เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “Good Governance” ทั้งหมด 8 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

56.หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวทางปฎิบัติ

ิจการท ี่ดี (Good Corporate Governance) คืออะไร สำานักงานคณะกรรมการก ำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทร, ี่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๕ (The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies ๒๐๑๒, ิบัติ PRINCIPLES AND GUIDELINES on Corporate Governance for State - Owned Enterprises B.E. 2562, สารบัญ การกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance, | สำานักงานคณะกรรมการนโยบายร ัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง การก ำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance
บทความ

3.แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566 - 2570

โดยดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อ ันประกอบด้วยหลักสาคัญ อ ันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการ 1, ) ของรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 8 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 1) การกากับดูแลที่ดีและการนาองค์กร (Corporate Governance
บทความ

แผนแม่บทการกากับดูแลกิจการที่ดีปี2567–2571

โดยดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อ ันประกอบด้วยหลักสาคัญ อ ันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการ, ึงถึงความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการท ี่ดี ( Environment Social and Governance, ) การกากับดูแลที่ดีและการนาองค์กร (Corporate Governance & Leadership : CG & Leadership) 2
บทความ

1.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2565

) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด (Compliance) ใน การร่วมวางระบบ GRC ที่ม ีประสิทธิภาพ (Good Governance Risk and Compliance) ให้เกิดขึ้นใน องค์กรภายในปี 2567 7 | Page
บทความ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

and International Standard Fundamental GRC (Good Governance Risk and Compliance) 41 ISO/IEC 20000-1, Operation & Engineering, Strategy and Risk Management, Research and Development, Governance, ีพ Governance and Regulatory Affairs 26 Future-Focused Employee Development Roadmap Design, Data Governance (การดาเนินการใช ้ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 178 DIGITALGOV BOOST PROGRAM
บทความ

แผนพัฒนาความยั่งยืน ปี 2566

) และมิติด้านการ กาก ับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) เนื่องจากบริการโทรคมนาคมฯ, Model (Bio-Circular-Green Economy Model) 1.6) ESG Model (Environment-Social-Governance Model
บทความ

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน_NT2565

มาตรฐาน ISO 26000 และแนวคิดการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ESG (Environmental, Social and Governance) เข
บทความ

3.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจ

ือแนวค ิดตามหลักธรรมาภิบาลท ี่ดี (Good Governance) ซ ึ่งเปนปจจัยพ ื้นฐานสําค ัญในการด ําเนินงาน, ุจริตในองค กร ซ ึ่งเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดสภาวะธรรมาภิบาล (The Worldwide Governance Indicators, ๕ องคประกอบ ดังนี้ ๑ ) Governance and Culture (การก ําก ับดูแลก ิจการและวัฒนธรรมองค กร) ประกอบด, างแทจริง “Good risk management and internal control are necessary for long term success of all

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง