เมนูช่วยเหลือ

100%

ย้อนกลับ
วันนี้ - 30 เม.ย. 67

NT Super Plus Fiber ให้คุณเลือกความเร็วที่ใช่ บวกกับบริการที่ชอบ

คลิก ดูรายละเอียด

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2566 – 30 เมษายน 2567

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลทั่วไป (R) โดยการให้บริการจะเป็นมาตรฐานลูกค้าบ้านพักอาศัย
  • อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  • กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็น
   รอบบิลแรก  โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
  • ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของ NT ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการรองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ 
  • กรณีระดับความเร็ว 1 Gbps ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ NT มีโครงข่ายพร้อมให้บริการรองรับในระดับความเร็วดังกล่าวและรองรับระดับความเร็วเฉพาะใช้ผ่านสาย LAN เท่านั้น
  • ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนระดับความเร็วเพิ่มขึ้นได้ตลอดระยะเวลาในการใช้งาน  โดยระดับความเร็วสูงสุดที่จะให้บริการได้ขึ้นกับศักยภาพของคู่สายของ NT
  • เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการ
   Hi-speed internet ที่ระดับความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริมการขายนี้  หรืออัตราพิเศษตามที่ NT กำหนดในช่วงเวลานั้น
  • กรณีใช้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว และใช้บริการยังไม่ครบกำหนดตามระยะสัญญาของรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ สามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เฉพาะระยะสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า12 รอบบิล ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย หากรายการส่งเสริมการขายใหม่มีราคาต่ำกว่า และรายการส่งเสริมการขายเดิมไม่ครบสัญญา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
  • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย บริการเสริม
   ที่ผู้ใช้บริการได้รับจะสิ้นสุดลง
  • การยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนระยะสัญญาที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่

             - ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องของการให้บริการจาก NT ในระยะเวลา 15 วันก่อนวันที่แจ้งขอยกเลิก

            - ผู้ใช้บริการถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าใช้บริการ  โดยไม่ได้มาดำเนินการต่อสัญญาการใช้บริการตามระยะเวลาที่ NT กำหนด

  • กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุด ผู้ใช้บริการจะต้อง

           - ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็คเกจ  โดยคำนวณจากอัตราคิดลด

          - บริการ FTTx : ชำระค่าติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายใน โดยคำนวณจากอัตราคิดลด

             ตัวอย่าง การคำนวณอัตราคิดลด

   

             ค่าธรรมเนียม / 12 เดือน X จำนวนคงเหลือตามระยะเวลาสัญญา

          -กรณียืมอุปกรณ์ใช้งาน ได้แก่ ONU, Broadband Router, Access Point นำมาคืนที่ สำนักงานบริการลูกค้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ในสภาพสมบูรณ์ตามสภาพที่กำหนดในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่กำหนด

  • NT ขอสงวนสิทธิ์

  -       ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชำระค่าบริการฯ และค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ

  -       ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

  -       ระงับ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลมากผิดปกติ (ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้งานของลูกค้าทั่วไปในรายการส่งเสริม
  การขายเดียวกัน) หรือมีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบันเรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ปลายทางในรุ่นหรือยี่ห้อที่ NT มิได้แนะนำมาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการหรือมีเหตุขัดข้องใดๆเกิดขึ้น

  • กรณีรับซิมไปแล้วไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากสัญญาณการให้บริการไม่ครอบคลุม สามารถเปลี่ยนซิม Sim (เบอร์ใหม่) ให้เป็นอีกเครือข่ายหนึ่ง (my <---> NT Mobile) ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับซิม

   

   

  NT Super Plus Fiber

  NT Super Plus Fiber 390
  390 บาท / เดือน
  ความเร็ว
  400
  /400Mbps
  ค่าบริการ
  390
  บาท
  เงื่อนไขเพิ่มเติม
  คลิก ดูรายละเอียด
  NT Super Plus Fiber 490
  490 บาท / เดือน
  ความเร็ว
  600
  /600Mbps
  ค่าบริการ
  490
  บาท
  เงื่อนไขเพิ่มเติม
  คลิก ดูรายละเอียด
  NT Super Plus Fiber 590
  590 บาท / เดือน
  ความเร็ว
  1000
  /500Mbps
  ค่าบริการ
  590
  บาท
  เงื่อนไขเพิ่มเติม
  คลิก ดูรายละเอียด
  NT Super Plus Fiber 700
  700 บาท / เดือน
  ความเร็ว
  1000
  /700Mbps
  ค่าบริการ
  700
  บาท
  เงื่อนไขเพิ่มเติม
  คลิก ดูรายละเอียด
  NT Super Plus Fiber 900
  900 บาท / เดือน
  ความเร็ว
  1000
  /1000 Mbps
  ค่าบริการ
  900
  บาท
  เงื่อนไขเพิ่มเติม
  คลิก ดูรายละเอียด

  โปรโมชั่นยอดนิยมPromotion for you

  NT wireless net ซิมเน็ต 4G LTE  กับ โปร Flexi net LTE
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  1 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป
  ดูรายละเอียด
  แรงเวอร์ ทุกมุม แรงดีทั้งบ้าน โปร NT Mesh GIGABIT Fiber 1Gbps เริ่มต้น 590 บาท/เดือน  WiFi6 Router ฟรี 2 ตัว
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  ตั้งแต่ 1 ธ.ค.66 – 31 พ.ค.67
  ดูรายละเอียด
  NT Super Plus Fiber Special Discount 30%
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  ตั้งแต่ 16 ม.ค. - 30 เม.ย.67
  ดูรายละเอียด
  Change ให้ไว กับโปร NT Change#2
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  วันนี้ – 31 พ.ค. 67
  ดูรายละเอียด
  NT Mobile แพ็กเสริมเน็ต กับ โปร Big Match Net Plus+
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  วันนี้ – 30 พ.ย.67
  ดูรายละเอียด

  คุณชอบเว็บนี้ไหม?

  วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
  NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
  ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
  อ่านให้ฟัง