เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “2566” ทั้งหมด 230 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

แผนวิสาหกิจ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปี 2566-2570

แผนวิสาหกิจ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปี 2566-2570, ) แผนวิสาหกิจ บร ิษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปี 2566-257 บทที่ 1 ข้อมูลบริษัท 1-2 ภาพที่ 1-2, โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปี 2566-257 บทที่ 1 ข้อมูลบริษัท 1-3 บริการ Dark Fiber, ีการปรับเปลี่ยนต่อไป แผนวิสาหกิจ บร ิษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปี 2566-257 บทที่ 1 ข้อมูลบริษัท 1-4, ร่างแผนพัฒนารัฐว ิสาหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570 คนร. กําหนดให้มีการจัดทําแผนพ ัฒนาร ัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566, วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม แผนวิสาหกิจ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ป ี 2566-2570
บทความ

3.แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566 - 2570

3.แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566 - 2570, . มีแผนแม่บทการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566-2570 และ แผนปฏิบัติการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566 บริษัท, ปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการกาก ับดูแลก ิจการที่ดี ปี 2566 อย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถแสดง, ่บทการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการกากับดูแลกิจการที่ด ี ปี 2566 S I P O C SUPPLIER, กากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566-2570 • แผนปฏิบัติการ กากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566 CUSTOMER,  แผนแม่บทการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566 – 2570 และแผนปฏิบ ัติการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566
บทความ

1. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566

1. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566, 2566 ม . ค . ก . พ . ม ี . ค . เม . ย . พ . ค . ม ิ . ย . ก . ค . ส, ูกค ้าจากการให ้บร ิการและม ีรายได ้ ป ี 2566 จำนวน 12 รายรายได ้ 7.02 ลบ . 1. เข ้าพบล, ่งชาต ิพ . ศ .2566–2570 1 หล ักการและเหต ุผล ว ัตถ ุประสงค ์ พ ันธก ิจของบมจ . โทรคมนาคมแห, ิ่งแวดล ้อม ด ้วยบทบาทขององค ์กรในการสร ้างรากฐานระยะส ั้น ( พ . ศ .2566) การเป ็นผ, . โทรคมนาคมแห ่งชาต ิพ . ศ .2566–2570 แผนปฏ ิบ ัต ิการ เป ้าหมาย ก ิจกรรม 2566 ม . ค . ก . พ
บทความ

11.2 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566

11.2 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566,  การสร างว ัฒนธรรม No Gift Policy ของ บร ิษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย ป องกันและปราบปรามการท ุจริต บริษ ัท โทรคมนาคมแห งชาติ จํากัด (มหาชน) ในการส ัมมนาเช ิงปฏิบ ัติการดังกล าว ไดม ีการนําคล ิปว ิดีโอของกรรมการผ ูจัดการใหญ ประกาศ นโยบายตอตานท ุจริตคอรรัปช ั่น นโยบาย No Gift Policy ตอสาธารณะเพ ื่อส ื่อสารกับพ ันธม ิตรทางธุรก ิจ และบ ุคคลภายนอกท ี่ม ีหรืออาจม ีการท ําธุรกรรม หรือธุรก ิจก ับ NT เพ ื่อส งเสริมให เกิดความรวมม ือในการ
บทความ

3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน),  ขอมูลเชิงสถิต ิเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) เดือนมกราคม - มีนาคม 2566
ข่าว

ประกาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าว

NT ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

NT ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าว

NT แถลงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2566 มุ่งผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลสู่หน่วยงานภาครัฐ ชูสถานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและดิจิทัลผ่านความเป็นกลาง

NT แถลงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2566 มุ่งผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลสู่หน่วยงานภาครัฐ ชูสถานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและดิจิทัลผ่านความเป็นกลาง
ข่าว

NT จัดพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 2566

NT จัดพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 2566
ข่าว

NT ขอเชิญนักวิจัยสายนวัตกรรม เสนอผลงานขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566

NT ขอเชิญนักวิจัยสายนวัตกรรม เสนอผลงานขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566
ข่าว

NT จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

NT จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
ข่าว

NT จัดระเบียบสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดิน 2566 พร้อมพัฒนาเป็น Neutral Operator และ Neutral Last Mile Provider

NT จัดระเบียบสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดิน 2566 พร้อมพัฒนาเป็น Neutral Operator และ Neutral Last Mile Provider
ข่าว

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ) ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจากนายกรัฐมนตรี ในวันเด็กแห่งชาติ 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จัดแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ) ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจากนายกรัฐมนตรี ในวันเด็กแห่งชาติ 2566
บทความ

แผนวิสาหกิจ

การดำเนินงาน แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 3 เดือน ประจำปี 2566 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 การปฏิบัติงาน, เดือน ประจำปี 2566 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 E–Service การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 3
บทความ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 3 เดือน ประจำปี 2566 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 การปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้บริการ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 3 เดือน ประจำปี 2566, แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 3 เดือน ประจำปี 2566
บทความ

นโยบาย No Gift Policy

ประจำปี 2566 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 3 เดือน ประจำปี 2566, คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 3 เดือน ประจำปี 2566, แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 3 เดือน ประจำปี 2566, ประจำปี 2566 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 3 เดือน ประจำปี 2566
บทความ

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2566 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ปี 2566 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565, ประจำปี 2566 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 3 เดือน ประจำปี 2566, คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 3 เดือน ประจำปี 2566, แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ 3 เดือน ประจำปี 2566
1 - 20 of 230 results
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง