เมนูช่วยเหลือ

100%
ย้อนกลับ
วันนี้ - 31 ธ.ค.66

Speed เต็มม... แรงง...เหนือชั้น กับโปร NT Fiber Small Living 500/500Mbps พิเศษ 495 บาท/เดือน (จาก 550 บาท) สนใจสมัครบริการได้ที่ ศูนย์บริการ NT ใกล้บ้าน และ NT Contact Center 1888

คลิก ดูรายละเอียด

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่  วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

  1. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  2. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้บริการลูกค้าบุคคลทั่วไป (R) ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ ทั้งเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล ลูกค้ากลุ่ม SME กลุ่ม Business และกลุ่ม Government
  3. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็น รอบบิลแรก โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
  4. ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของ NT ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการรองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
  5. ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนระดับความเร็วเพิ่มขึ้นได้ตลอดระยะเวลาในการใช้งาน โดยระดับความเร็วสูงสุดที่จะให้บริการได้ขึ้นกับศักยภาพของคู่สายของ NT
  6. เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการ Hi-speed internet ที่ระดับความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรืออัตราพิเศษตามที่ NT กำหนดในช่วงเวลานั้น
  7. กรณีใช้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว และใช้บริการยังไม่ครบกำหนดตามระยะสัญญาของรายการส่งเสริม การขายนั้นๆ สามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เฉพาะระยะสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 12 รอบบิล ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย หากรายการส่งเสริมการขายใหม่ มีราคาต่ำกว่า และรายการส่งเสริมการขายเดิมไม่ครบสัญญา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยน ครั้งละ 1,000 บาท
  8. กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย บริการเสริม ที่ผู้ใช้บริการได้รับจะสิ้นสุดลง
  9. การยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนระยะสัญญาที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่
  10.            - ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องของการให้บริการจาก NT ในระยะเวลา 15 วันก่อนวันที่แจ้งขอยกเลิก

             - ผู้ใช้บริการถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าใช้บริการ โดยไม่ได้มาดำเนินการต่อสัญญาการใช้บริการตามระยะเวลาที่ NT กำหนด

  11. กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดตามข้อ 9 ผู้ใช้บริการจะต้อง
  12.          - ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็คเกจ  โดยคำนวณจากอัตราคิดลด

           - บริการ FTTx : ชำระค่าติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายใน โดยคำนวณจากอัตราคิดลด

              ตัวอย่าง การคำนวณอัตราคิดลด

    

              ค่าธรรมเนียม / 12 เดือน X จำนวนคงเหลือตามระยะเวลาสัญญา

           - กรณียืมอุปกรณ์ใช้งาน ได้แก่ ONU, Broadband Router, Access Point หรืออุปกรณ์ Mesh นำมาคืนที่ สำนักงานบริการลูกค้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ในสภาพสมบูรณ์ตามสภาพที่กำหนด ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่ กำหนด

           - ชำระค่าเสียหายอุปกรณ์ 2,000 บาท ในกรณี Set top box, Remote control หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ชำรุด/สูญหาย

  13. NT ขอสงวนสิทธิ์
  14. -       ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชำระค่าบริการฯ และค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ

   -       ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

   -       ระงับ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลมากผิดปกติ (ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้งานของลูกค้าทั่วไปในรายการส่งเสริม การขายเดียวกัน) หรือมีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน

   -       เรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ปลายทางในรุ่นหรือยี่ห้อที่ NT มิได้แนะนำมาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการหรือมีเหตุขัดข้องใดๆเกิดขึ้น

    

  15. รูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการ
   • 12.1 แบบใช้ก่อนจ่ายทีหลัง

    -       สำหรับลูกค้าติดตั้งเดิมที่ใช้ใบแจ้งค่าบริการแบบ “ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง” เมื่อสมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “NT Fiber Small Living” ให้ใช้ใบแจ้งค่าบริการรูปแบบเดิมคือ “ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง”

   • 12.2 แบบจ่ายพร้อมใช้

    -       สำหรับลูกค้าติดตั้งเดิมที่ใช้ใบแจ้งค่าบริการแบบ “จ่ายพร้อมใช้” เมื่อสมัครใช้รายการส่งเสริม การขาย “NT Fiber Small Living” ให้ใช้ใบแจ้งค่าบริการรูปแบบเดิม คือ “จ่ายพร้อมใช้”

    -       สำหรับลูกค้าติดตั้งใหม่ เมื่อสมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “NT Fiber Small Living” ให้ใช้ ใบแจ้งค่าใช้บริการแบบ “จ่ายพร้อมใช้”

  16. กรณีรับซิมไปแล้วไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากสัญญาณการให้บริการไม่ครอบคลุม สามารถเปลี่ยนซิมใหม่ (Sim เบอร์ใหม่) ให้เป็นอีกเครือข่ายหนึ่ง (my by NT <---> NT Mobile) ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับซิม
  17.  

   

  โปรโมชั่นยอดนิยมPromotion for you

  NT Super Plus Fiber Special Discount 30%
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2566
  ดูรายละเอียด
  NT SME Plus Fixed IP
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  วันนี้ - 31 ธ.ค. 66
  ดูรายละเอียด
  NT Mobile จัดให้เฉพาะ นักเรียน นักศึกษา
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  วันนี้ – 31 ม.ค.67
  ดูรายละเอียด
  โปรคุ้ม NT Government V2 จาก NT Mobile
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  วันนี้ - 31 ก.ค. 67
  ดูรายละเอียด
  บริการ NT Wireless Net ระบบเก็บเงินล่วงหน้า ชุด “Thunder Net”
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  วันนี้ - 31 ธ.ค.66
  ดูรายละเอียด
  วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
  NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
  ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
  อ่านให้ฟัง