_2564_new_3

ินเทอร์เน็ต่เพื้้�อสรรพื้ส ิ�ง (IoT) ป็ัญญาป็ระดำ ิษัฐ์ (AI) แลุ่ะเทคโนโลุ่ย์ีบลุ่็อกเชื่น จะเป็็นต่ ัวเร

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง