เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “ดาวเทียม AsiaSat 5” ทั้งหมด 2 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

GRI NT 2565

- บริการคลาวด  46 - บริการสื่อสารขอมูลสวนบ ุคคลความเร็วสูง 50 - บริการอ ินเทอรเน็ตบรอดแบนด 53 - โครงข ายโทรศัพท เคล ื่อนที่บนคลื่นความถี่ 700 MHz 53 - กลุมบริการวิทย ุคมนาคม 54 - ธุรก ิจดาวเทียม 55 - การร ักษาความปลอดภัยของข อม ูลสวนบุคคล 58 รายงานการพ ัฒนาความย ั่งย ืน ประจําป,  5 เกี่ยวกับ บมจ.โทรคมนาคมแห งชาติ 7 ข อมูลบริษัท 7 วิสัยท ัศน พ ันธกิจ และคานิยม 9 วัตถ, ัท โทรคมนาคมแหงชาต ิ จํากัด (มหาชน) รายงานการพ ัฒนาความย ั่งย ืน ประจําป 2565 5 รายงานการพ
บทความ

ข่าวอัปเดต

กีฬาชาวไทยรับชมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน จนถึง 8 ตุลาคม 2566 #NT #กีฬา #ดาวเทียม AsiaSat 5, -Fi บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง บริการบนโครงข่าย 5G บริการ Mobile กล่องรับสัญญาณ, 5G บริการบนโครงข่าย 5G Mobile NT 5G BUSINESS Radio Handleheld Radio บริการวิทยุเฉพาะกิจ, ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave, เทคโนโลยี จำกัด หรือ NIPA Cloud ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ #5G #5G Edge Cloud
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง