เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “Facebook NT” ทั้งหมด 12 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

Social Media

ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์ NT Broadband NT eService Social Media Social Media Facebook : https://www.facebook.com/NTplc Messenger : https://m.me/ntplc Instagram : https://www.instagram.com/nt_plc/ Twitter : https://twitter.com/NT_plc Youtube : https://youtube.com/@NTplc Linkedin : https://www.linkedin.com/company/ntplc Line, ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร โปรโมชั่น ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์
บทความ

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

-a-problem ทุกวัน ตลอด 24 ชม. 4) Social Media Facebook fanpage : NTPLC Twitter : @NT_plc Instragram : nt, (ntplc.co.th/Office/ServiceOffice) ทุกวันทำการ เวลา 8:30 น. – 16:30 น. 2) NT Contact Center 1888, ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร โปรโมชั่น ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์, โปรโมชั่น ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์ NT Broadband NT eService NT Broadband NT eService ย้อนกลับ ลูกค้าบุคคล
บทความ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจาก NT ได้อย่างรวดเร็วทันใจ #@NTplc #Facebook NT #Instagram, ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร โปรโมชั่น ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์, เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์ NT Store NT Broadband NT eService อินเทอร์เน็ต / ไฟเบอร์ โทรศัพท์ประจำที่ มือถือ กล่องรับสัญญาณ NT Store NT Broadband NT eService NT Super Plus Fiber 1000/1000 อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ วันนี้ - 30
บทความ

ดิจิทัลทิปส์

ได้อย่างรวดเร็วทันใจ #@NTplc #Facebook NT #Instagram NT #LINE NT #NT Social Media, ได้อย่างรวดเร็วทันใจ #@NTplc #Facebook NT #Instagram NT #LINE NT #NT Social Media, ที่ทำให้เราใกล้กันมากขึ้น รับรู้ทุกข่าวสาร ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจาก NT ได้อย่างรวดเร็วทันใจ #@NTplc #Facebook NT #Instagram NT #LINE NT #NT Social Media #Tiktok NT #Twitter NT, ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร โปรโมชั่น ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์
บทความ

3.คู่มือรับเรื่องร้องเรียน

1) NT Shop ศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ (ntplc.co.th/Office/ServiceOffice) ทุกว ันทาการ เวลา 8:30 น. – 16:30 น. 2) NT Contact Center 1888 โทรฟร ี ตลอด 24 ชม. (ภายในโครงข่ายของบริษัท) 3) Website www.ntplc.co.th/complaintform ทุกว ัน ตลอด 24 ชม. 4) Social Media Facebook fanpage : NTPLC Twitter : @NT_plc Instragram : nt_plc LINE : @ntplc Youtube : NTplc LinkedIn : NTPLC Pantip : NTPLC, โดยจัดให้มีช่องทางร้องเรียนไว้หลายช่องทาง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ เล ขหมาย NT Contact Center 1888
บทความ

Internet Gateway

ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์ Search, ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์ NT Store NT Broadband NT eService สินค้าและบริการ Why NT ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ NT Store NT Broadband NT eService Hard Infrastructure บริการท่อร้อยสาย Communication Conduit บริการเสาโทรคมนาคม Telecommunication Tower International บริการ NT IIG Submarine
บทความ

Contact Center

ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์ Search, ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์ NT Store NT Broadband NT eService สินค้าและบริการ Why NT ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ NT Store NT Broadband NT eService Hard Infrastructure บริการท่อร้อยสาย Communication Conduit บริการเสาโทรคมนาคม Telecommunication Tower International บริการ NT IIG Submarine communications
บทความ

NT International Internet Gateway (NT IIG)

NT International Internet Gateway (NT IIG), บริการ NT IIG (IP Transit) ของ NT ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร โปรโมชั่น ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์ Search คำค้นหาล่าสุด, เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์ NT Broadband NT eService สินค้าและบริการ Why NT ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ NT Broadband NT eService Hard Infrastructure, บริการ NT IIG Submarine communications cable IP VPN International International Ethernet Internet
บทความ

GRI NT 2565

GRI NT 2565, : NT Plc. จดทะเบียนจัดตั้งเม ื่อว ันที่ 7 มกราคม 2564 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห, Company Limited : NT Plc.) มีโครงสรางพ ื้นฐานครบวงจรมากที่สุด ประกอบดวยเสาโทรคมนาคม มากกวา, ระบบโทรศัพทพ ื้นฐานกวา 2 ลานเลขหมายและโทรศัพทระหวางประเทศท ี่เข าถึงได จากท ุกเลขหมายในโลก NT, (Core Value) คานิยมหล ักของ NT ค ือ “I AM NT” ม ุงเนนการทํางานรวมก ันอยางมีประสิทธิภาพเพ ื่อส, ี่มี ศักยภาพ (Shape new growth engine) Goal1: สัดสวนรายได NT มาจากกล ุมธุรก ิจดิจิท ัล ไมน
บทความ

11.3 รายงานผล No Gift Policy

Facebook : NT PLC (ไฟล์แนบ ๔) 3.รายงานการรับของขว ัญและของกานัลตามนโยบาย No Gift Policy
บทความ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร โปรโมชั่น ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์, โทรศัพท์ประจำที่ มือถือ กล่องรับสัญญาณ บริการอื่นๆ NT Broadband NT eService NT Max D Fiber 1000/1000 Mbps อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ วันนี้ - 10 ธันวาคม 2565 ดูรายละเอียด Hot spot iPSTAR (อินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในพื้นที่ห่าง) NT, ในกรณีที่บริษัทเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของบริษัทกับบริการของบุคคลภายนอก เช่น Facebook หรือ Twitter
บทความ

แผนวิสาหกิจ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปี 2566-2570

1-1 บทท ี่ 1 ข้อมูลบริษัท บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ: NT, (ใหญ่ -> เล็ก) NT มีท่อร้อยสายใต ้ดินระยะทาง 4,614 กิโลเมตร 46,962 duct-km บริการเสาโทรคมนาคม, ุปกรณ์ (Smart Device) ต่าง ๆ ตามที่ผู้ให้บริการ Smart City, Smart Service ต้องการ ปัจจุบัน NT, เป็นบริการให้เช่าสายใยแก้วนำแสงที่ NT ไม่ได้ใช้งาน (Dark Fiber) โดยผู้ เช่าอาจจ, mile) บร ิการพัฒนาสินทร ัพย ์ เป็นการนำอสังหาร ิมทรัพย์ที่มีอยู่มาสร้างรายได้เพ ิ่ม ปัจจุบัน NT
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง