เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “IT” ทั้งหมด 47 รายการ
เรียงตามล่าสุด
ข่าว

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
บทความ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

. กรุณาศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (OIT หน้า 36 – 52) https://itas.nacc.go.th, . กรุณาศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (OIT หน้า 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home, . กรุณาศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (OIT หน้า 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621/?fileId=361220 2, ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 1 จาก 9 O8
บทความ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567

. กรุณาศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (OIT หน้า 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621/?fileId=361220 2, ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 1 จาก 17 O32, . แผนเสริมสร้างความโปร่งใส ตามแนวทาง ITA 1. ผลการประเมิน ITA สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มรัฐวิสาหกิจ หรือ 89, 2567 หมายเหต ุ 1. กรุณาศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA
บทความ

ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

Telephone Switching Center/ITSC) ดังนี้ Area NT POI Address Service Area Service Area Numbering ชุมสาย ITSC อาคาร CAT TOWER ถ. เจร ิญกรุง เขตบางรัก กร ุงเทพฯ 10500 ทั่วประเทศ All Numbering ชุมสาย ITSC อาคาร Eastern Teleport Center อ. ศร ีราชา จ. ชลบุรี 2. โครงข่ายโทรศัพท์ประจาที่ (Fixed line, ) ข้อกาหนดและมาตรฐานทางเทคนิคสาหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายให ้เป็นไปตามที่ กสทช. ประกาศกาหนดไว้ 1. Signaling Point Code ITSC IV/A : 2-10564 SRC5 : 2-10563 Tandem : 2-1714 2. Switching to Switching 2.1 ITU-T Signaling System No.7 National Standard
บทความ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2566

. กรุณาศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (OIT หน้า 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621/?fileId=361220 2, ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 2 จาก 14 O33, . กรุณาศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (OIT หน้า 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621/?fileId=361220 2. www.ntplc.co.th / หัวข ้อ
บทความ

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

(ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ý. 2567 (OIT Āนา 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621, üยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ý. 2567 (OIT Āนา 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home, (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ý. 2567 (OIT Āนา 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621, . กรุณาýึกþาคูม ือการประเม ินคุณธรรมและคüามโปรงใÿในการดำเนินงานของĀนüยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ý. 2567 (OIT Āนา 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621/?fileId=361220
บทความ

O35 (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ฯ

. กรุณาýึกþาคูม ือการประเม ินคุณธรรมและคüามโปรงใÿในการดำเนินงานของĀนüยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ý. 2567 (OIT Āนา 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621/?fileId=361220, ได ท ี่อ ินทราเน็ต ýปท. NT NT 2 ป 2567 Ā ัüขอท ี่ 5 ITA หน ้า 1 จาก 2 แบบฟอรม O35, ือการประเม ินคุณธรรมและคüามโปรงใÿในการดำเนินงานของĀนüยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ý. 2567 (OIT Āนา 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621/?fileId=361220 2.www.ntplc.co.th / Ā
บทความ

034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กระบวนการสร้างความโปร่งใสใในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

 แบบฟอร ์มการเป ิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบว ัด OIT) ประจาป ีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมายเหต ุ 1. กรุณาศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (OIT หน้า 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621/?fileId=361220 2. www.ntplc.co.th / หัวข ้อ “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ” 3. กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม OIT ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 10 จาก 13 แบบฟอร์ม O34 มาตรการส่งเสร
บทความ

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 แบบฟอร ์มการเป ิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบว ัด OIT) ประจาป ีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมายเหต ุ 1. กรุณาศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (OIT หน้า 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621/?fileId=361220 2. www.ntplc.co.th / หัวข ้อ “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ” 3. กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม OIT ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 12 จาก 13 แบบฟอร์ม O34 มาตรการส่งเสร
บทความ

O35 รายงานผลการดำเนินการ (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

 แบบฟอร ์มการเป ิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบว ัด OIT) ประจาป ีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมายเหต ุ 1. กรุณาศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (OIT หน้า 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621/?fileId=361220 2. www.ntplc.co.th / หัวข ้อ “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ” 3. กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม OIT ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 13 จาก 14 แบบฟอร์ม O35
บทความ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 หมายเหต ุ 1. กรุณาศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (OIT หน้า 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621, ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 1 จาก 3 O22, . กรุณาศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (OIT หน้า 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621/?fileId=361220 2. www.ntplc.co.th / หัวข ้อ
บทความ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำนวน 174 อัตรา

ี่ยวกับมาตราฐานในการบริการ, ความปลอดภัย ทาง IT, ความปลอดภ ัยบนระบบคลาวด และการจ ัดการ ขอม ูลสวนบ ุคคล (ITIL, ISO, ปลอดภัยทาง IT, ความปลอดภัยบนระบบคลาวด และการ จัดการข อม ูลสวนบุคคล (ITIL, ISO 20000, ISO 27001, , ความปลอดภัย ทาง IT, ความปลอดภ ัยบนระบบคลาวด และการจ ัดการ ขอม ูลสวนบ ุคคล (ITIL, ISO 20000, ISO 27001, ือขายคลาวด ๔. ความรูเกี่ยวกับมาตราฐานในการบริการ, ความปลอดภัยทาง IT, ความ ปลอดภัยบนระบบคลาวด  และการจัดการขอมูลส วนบ ุคคล (ITIL, ISO 20000, ISO 27001, CSA STAR, ISO 27701) ๕. หากม
บทความ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฤติมิชอบ ปี 2566

 แบบฟอร ์มการเป ิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบว ัด OIT) ประจาป ีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมายเหต ุ 1. กรุณาศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (OIT หน้า 36 – 52) https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/3621/?fileId=361220 2. www.ntplc.co.th / หัวข ้อ “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ” 3. กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม OIT ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่อินทราเน็ต ศปท. NT NT 2 ปี 2567 หัวข้อที่ 5 ITA หน ้า 1 จาก 1 O24 แบบฟอร์มข้อม
บทความ

8.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

 รายงานผลการบร ิหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ บร ิษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ประจําป 2565 การดำเน ินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ (IntegrityandTransparencyAssessment:ITA)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OpenDataIntegrityandTransparencyAssessment:OIT) ข้อO26รายงานผลการบริหารและพ ัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี, :1.จัดฝึกอบรมรวม293หลักสูตรจำนวน9,316คน 2.พัฒนาเส้นทางการเรียนรู้สำหรับกลุ่มสายอาชีพนำร่อง(IT,Dataand
บทความ

ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับบริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม

รüมถึงเงื่อนไขการใช้งานอ ื่นๆ และเป็นไปตามเงื่อนไขของ ITU ที่กาĀนดในเอกÿารการ จองตาแĀน่งüงโคจร (Filling, จะเป็นไปตามมาตรฐาน ที่เกี่ยüข้องกับ ÿĀภาพโทรคมนาคมระĀü่างประเทý (ITU, เกี่ยüข้องกับÿĀภาพโทรคมนาคมระĀü่างประเทý (ITU) และเป็นไปตามลักþณะเฉพาะทางเทคนิคของ ดาüเทียม ซึ่งข ึ้นอยู่ก ับข้อจาก ัดĀรือข
บทความ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน_NT2565

(ITA) ในป  2565 อยูใน ระดับ A ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงาน บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ, มี ระบบรักษาความปลอดภัยข ั้นสูงตามมาตรฐานสากล ชวยลดคาใชจายในการลงท ุนดาน IT 5.2
บทความ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2567

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เกณฑ์ประเมินประเมินผลการดาเนินงาน, ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) - เกณฑ ์ประเมินประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้าน Core Business Enablers, . ระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต บมจ. โทรคมนาคมแห ่งชาติ 2. ระดับคะแนน ITA, • ผลคะแนน ITA ปี 2566 NT อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ผ่าน” หรือ 85.56 คะแนน (ลดลงจากปี 2565 - 6.24 คะแนน, ิการด้านการส่งเสริมค ุณธรรม แห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 2.5เกณฑ์ ITA
บทความ

2.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2564

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ของบริษ ัท ต ัวชี้ว ัด ระด ับคะแนน ITA ที่เพ ิ ่ มข, . แผนทบทวนนโยบายต่อต้านทุจร ิตและคอร ์ปร ัปช ัน และมาตรการที่เกี่ยวข้อง 6. แผนยกระด ับคะแนน ITA 7. แผนส ่งเสร ิม, ิตของบริษ ัท ตัวชี้วัด ระดับระดับคะแนน ITA ท ี่ เพ ิ ่ มข ึ้น 5. แผนทบทวนนโยบายต่อต้านทุจร, ิตของบริษ ัท ตัวชี้วัด ระดับระดับคะแนน ITA ท ี่ เพ ิ ่ มข ึ้น 6. แผนยกระดับคะนน ITA ตัวช ี้วัด ระดับคะแนน ITA มากกว่าหรือเท ่ากับ 90 คะแนน กิจกรรม/แนวทางดาเนินงาน 1. ยกระดับคะแนนต ่ ากว ่า 80 ให ้ส
บทความ

1.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2565

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องก ันและปราบปรามการทุจริตของบริษัท ตัวช ี้ว ัด ระดับคะแนน ITA ที่เพ ิ่มข ึ้น มาตรการ, เผยแพร่สู่การปฏิบัติภายในไตรมาส 3 6. แผนยกระดับคะนน ITA ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ITA มากกว่าหรือเท่าก ับ 90 คะแนน 7, “แผนป้องก ันและปราบปรามการทุจริต” เป้าหมายที่กำหนด 1. รักษาระดับคะแนนคุณธรรมและโปร ่งใสของหน่วยงาน (ITA, . เป็นองค ์กรค ุณธรรมและโปร่งใสได้ร ับความเช ื่อมั่นจากผ ู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีระดับคะแนน ITA
บทความ

4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลข

272 กลุ่ม Digital 2,299 กลุ่ม ICT/IT 393 กลุ่ม Function (Finance, Management, Marketing & Sales
บทความ

แผนแม่บทการกากับดูแลกิจการที่ดีปี2567–2571

5. ผลประเมิน ITA อยู่ในระดับ A และได้รับรางวัลองค์กร คุณธรรมต้นแบบ ปี 2565, เพิ่มประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลประจาปีผ่าน เว็บไซต์หลักของหน ่วยงานตามเกณฑ์ประเมิน SE-AM หมวด 1 และ ITA อย่างเป็นระบบ, การเปิดเผยข้อมูลประจาปีผ่าน เว็บไซต์หลักของหน่วยงานตาม เกณฑ์ประเมิน SE-AM หมวด 1 และ ITA, มาตรฐานสากล 2. การบูรณาการเพื่อยกระดับคะแนน ITA 3. สื่อสาร รณรงค์ เพ ื่อเสริมสร้างความรู้ CG จริยธรรม จรรยาบรรณ ITA และ การต่อต้านการทุจริต 4. สร้างกลไกกากับการป้องกันความ ข
บทความ

14.2 การขับเคลื่อนจริยธรรม

งใส (ITA) และเกณฑ ประเม ินองค กรค ุณธรรมภายใตแผนปฏิบัต ิการดานการสงเสริมค ุณธรรม แหงชาต ิ, กร ใหพรอมตอการเปดเผยข อม ูลตามเกณฑ ประเม ิน ITA ใหม ีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ท ันตอสถานการณ, งใสในการด ําเนินงานของหนวยงานภาคร ัฐ (ITA) ป 2566 และ แนวทางการด ําเนินการของ บร ิษัท โหรคมนาคมแห งชาต ิ, ิน ค ุณธรรมและความโปร งใสในการด ําเน ินงานของหนวยงานภาคร ัฐ (ITA) ป 2566 และแนวทางการด ําเนินการ
บทความ

แผนยุทธศาสตร์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปี 2567-2571

์กรได ้ตามเป้าหมายได ้ W10 : ระบบ IT และฐานข้อมูลลูกค้าที่ใช้ในการสน ับสน ุนการให ้บริการลูกค, บุคลากรภายในองค์กรมีการ แบ่งแยก ต้นทุนการให้บริการสูง ท้าให้ไม่สามารถ แข่งขันได้ SC2 : ระบบ IT
บทความ

คำขอใช้บริการ สัญญาใช้บริการ กลุ่มบริการ G

Profile) ชื่อผ ู้ประสานงาน สาหรับติดต่อภายในหน่วยงานต่างๆ เช่น บัญชี, IT, พัสดุ, จัดซื้อ/จ้าง ฯลฯ ของผ ู้ใช้บริการ (ถ้ามี) (Contact Person Name for internal liaison ex. Accounting, IT, Supply
บทความ

คำขอใช้บริการ สัญญาใช้บริการ IPStar (6 ก.ย. 65)

) ชื่อผ ู้ประสานงาน สาหรับติดต่อภายในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บัญชี, IT, พัสดุ, จัดซื้อ/จ้าง ฯลฯ ของผ ู้ใช้บริการ (ถ้ามี) (Contact Person Name for internal liaison ex. Accounting, IT, Supply, Procurement
บทความ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

8 ปรับปรุงระบบ IT สาหรับใช ้ในการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และขึ้น เง ินเดือนพนักงาน กบก. ปทก. 10 ได้ระบบ IT สาหรับ ใช ้ในการประเมินผล การปฏิบัติงานและ ขึ้นเง ินเดือน พน ั กงานที่เป็น, - ได้หลักสูตรด้านบริหารจัดการ และหลักสูตรด้านช ่าง /IT 7 ออกคาสั่งให้ พนักงานเข้ารับ การอบรม และ ดาเนินการ อบรม สก. 25, UNDERSTANDING CYBERSECURITY RISK MANAGEM 4 การเฝ้าระวัง IT SECURITY 2
บทความ

1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ บมจ.โทรคมนาคมแห่

www.ntplc.co.th ตามโครงการ ITA ประจาปี พ.ศ.2565 การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2565
บทความ

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2

งใส (ITA) และเกณฑ ประเม ินองค กรค ุณธรรมภายใตแผนปฏิบัติการดานการสงเสริมค ุณธรรม แหงชาต ิ, ปรังปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค กรใหพรอม ตอการเปดเผยข อม ูลตามเกณฑ ประเม ิน ITA ใหม ีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ท ันตอสถานการณ, วมนําการข ับเคลื่อนองค กร ค ุณธรรมตามเกณฑ ประเม ินองค กรค ุณธรรม (ITA) และสงเสริมจริยธรรมในองค
บทความ

11.3 รายงานผล No Gift Policy

้เป็นข้อมูลตอบคาถามตามเกณฑ์ประเมิน ITA ด้านการป้องกันการ ทุจริต ข้อ O33 กาหนดให ้แสดงการประเม ินและรายงานผลตามนโยบาย No Gift
บทความ

15.2_การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริษ ัท โทรคมนาคมแหงชาติ จําก ัด (มหาชน) (บมจ. โทรคมนาคมแหงชาติ) ดังนี้ 1. คะแนนในภาพรวม บมจ. โทรคมนาคมแหงชาติ ม ีผลคะแนน ITA โดยรวม 91.8 อยู, ูลสาธารณะ (OIT) ม ีคะแนน 100 คะแนนท ุกข อ จึงควรม ีการรักษา ระดับคะแนนนี้ไวเพ ื่อยกระดับคะแนน ITA, อไป 6) แนวทางยกระดับคะแนน ITA ของบริษ ัท โทรคมนาคมแห งชาติ จํากัด (มหาชน) ป  พ.ศ. 2566 ----------------------------------------------
บทความ

1.O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภา

and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จําก ัด (มหาชน) (บมจ. โทรคมนาคมแหงชาติ) ดังนี้ 1. คะแนนในภาพรวม บมจ. โทรคมนาคมแหงชาติ มีผลคะแนน ITA โดยรวม, างครบถวน และมีแนวปฏิบัติที่ด ี ในการดําเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA โดยมีบางสวนที่ต, คะแนนทุกขอ จึงควรมีการรักษา ระดับคะแนนนี้ไวเพื่อยกระดับคะแนน ITA ในภาพรวมของ บมจ. โทรคมนาคมแหงชาติ
บทความ

RAO ข้อเสนอการใช้โครงข่ายสำหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ WBA

ุณÿมบัต ิเป ็นไปตามมาตรฐานÿากลและ มาตรฐานท ี่กำĀนด เช ่น ITU-T เป ็นต ้น 1.8 คüามเÿ ียĀายท
บทความ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

าใจในหลักส ูตรตานทุจริต ศึกษา ITA สามารถปฏ ิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อาทิ การยื่นแสดงบัญชีทรัพยส
บทความ

8.3 หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล

 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ บริษ ัท โทรคมนาคมแห งชาต ิ จํากัด (มหาชน) ประจําป 2566 1 การดําเนินงานโครงการประเม ินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2566 หล ักเกณฑ การบริหารและพ ัฒนาทรัพยากรบ ุคคล บริษ ัท โทรคมนาคมแหงชาติ จําก ัด (มหาชน) ยึดหลักของความม ีประสิทธิภาพและความโปรงใส ใน การบริหารงานบุคคลดานตาง ๆ โดยแสดงหลักเกณฑ การบริหารและพ ัฒนาทรัพยากรบุคคล ท ี่ยังใชบังค ับใน
บทความ

15.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภา

: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริษ ัท โทรคมนาคมแหงชาติ จําก ัด (มหาชน) (บมจ. โทรคมนาคมแหงชาติ) ดังนี้ 1. คะแนนในภาพรวม บมจ. โทรคมนาคมแหงชาติ ม ีผลคะแนน ITA โดยรวม 91.8 อยูในเกณฑ ระด ับ, จึงควรม ีการรักษา ระดับคะแนนนี้ไวเพ ื่อยกระดับคะแนน ITA ในภาพรวมของ บมจ. โทรคมนาคมแหงชาติ ม ีคะแนนท
บทความ

1.O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมแ

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 บริษัท โทรคมนาคมแห, มีผลคะแนน ITA โดยรวม 94.45 อยูในเกณฑระดับ A (85.00 – 94.99 คะแนน) อยูในลําดับที่ 25 จาก 51 รัฐวิสาหกิจ, วยงานสามารถดําเนินการไดคอนขางครบถวน และมีแนวปฏิบัติที่ด ี ในการดําเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมิน ITA
บทความ

13.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกั

STRONG 4.2 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านท ุจริต ศึกษา ITA สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่
บทความ

13.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน

องกันการทุจริตได 4.2 ผ ูบริหารมีความรูความเขาใจในหลักส ูตรตานทุจริต ศึกษา ITA สามารถปฏ, STRONG 4.2 ผูบริหารมีความรูความเข าใจในหลักสูตรตานท ุจริต ศึกษา ITA สามารถปฏิบ ัติตามกฎหมายท ี่
บทความ

2.รายงานประจำปี_2564_new_3

และบริการ Leased Line Internet พรอมเจาหนาที่ IT Support, 2) ธุ ุรก ิจการ ให้ ้บร ิการดำ ้าน IT/Digital Services 3) ธุ ุรก ิจมี ีเดำ ีย์ 4) ธุ ุรก ิจบร ิการ
บทความ

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บทความ

รายงานประจำปี 2565

LAN แลื่ะระบบ IT Security รวิมถึ ่งบร ิการวิงจรเช ่�อมโยงอ ุป็กรณ ์ คอมพื่ิวิเติอร
บทความ

2.แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ปี 2565

čÝøĉêǰĒñîóĆçîćøąïïĀøČĂÿøšćÜÖúĕÖðŜĂÜÖ ĆîÖćøìčÝøĉêǰĒñîđÿøĉöÿøšćÜÙüćöēðøŠÜĔÿǰĒúąĒñî÷ÖøąéĆïÙąĒîîǰ ITA
บทความ

4.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แผนพัฒนาระบบหรือสร้างกลไกป้องก ันการทุจริต แผนเสริมสร้างความโปร่งใส และแผนยกระดับคะแนน ITA กำหนดเป้าหมาย
บทความ

รายงานประจาปี 2565

WiFi ระบบ LAN แลื่ะระบบ IT Security รวิมถึ ่งบร ิการวิงจรเช่�อมโยงอ ุป็กรณ ์ คอมพื่ิวิเติอร
บทความ

1.รายงานประจำปี_2564_new_3

และบริการ Leased Line Internet พรอมเจาหนาที่ IT Support, 2) ธุ ุรก ิจการ ให้ ้บร ิการดำ ้าน IT/Digital Services 3) ธุ ุรก ิจมี ีเดำ ีย์ 4) ธุ ุรก ิจบร ิการ
บทความ

คู่มือการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รับชัน ปี 2567

. ระดับคะแนน ITA ที่เพ ิ่มขึ้น หร ืออยู่ในเกณฑ์ AA (95.00 คะแนน) ภายใน 3 ปี -2- บทท ี่ 2 ความข

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง