เมนูช่วยเหลือ

100%

ย้อนกลับ
วันนี้ - 31 ก.ค. 67

โปรคุ้ม NT Government V2 จาก NT Mobile จัดให้สำหรับข้าราชการ + พนักงานรัฐวิสาหกิจ

คลิก ดูรายละเอียด

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

 1. รายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT Government V2” สมัครได้เฉพาะข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจเท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจและจะต้องเปิดเลขหมายในชื่อของบัตรข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. รายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT Government V2 ” สมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 สิทธิ์ที่ได้รับตามโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสม หรือขอคืนเป็นเงินได้
 3. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. สำหรับแพ็กเกจ “NT Government V2” ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณหรือตามความเร็วสูงสุดในแต่ละแพ็กเกจที่ได้รับตลอดการใช้งาน
  1. NT Government V2 by Volume ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต NT Mobile ได้อย่างต่อเนื่อง ตามความเร็วสูงสุด เมื่อใช้งานครบตามปริมาณในแพ็กเกจที่เลือกแล้ว ระบบจะปรับความเร็วลดลงไม่เกิน 384 Kbps. ทั้งนี้ระบบจะตั้งค่า (Reset) ปริมาณการใช้งานทั้งการโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ต NT Mobile ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
  2. NT Government V2 by Speed ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต NT Mobile ได้อย่างต่อเนื่องตามความเร็วสูงสุดในแต่ละแพ็กเกจที่ได้รับตลอดการใช้งาน สำหรับการใช้งานการโทร เมื่อใช้งานครบตามจำนวนแล้วระบบจะคิดในอัตราส่วนเกินตามอัตราที่กำหนดการใช้งานการโทร ทั้งนี้ระบบจะตั้งค่า (Reset) ปริมาณการใช้งานการโทร ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
 5. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ใช้บริการรายอื่น สามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมายเดิม (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) มาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ รวมถึงผู้ใช้บริการที่ใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ
 6. กรณีผู้ใช้บริการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ 4 หลัก (ที่มีค่าใช้จ่าย) อัตราค่าบริการของเลขหมาย 4 หลัก ระบบจะหักจากสิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อน และเมื่อสิทธิ์โทรฟรีหมด ระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ใช้บริการเลขหมาย 4 หลัก กำหนด ยกเว้นเลขหมาย 4 หลัก ที่ให้บริการในอัตราพิเศษ จะไม่รวมในสิทธิ์โทรฟรีที่ได้รับ
 7. กรณีลูกค้าเปิดใช้งาน Roaming และหน้าจอแสดงสัญญาณ Roaming และผู้ใช้บริการโทรออกไป ยังเลขหมายอื่นหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตระบบจะคิดอัตราค่าบริการโดยไม่รวมอยู่ในสิทธิโทรฟรี และสิทธิ์ ใช้งาน Internet ฟรี ที่ได้รับในแต่ละเดือน ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถปิดบริการ Roaming ด้วยการ กด *106*1 # โทรออก
 8. การโทรฟรีไปยังโทรศัพท์ประจำที่ทั่วประเทศ หมายความรวมถึงโทรศัพท์ประจำที่ทุกประเภท ภายในโครงข่าย NT แต่ไม่รวมการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่นอกโครงข่าย NT ได้แก่ TUC, 3BB, AWN และโครงข่ายที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต หรือของผู้ประกอบการรายอื่น
 9. โบนัสโทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม. ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สนทนาต่อเนื่องสูงสุดครั้งละ 60 นาที หากเกินกว่าที่กำหนด จะคิดตั้งแต่นาทีที่ 61 อัตรา 0.60 บาท/นาที
 10. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดอัตราค่าใช้บริการในรอบบิลนั้น เป็นแบบคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 11. อัตราค่าโทรศัพท์ SMS และอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามตารางข้างต้น ส่วนเกินจากการใช้งานคิดอัตราตามที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 12. กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระค่าใช้บริการ.ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม .ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ มีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
 13. อัตราค่าโทรศัพท์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามตารางข้างต้น สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ ออดิโอเท็กซ์ ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆ และค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
 14. อัตราค่าบริการโทรออกไปยังต่างประเทศผ่านหมายเลข 001 และ 009 จะคิดอัตราตามที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกเก็บ
 15. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน.พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ - ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ - ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ.บริษัทไม่รับผิดชอบ ต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 16. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการหากพบว่า ผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ
 17. สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT Government V2” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 18. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการใช้งานผ่านทาง *165*2 # โทรออก ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ NT Contact Center 1888

NT Government V2 จาก NT Mobile

NT GOV. V2 by Volume 100
100 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (FUP 384 Kbps)
20
GB
โทรฟรี ทุกเครือข่าย
100
นาที
โทรฟรีในโครงข่าย/โทรศัพท์บ้านทั่วประเทศ
ฟรี
24 ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT GOV. V2 by Volume 200
200 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (FUP 384 Kbps)
40
GB
โทรฟรี ทุกเครือข่าย
250
นาที
โทรฟรีในโครงข่าย/โทรศัพท์บ้านทั่วประเทศ
ฟรี
24 ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT GOV. V2 by Volume 300
300 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (FUP 384 Kbps)
60
GB
โทรฟรี ทุกเครือข่าย
350
นาที
โทรฟรีในโครงข่าย/โทรศัพท์บ้านทั่วประเทศ
ฟรี
24 ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT GOV. V2 by Speed 250
250 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน (No fup)
8
Mbps
โทรฟรี ทุกเครือข่าย
50
นาที
โทรฟรีในโครงข่าย/โทรศัพท์บ้านทั่วประเทศ
ฟรี
24 ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT GOV. V2 by Speed 300
300 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน (No fup)
10
Mbps
โทรฟรี ทุกเครือข่าย
100
นาที
โทรฟรีในโครงข่าย/โทรศัพท์บ้านทั่วประเทศ
ฟรี
24 ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT GOV. V2 by Speed 400
400 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน (No fup)
20
Mbps
โทรฟรี ทุกเครือข่าย
250
นาที
โทรฟรีในโครงข่าย/โทรศัพท์บ้านทั่วประเทศ
ฟรี
24 ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด

โปรโมชั่นยอดนิยมPromotion for you

Speed เต็มม... แรงง...เหนือชั้น กับโปร NT Fiber Small Living
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 30 มิ.ย.67
ดูรายละเอียด
NT wireless net ซิมเน็ต 4G LTE  กับ โปร Flexi net LTE
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
1 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป
ดูรายละเอียด
แรงเวอร์ทุกมุม แรงดีทั้งบ้าน โปร NT Mesh GIGABIT Fiber  แรงด้วย speed 1Gbps เริ่มต้น 590 บาท/เดือน WiFi6 Router ฟรี 2ตัว
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
ตั้งแต่ 1 มิ.ย.67 – 30 พ.ย.67
ดูรายละเอียด
Change ให้ไว กับโปร NT Change#2
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ – 31 พ.ค. 67
ดูรายละเอียด
NT Mobile แพ็กเสริมเน็ต กับ โปร Big Match Net Plus+
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ – 30 พ.ย.67
ดูรายละเอียด

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง