เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “โครงข่าย NT MPLS” ทั้งหมด 2 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

ข่าวอัปเดต

#ISO/IEC 20000-1:2018 #ISO/IEC 27001:2022 #NT #NT Data Services #โครงข่าย NT MPLS, #โครงข่าย NT MPLS #ใบรับรองระบบบริหารจัดการ ความต่อเนื่องทางธุรกิจ, ความมั่นคงปลอดภัยและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ NT Data Services บนโครงข่าย NT MPLS นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล, ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความมั่นคงปลอดภัยและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ NT Data Services บนโครงข่าย NT MPLS, ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร โปรโมชั่น ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์
บทความ

แผนวิสาหกิจ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปี 2566-2570

1-1 บทท ี่ 1 ข้อมูลบริษัท บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ: NT, (ใหญ่ -> เล็ก) NT มีท่อร้อยสายใต ้ดินระยะทาง 4,614 กิโลเมตร 46,962 duct-km บริการเสาโทรคมนาคม, ุปกรณ์ (Smart Device) ต่าง ๆ ตามที่ผู้ให้บริการ Smart City, Smart Service ต้องการ ปัจจุบัน NT, เป็นบริการให้เช่าสายใยแก้วนำแสงที่ NT ไม่ได้ใช้งาน (Dark Fiber) โดยผู้ เช่าอาจจ, mile) บร ิการพัฒนาสินทร ัพย ์ เป็นการนำอสังหาร ิมทรัพย์ที่มีอยู่มาสร้างรายได้เพ ิ่ม ปัจจุบัน NT
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง