เมนูช่วยเหลือ

100%

ย้อนกลับ
วันนี้ – 31 ก.ค. 67

หาโปร เม้าท์มันส์..............เล่นเน็ตเพลิน   โปร NT โทร ซูเปอร์ คุ้ม เพียง 150 บาท / 30 วัน โปร NT โทร ซูเปอร์ คุ้ม เพียง 150 บาท / 30 วัน

คลิก ดูรายละเอียด

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

 1. สมัครรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT โทรซูเปอร์คุ้ม” ได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 สำหรับผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายอื่นสามารถเปลี่ยนมาใช้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ สิทธิ์ที่ได้รับตามโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสม หรือขอคืนเป็นเงินได้ กรณีผู้ใช้บริการขอเปลี่ยนแพ็กเกจรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะมีผลในรอบบิลถัดไป
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. สำหรับแพ็กเกจ “NT โทรซูเปอร์คุ้ม” ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์ การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง ตามความเร็วสูงสุด เมื่อใช้งานครบตามปริมาณในแพ็กเกจที่เลือกแล้ว ระบบจะปรับความเร็วลดลงไม่เกิน 384 Kbps. ทั้งนี้ระบบจะตั้งค่า (Reset) ปริมาณการใช้งานทั้งการโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
 4. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ใช้บริการรายอื่น สามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมายเดิม (ย้ายค่าย เบอร์เดิม) มาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ รวมถึงผู้ใช้บริการที่ใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
 5. กรณีผู้ใช้บริการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ 4 หลัก (ที่มีค่าใช้จ่าย) อัตราค่าบริการของเลขหมาย 4 หลัก ระบบจะหักจากสิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อน และเมื่อสิทธิ์โทรฟรีหมดระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ใช้บริการเลขหมาย 4 หลัก กำหนด ยกเว้นเลขหมาย 4 หลัก ที่ให้บริการในอัตราพิเศษ จะไม่รวมในสิทธิโทรฟรีที่ได้รับ
 6. กรณีลูกค้าเปิดใช้งาน Roaming และหน้าจอแสดงสัญญาณ Roaming และผู้ใช้บริการโทรออกไปยัง เลขหมายอื่นหรือใช้งาน Internet ระบบจะคิดอัตราค่าบริการโดยไม่รวมอยู่ในสิทธิโทรฟรี และสิทธิ์ใช้งาน Internet ฟรี ที่ได้รับในแต่ละเดือนทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถปิดบริการ Roaming ด้วยการกด *106*1# โทรออก
 7. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดอัตราค่าใช้บริการในรอบบิลนั้น เป็นแบบคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 8. อัตราค่าโทรศัพท์ การใช้งาน SMS และอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามตารางข้างต้น ส่วนเกินจากการใช้งานคิดอัตราตามที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 9. กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระค่าใช้บริการ.ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม.ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ มีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
 10. อัตราค่าโทรศัพท์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามตารางข้างต้น สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ ออดิโอเท็กซ์ ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่น ๆ และค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
 11. อัตราค่าบริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 001 และ 009 จะคิดอัตราตามที่ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกเก็บ
 12. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน.พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ - ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ - ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ.บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 13. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการหากพบว่า ผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ
 14. สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT โทรซูเปอร์คุ้ม” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการใช้งานผ่านทาง www.ntplc.co.th ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ NT Contact Center 1888

โปร NT โทร ซูเปอร์ คุ้ม

NT โทรซูเปอร์คุ้ม 100
100 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (fup 384 Kbps)
5
GB
โทรทุกเครือข่าย
100
นาที
โทรในเครือข่าย / โทรศัพท์บ้านทั่วไทย
100
นาที
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT โทรซูเปอร์คุ้ม 150
150 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (fup 384 Kbps)
10
GB
โทรทุกเครือข่าย
200
นาที
โทรในเครือข่าย / โทรศัพท์บ้านทั่วไทย
200
นาที
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT โทรซูเปอร์คุ้ม 250
250 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (fup 384 Kbps)
15
GB
โทรทุกเครือข่าย
300
นาที
โทรในเครือข่าย / โทรศัพท์บ้านทั่วไทย
300
นาที
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT โทรซูเปอร์คุ้ม 350
350 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (fup 384 Kbps)
20
GB
โทรทุกเครือข่าย
400
นาที
โทรในเครือข่าย / โทรศัพท์บ้านทั่วไทย
400
นาที
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT โทรซูเปอร์คุ้ม 450
450 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (fup 384 Kbps)
25
GB
โทรทุกเครือข่าย
500
นาที
โทรในเครือข่าย / โทรศัพท์บ้านทั่วไทย
500
นาที
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด

โปรโมชั่นยอดนิยมPromotion for you

NT wireless net ซิมเน็ต 4G LTE  กับ โปร Flexi net LTE
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
1 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป
ดูรายละเอียด
แรงเวอร์ ทุกมุม แรงดีทั้งบ้าน โปร NT Mesh GIGABIT Fiber 1Gbps เริ่มต้น 590 บาท/เดือน  WiFi6 Router ฟรี 2 ตัว
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
ตั้งแต่ 1 ธ.ค.66 – 31 พ.ค.67
ดูรายละเอียด
NT Super Plus Fiber Special Discount 30%
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
ตั้งแต่ 16 ม.ค. - 30 เม.ย.67
ดูรายละเอียด
Change ให้ไว กับโปร NT Change#2
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ – 31 พ.ค. 67
ดูรายละเอียด
NT Mobile แพ็กเสริมเน็ต กับ โปร Big Match Net Plus+
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ – 30 พ.ย.67
ดูรายละเอียด

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง