เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “IT” ทั้งหมด 189 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

IT Security Standard Training

IT Security Standard Training , Forensics บริการสืบค้นหลักฐานทางดิจิทัล Physical Analytics บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ IT Security Standard Training บริการด้านการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ IT Security Technical, บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ IT Security Standard Training บริการด้านการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ IT Security Technical Training บริการอบรมสำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน Cyber, IT Security Standard Training
บทความ

IT Security Technical Training

IT Security Technical Training, Forensics บริการสืบค้นหลักฐานทางดิจิทัล Physical Analytics บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ IT Security Standard Training บริการด้านการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ IT Security Technical, บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ IT Security Standard Training บริการด้านการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ IT Security Technical Training บริการอบรมสำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน, IT Security Technical Training
บทความ

ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

Telephone Switching Center/ITSC) ดังนี้ Area NT POI Address Service Area Service Area Numbering ชุมสาย ITSC อาคาร CAT TOWER ถ. เจร ิญกรุง เขตบางรัก กร ุงเทพฯ 10500 ทั่วประเทศ All Numbering ชุมสาย ITSC อาคาร Eastern Teleport Center อ. ศร ีราชา จ. ชลบุรี 2. โครงข่ายโทรศัพท์ประจาที่ (Fixed line, ) ข้อกาหนดและมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายให ้เป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศกาหนดไว้ 1. Signaling Point Code ITSC IV/A : 2-10564 SRC5 : 2-10563 Tandem : 2-1714 2. Switching to Switching 2.1 ITU-T Signaling System No.7 National Standard
บทความ

แผนแม่บทการกากับดูแลกิจการที่ดีปี2567–2571

5. ผลประเมิน ITA อยู่ในระดับ A และได้รับรางวัลองค์กร คุณธรรมต้นแบบ ปี 2565, เพิ่มประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลประจาปีผ่าน เว็บไซต์หลักของหน ่วยงานตามเกณฑ์ประเมิน SE-AM หมวด 1 และ ITA อย่างเป็นระบบ, การเปิดเผยข้อมูลประจาปีผ่าน เว็บไซต์หลักของหน่วยงานตาม เกณฑ์ประเมิน SE-AM หมวด 1 และ ITA, มาตรฐานสากล 2. การบูรณาการเพื่อยกระดับคะแนน ITA 3. สื่อสาร รณรงค์ เพ ื่อเสริมสร้างความรู้ CG จริยธรรม จรรยาบรรณ ITA และ การต่อต้านการทุจริต 4. สร้างกลไกกากับการป้องกันความ ข
บทความ

List

Displays Infographic Item from the currently
บทความ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำนวน 174 อัตรา

ี่ยวกับมาตราฐานในการบริการ, ความปลอดภัย ทาง IT, ความปลอดภ ัยบนระบบคลาวด และการจ ัดการ ขอม ูลสวนบ ุคคล (ITIL, ISO, ปลอดภัยทาง IT, ความปลอดภัยบนระบบคลาวด และการ จัดการข อม ูลสวนบุคคล (ITIL, ISO 20000, ISO 27001, , ความปลอดภัย ทาง IT, ความปลอดภ ัยบนระบบคลาวด และการจ ัดการ ขอม ูลสวนบ ุคคล (ITIL, ISO 20000, ISO 27001, ือขายคลาวด ๔. ความรูเกี่ยวกับมาตราฐานในการบริการ, ความปลอดภัยทาง IT, ความ ปลอดภัยบนระบบคลาวด  และการจัดการขอมูลส วนบ ุคคล (ITIL, ISO 20000, ISO 27001, CSA STAR, ISO 27701) ๕. หากม
บทความ

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับบริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม

รüมถึงเงื่อนไขการใช้งานอ ื่นๆ และเป็นไปตามเงื่อนไขของ ITU ที่กาĀนดในเอกÿารการ จองตาแĀน่งüงโคจร (Filling, จะเป็นไปตามมาตรฐาน ที่เกี่ยüข้องกับ ÿĀภาพโทรคมนาคมระĀü่างประเทý (ITU, เกี่ยüข้องกับÿĀภาพโทรคมนาคมระĀü่างประเทý (ITU) และเป็นไปตามลักþณะเฉพาะทางเทคนิคของ ดาüเทียม ซึ่งข ึ้นอยู่ก ับข้อจาก ัดĀรือข
บทความ

8.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

 รายงานผลการบร ิหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ บร ิษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ประจําป 2565 การดำเน ินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ (IntegrityandTransparencyAssessment:ITA)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OpenDataIntegrityandTransparencyAssessment:OIT) ข้อO26รายงานผลการบริหารและพ ัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี, :1.จัดฝึกอบรมรวม293หลักสูตรจำนวน9,316คน 2.พัฒนาเส้นทางการเรียนรู้สำหรับกลุ่มสายอาชีพนำร่อง(IT,Dataand
บทความ

14.2 การขับเคลื่อนจริยธรรม

งใส (ITA) และเกณฑ ประเม ินองค กรค ุณธรรมภายใตแผนปฏิบัต ิการดานการสงเสริมค ุณธรรม แหงชาต ิ, กร ใหพรอมตอการเปดเผยข อม ูลตามเกณฑ ประเม ิน ITA ใหม ีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ท ันตอสถานการณ, งใสในการด ําเนินงานของหนวยงานภาคร ัฐ (ITA) ป 2566 และ แนวทางการด ําเนินการของ บร ิษัท โหรคมนาคมแห งชาต ิ, ิน ค ุณธรรมและความโปร งใสในการด ําเน ินงานของหนวยงานภาคร ัฐ (ITA) ป 2566 และแนวทางการด ําเนินการ
บทความ

GRI NT 2565

ับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ในป  2565 อยูใน ระดับ A ในนามของคณะกรรมการบริษ ัทฯ ผูบร ิหาร และพนักงาน, ระบบรักษาความปลอดภัยข ั้นสูงตามมาตรฐานสากล ชวยลดคาใชจายในการลงท ุนดาน IT 5.2 บริการเชื่อมต
1 - 20 of 189 results
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง