เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “ISO 22301 (Business Continuity Management)” ทั้งหมด 2 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

ข่าวอัปเดต

#ISO 22301 (Business Continuity Management) #ISO 27001 (Information Security Management System) #ISO/IEC 27701 (Privacy Information Management System) #National Single Window (NSW) #NT, ยกระดับความเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ-ภาคธุรกิจ #ISO 22301 (Business Continuity Management) #ISO 27001 (Information, ) หรือ NT พร้อมด้วยผู้บริหาร รับมอบใบรับรองระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ #ISO 22301:2019, #ISO 22301:2019 #ISO/IEC 20000-1:2018 #ISO/IEC 27001:2022 #NT #NT Data Services
บทความ

GRI NT 2565

ไดแก  การบริหารความตอเน ื่องระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (Business Continuity Management) การจ, รวมถ ึง มาตรฐาน ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 และ ISO/IEC 20000 ตามขอกฎหมายของภาคร ัฐ 5.15, ับก ับ มาตรฐาน ISO 26000 และแนวคิดการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ESG (Environmental, Social, ายหลักใหไมต่ํากว า ป จจุบัน Goal4: 4.1 ปร ับกระบวนการภายใน Core business process และกระบวนการ, Roaming 3.9 บริการโทรศัพท สํานักงาน (Business fixed line) ให บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โทรประหยัด
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง