เมนูช่วยเหลือ

100%

ย้อนกลับ
วันนี้ - 30 มิ.ย.67

เน็ตแรง ไม่อั้น Plus โทรฟรี กับโปร NT Super Unlimited 8 Mbps เพียง 169 บาท/เดือน ฟรี โทรทุกเครือข่าย 50 นาที

คลิก ดูรายละเอียด

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567

 1. รายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT Super Unlimited” สำหรับผู้ใช้บริการจากรายการส่งเสริมการขายอื่น ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ใช้บริการรายอื่นที่คงสิทธิ์เลขหมายเดิม (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) และผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือน รวมถึงผู้ใช้บริการที่ใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ สามารถเปลี่ยนมาใช้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 2. สมัครรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT Super Unlimited” ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567
 3. สิทธิ์ที่ได้รับตามโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสม หรือขอคืนเป็นเงินได้ กรณีผู้ใช้บริการขอเปลี่ยนแพ็กเกจรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะมีผลในรอบบิลถัดไป
 4. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. สำหรับแพ็กเกจ “NT Super Unlimited” ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต NT Mobile ได้อย่างต่อเนื่อง ตามความเร็วสูงสุดในแต่ละแพ็กเกจที่ได้รับตลอดการใช้งาน สำหรับการใช้งานการโทร เมื่อใช้งานครบตามจำนวนแล้วระบบจะคิดในอัตราส่วนเกินตามอัตราที่กำหนดการใช้งานการโทร ทั้งนี้ระบบจะตั้งค่า (Reset) ปริมาณการใช้งานการโทร ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
 6. กรณีผู้ใช้บริการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ 4 หลัก (ที่มีค่าใช้จ่าย) อัตราค่าบริการของเลขหมาย 4 หลัก ระบบจะหักจากสิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อนและเมื่อสิทธิ์โทรฟรีหมดระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ใช้บริการเลขหมาย 4 หลักกำหนด ยกเว้นเลขหมาย 4 หลัก ที่ให้บริการในอัตราพิเศษจะไม่รวมในสิทธิโทรฟรีที่ได้รับ
 7. กรณีลูกค้าเปิดใช้งาน Roaming และหน้าจอแสดงสัญญาณ Roaming และผู้ใช้บริการโทรออกไปยัง เลขหมายอื่นหรือใช้งาน Internet ระบบจะคิดอัตราค่าบริการโดยไม่รวมอยู่ในสิทธิโทรฟรีและสิทธิ์ใช้งาน Internet ฟรีที่ได้รับในแต่ละเดือน ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถปิดบริการ Roaming ด้วยการกด *106*1# โทรออก
 8. อัตราการใช้งาน SMS ตามตารางข้างต้น สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 9. การโทรฟรีไปยังโทรศัพท์ประจำที่ทั่วประเทศ หมายความรวมถึงโทรศัพท์ประจำที่ทุกประเภท ภายในโครงข่าย NT แต่ไม่รวมการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่นอกโครงข่าย NT ได้แก่ TUC, 3BB, AWN และโครงข่ายที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต หรือของผู้ประกอบการรายอื่น
 10. โบนัสโทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม. ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สนทนาต่อเนื่องสูงสุดครั้งละ 60 นาที หากเกินกว่าที่กำหนดจะคิดค่าบริการตั้งแต่นาทีที่ 61 อัตรา 0.60 บาท/นาที
 11. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดอัตราค่าใช้บริการในรอบบิลนั้น เป็นแบบคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 12. กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระค่าใช้บริการ.ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม.ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ มีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
 13. อัตราค่าโทรศัพท์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามตารางข้างต้น สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติบริการ ออดิโอเท็กซ์ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่น ๆ และค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
 14. อัตราค่าบริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 001 และ 009 จะคิดอัตราตามที่ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกเก็บ
 15. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งานอัตราค่าบริการวิธีการตั้งค่าการใช้งาน .พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการปริมาณการรับ - ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ - ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ.บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 16. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าว สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อหรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot ที่ผิดจากการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติหรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา
 17. ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานใด ๆ ที่มีการรับ – ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งานดังข้างต้น หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่นหรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดปริมาณ ลดความเร็ว หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 18. รายการส่งเสริมการขายนี้มีอายุสัญญาต่อเนื่อง 12 รอบบิล และเมื่อครบกำหนดแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือขยายรายการส่งเสริมการขายนี้ พร้อมกับเปลี่ยนหรือเสนอรายการส่งเสริมการขายใหม่ที่เหมาะสมกว่า เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับผู้ใช้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไป
 19. บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ยกเลิกการให้บริการเมื่อ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ สิ้นสุดใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz. และ 2300 MHz. จากสำนักงาน กสทช. ในวันที่ 3 สิงหาคม 2568
 20. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต ผิดกฎหมายหรือขัดกับประกาศของทางราชการ
 21. สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT Super Unlimited” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 22. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการใช้งานด้วยการกด *165*2#โทรออก ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ NT Contact Center 1888

เน็ตแรง ไม่อั้น Plus โทรฟรี กับโปร NT Super Unlimited

NT Super Unlimited 169
169 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (No fUP)
8
Mbps
ฟรี โทรทุกโครงข่าย
50
นาที
ฟรี โทรในโครงข่าย/เบอร์บ้านทั่วไทย
ฟรี 24
ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT Super Unlimited 229
229 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (No fUP)
10
Mbps
ฟรี โทรทุกโครงข่าย
100
นาที
ฟรี โทรในโครงข่าย/เบอร์บ้านทั่วไทย
ฟรี 24
ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT Super Unlimited 309
309 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (No fUP)
12
Mbps
ฟรี โทรทุกโครงข่าย
200
นาที
ฟรี โทรในโครงข่าย/เบอร์บ้านทั่วไทย
ฟรี 24
ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT Super Unlimited 349
349 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (No fUP)
15
Mbps
ฟรี โทรทุกโครงข่าย
250
นาที
ฟรี โทรในโครงข่าย/เบอร์บ้านทั่วไทย
ฟรี 24
ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT Super Unlimited 389
389 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (No fUP)
25
Mbps
ฟรี โทรทุกโครงข่าย
300
นาที
ฟรี โทรในโครงข่าย/เบอร์บ้านทั่วไทย
ฟรี 24
ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด

โปรโมชั่นยอดนิยมPromotion for you

Speed เต็มม... แรงง...เหนือชั้น กับโปร NT Fiber Small Living
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 30 มิ.ย.67
ดูรายละเอียด
NT wireless net ซิมเน็ต 4G LTE  กับ โปร Flexi net LTE
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
1 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป
ดูรายละเอียด
แรงเวอร์ ทุกมุม แรงดีทั้งบ้าน โปร NT Mesh GIGABIT Fiber 1Gbps เริ่มต้น 590 บาท/เดือน  WiFi6 Router ฟรี 2 ตัว
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
ตั้งแต่ 1 ธ.ค.66 – 31 พ.ค.67
ดูรายละเอียด
Change ให้ไว กับโปร NT Change#2
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ – 31 พ.ค. 67
ดูรายละเอียด
NT Mobile แพ็กเสริมเน็ต กับ โปร Big Match Net Plus+
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ – 30 พ.ย.67
ดูรายละเอียด

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง