เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “LINE NT” ทั้งหมด 19 รายการ
เรียงตามล่าสุด
ข่าว

LINE @NTPLC พร้อมเปิดให้บริการเติมเงิน my by NT

LINE @NTPLC พร้อมเปิดให้บริการเติมเงิน my by NT
ข่าว

ตรุษจีนนี้ NT แจกอั่งเปา รับเลย โค้ด LINE MAN 100 บาท ฟรี! จำนวน 3,000 รางวัล

ตรุษจีนนี้ NT แจกอั่งเปา รับเลย โค้ด LINE MAN 100 บาท ฟรี! จำนวน 3,000 รางวัล
บทความ

ข้อมูลเชิงสถิติสถานภาพ FL mobile มี.ค.66

2566 จ า น ว น 2 บริการ ประกอบด้ว ย 1. บริการโทรศัพ ท์ป ร ะ จาที ่ (NT Fixed Line) 2. บริการโทรศ ัพท ์เคลื ่ อนที ่ (NT Mobile) 1. บริการโทรศัพ ท์ประจาที ่ ( NT Fixed Line) 1,804,424 1,786,790 1,771,578 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 ม.ค.66 ก.พ.66 ม ี.ค.66 NT Fixed Line ที ่มา : ทต., ระบบ Executive Dashboard หน ่วย : เลขหมาย NT Fixed Line ณ ม ี.ค. 66 ม ีเลขหมายจ า น ว น 1,771,578 เลขหมาย 2. บริการโทรศ ัพท ์เคลื ่ อนที ่ ( NT Mobile) 151,222 1,854,165 18,233
บทความ

ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ถทางานได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ตามเอกสารแนบท้ายข้อเสนอหมายเลข 3 4.2 ผู้ขอเชื่อมต่อจะต้องมีการส่ง Caller Line, Telephone Switching Center/ITSC) ดังนี้ Area NT POI Address Service Area Service Area Numbering, ITSC อาคาร Eastern Teleport Center อ. ศร ีราชา จ. ชลบุรี 2. โครงข่ายโทรศัพท์ประจาที่ (Fixed line, Area NT FIXED POI Address Service Area Service Area Numbering อาคาร CAT TOWER อาคาร CAT TOWER, ื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (RIO) ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 11 จาก 44 Area NT FIXED POI Address Service
บทความ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

AI FOR GOVERNMENT SERVICES 3 E-Fundamental of Smart City 2 NT Service Platform (NTSP) สาหรับงานขาย, ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 1 จัดทากรอบ อัตรากาลัง ในภาพรวมของ NT สายงาน และส่วนงาน อบก. 30 ได้กรอบ, ) สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ ่าน บันทึกเเจ้งเวียน เว็บไซต์ สก. KM e-portfolio และ Line HR co แบบฟอร ์มการเป, หลักสูตรให้เหมาะสม (Classroom (on-line/off- line), On the Job Training) รวมถึง วิธ ีประเมินผลการ พัฒนา, พ.ย. ธ.ค. 1 สื่อสารพฤติกรรมที่พ ึงประสงค์ (Do) ไม่พึงประสงค์ (Don’t) ตามวัฒนธรรมองค์กร I AM NT
บทความ

คู่มือการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ตลอด 24 ชม. 4) Social Media Facebook fanpage : NTPLC Twitter : @NT_plc Instragram : nt_plc LINE : @ntplc Youtube : NTplc LinkedIn : NTPLC Pantip : NTPLC ทุกว ัน ตลอด 24 ชม. 5) E-mail, จัดให้ม ี ดังนี้ ช่องทางการร ้องเร ียน สถานที่ วัน - เวลา 1) NT Shop ศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ (ntplc.co.th/Office/ServiceOffice) ทุกว ันทาการ เวลา 8:30 น. – 16:30 น. 2) NT Contact Center, และไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ เล ขหมาย NT Contact Center 1888 สาหรับลูกค้าในโครงข่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ
บทความ

NT 009 1 07 66

NT 009 1 07 66, IS.1 284 3030 33BRUNEI673 44 34BULGARIA359 1920 อ ัตราค าใชบริการโทรศ ัพทระหว างประเทศ NT 009, ?นไป) โทรศ ัพทDพื้นฐาน Fixed Line โ ทรศ ัพทDเคล ื่อนที่ Mobile No. ปลายทาง Destination รห, ัพทDพื้นฐาน Fixed Line โ ทรศ ัพทDเคล ื่อนที่ Mobile No. ปลายทาง Destination รห ัสประเทศ Country, /นาที) (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป >นต?นไป) โทรศ ัพทDพื้นฐาน Fixed Line โ ทรศ ัพทDเคล ื่อนที่, 1 กรกฎาคม 2566 เป >นต?นไป) โทรศ ัพทDพื้นฐาน Fixed Line โ ทรศ ัพทDเคล ื่อนที่ Mobile
บทความ

3.คู่มือรับเรื่องร้องเรียน

1) NT Shop ศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ (ntplc.co.th/Office/ServiceOffice) ทุกว ันทาการ เวลา 8:30 น. – 16:30 น. 2) NT Contact Center 1888 โทรฟร ี ตลอด 24 ชม. (ภายในโครงข่ายของบริษัท) 3) Website www.ntplc.co.th/complaintform ทุกว ัน ตลอด 24 ชม. 4) Social Media Facebook fanpage : NTPLC Twitter : @NT_plc Instragram : nt_plc LINE : @ntplc Youtube : NTplc LinkedIn : NTPLC Pantip : NTPLC, โดยจัดให้มีช่องทางร้องเรียนไว้หลายช่องทาง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ เล ขหมาย NT Contact Center 1888
บทความ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน_NT2565

ื้นด ิน ประกอบดวย - NT International Private Line บริการสื่อสารขอมูลความเร ็วส ูงส วนบุคคล ด, อมูลสูงสุด (NT Private Line - Domestic) บริการสื่อสารขอม ูลความเร ็วสูงสวนบ ุคคลด วยเทคโนโลยี WDM, ี่และบรอดแบนด (Fixed Line and Broadband) 17 กลุมธุรกิจโทรศ ัพทเคลื่อนที่/สื่อสารไร สาย (Mobile) 21, (มหาชน) (บมจ.โทรคมนาคมแหงชาติ) : National Telecom Public Company Limited : NT Plc, ิจ บริษัท โทรคมนาคมแห งชาติ จ ําก ัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited : NT Plc
บทความ

แผนพัฒนาความยั่งยืน ปี 2566

ข้อม ูลทั่วไปของ NT 2 บทที่ 1 บทนา 4 1.1 ความเป็นมาของแผนพัฒนาความยั่งย ืนของ NT พ.ศ. 2566 4 1.2 แนวคิดและป ัจจัยนาเข้าการจัดทาแผนพ ัฒนาความยั่งยืน ของ NT พ.ศ. 2566 4 1.3 ประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืน 11 1.4 แผนวิสาหกิจ NT พ.ศ. 2566 - 2570 12 1.5 นโยบายที่เก ี่ยวข้อง 13 1.6, Summary) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากั ด (มหาชน) (NT) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจสาขา สื่อสารในสังกัด, ัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปด้วย ในปัจจุบัน NT มีทิศทางพ
บทความ

O35 2 การให้บริการและระบบ E-Service

ู้ใช ้บร ิการ -การร ับฟ ังเส ียงของล ูกค ้าของ NT ย ังคงต ้องให ้ ความสำค ัญก ับจ ุดส ัมผ ัสบร ิการ, ู้จ ัก NT ท ี่ล ูกค ้าจะสามารถ เข ้าถ ึงได ้ง ่ายและสะดวกจากท ั้งสองช ่องทาง สำหร ับ -ส ่งผลให, ักด ี (Rational Loyalty) ต ่อการใช ้บร ิการ อ ินเทอร ์เน ็ตความเร ็วส ูง (FTTx) ของ NT ป ี 2565, Call center1888 52.4% ศ ูนย ์บร ิการ 32.9% และ Line 4.9% ตามลำด ับ 2. การจ ัดให ้ม ีระบบ e-Service, ี่ได ้จ ัดอบรมหล ักส ูตร NT Youth Club ภายใต ้โครงการเพราะพ ันธ์ด ี NT Youth Club ประจำป ี 2566 - จ
บทความ

รายงานประจำปี 2565

�อสัังคม FacebookFanpage:NTPLC Messenger:NTPLC LINE:@ntplc Instagram:nt_plc LinkedIn:NTPLC Twitter : @NT_plc YouTube : NTplc ทัุนจด้ทัะเบ่ยนทั่�ชำระแลื่้วิ 16,000,000,000.00 บาทั (ห้น่�งห้ม่, Momentum คิดใหญ่ ก�าวไปข้ �างหน�า Trust พัึ�งพัา วางใจได� I “I AM NT, ่งชาติ ิ จำกัด้ (มห้าชน) ห้ร่อ NT จด้ทัะเบ ่ยนจัด้ติ ั�งเม่�อวิันทั่� 7 มกราคม 2564 เป็ ็นห้น ่วิยงานจ, NT CLOUD: Amazon Web Services (AWS) แ ลื่ ะ ก า ร ป็ ร ะ ย ุ ก ติ ์ ใช ้ สั ำ ห้ ร ั บ อ ง ค ์ ก ร
บทความ

4.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในขั้นตอนการ เสนอราคา โดย NT ได้กำหนดนโยบาย ดังกล่าวเป็นส่วนหน ึ่งของ TOR ผลการดำเนินงาน, ทำให้ NT ขาดโอกาสได้รับข้อเสนอที่ดีกว ่าเดิม 9 สูง มาตรการควบค ุม ให้เช ิญชวนผู้ประกอบการทุก รายที่ NT สืบราคามาเสนอราคาด้วย ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการตาม มาตรการควบคุม เนื่องจากปริมาณงานท, ูกต้องตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด และ ต้องมีการกำหนด time line ของขั้นตอนท ี่ช ัดเจน เป็นไป ตามกำหนดเพื่อป, ิบัติตามนโยบาย ต ่อต ้านทุจริตและคอร ์ร ัปชั่น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาต ิ (NT) ใน ขั้นตอนการเสนอราคา
บทความ

รายงานประจาปี 2565

อ่เมลื่ webmaster@ntplc.co.th สั่�อสัังคม FacebookFanpage:NTPLC Messenger:NTPLC LINE:@ntplc Instagram:nt_plc LinkedIn:NTPLC Twitter : @NT_plc YouTube : NTplc ทั ุนจด้ทัะเบ่ยนทั่�ชำระแลื่้วิ, NT” มุ่งเน้นการทัำงานร่วิมกันอย่างม่ป็ระสัิทัธิภาพื่ เพื่ ่�อสั่งเสัริมควิามเป็็นอันห้น่, บริษัทั โทัรคมนาคมแห้ ่งชาติ ิ จำกัด้ (มห้าชน) ห้ร่อ NT จด้ทัะเบ ่ยนจัด้ติ ั�งเม่�อวิันทั่� 7, �ยวิกับไฮบริด้คลื่าวิด้ ์แลื่ะโซ้ลืู่ชัน NT CLOUD: Amazon Web Services (AWS) แ ลื่ ะ ก า ร ป็ ร ะ ย ุ ก ติ ์
บทความ

3.แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566 - 2570

เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการ กากับดูแลกิจการทีดีในเว็บไซต์ NT KM เป็นประจาทุก 2 เดือน มีบทความเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ด ี เผยแพร่ในเว็บไซต์ NT KM เป็นประจาทุก 2 เดือน ยุทธศำสตร ์ที่ 2, รูปธรรมทั่วทั้งบริษัท 2.1 เชิญกรรมการ NT เป็นวิทยากรให้ ความรู้ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี, NT พัทยา 1 ซึ่งเป็นศูนย์บร ิการ NT ที่ได้ตรารับรองมาตรฐาน “ศูนย์ราชการสะดวก” (Government Easy, Value) I AM NT I = Innovation ส่งเสรินวัตกรรมนาสม ัย A = Agility ปร ับตัวไว ไม่ยึดติด M = Momentum
บทความ

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ี่ยงขององค ์กรได้ดีย ิ่งขึ้น ดังนี้ แนวป้องกันระดับที่ 1 (First Line of Defense, สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การควบคุมภายในและ บริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม แนวป้องกันระดับที่ 2 (Second Line of Defense, แนวป้องกันระดับที่ 3 (Third Line of Defense) : หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอ ิสระ, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) (Business Continuity Planning : BCP NT
บทความ

แผนแม่บทการกากับดูแลกิจการที่ดีปี2567–2571

4. กาหนดค่านิยมองค์กร บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาต ิ (I AM NT) T- TRUST ที่ช ัดเจน, คู่สัญญาของ NT มีการพัฒนาการบร ิหารจัดการองค์กรให้เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 3, และม ี ธรรมาภิบาล  ค่ำนิยมหล ัก (Core Value) I AM NT I = Innovation ส่งเสริมนวัตกรรมนาสม ัย, : กาหนดค่านิยมองค์กร บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (I AM NT) T- TRUST ที่ชัดเจน ส่งเสริมการปฏิบัติงาน, ้องก ันและปราบปราบการทุจริต (ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.) และการกากับดูแลที่ดี (SE-AM) ซ ึ ่ง NT
บทความ

2.รายงานประจำปี_2564_new_3

(สิบบาทถวน) อีเมล webmaster@ntplc.co.th สื่อสังคม NTPLC nt_plc @ntplc NTPLC @NT_plc NTplc 11, และบริการ Leased Line Internet พรอมเจาหนาที่ IT Support
บทความ

1.รายงานประจำปี_2564_new_3

(สิบบาทถวน) อีเมล webmaster@ntplc.co.th สื่อสังคม NTPLC nt_plc @ntplc NTPLC @NT_plc NTplc 11, และบริการ Leased Line Internet พรอมเจาหนาที่ IT Support

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง