เมนูช่วยเหลือ

100%

ย้อนกลับ
ตั้งแต่ 13 พ.ย.66 – 12 พ.ย.67

เน็ตบ้านแรงจริง คุ้มจัง ต้อง โปร NT Fiber Home Premium สมัครวันนี้ รับฟรี ประกันอัคคีภัย คุ้มครอง 300,000 บาท นาน 12 เดือน จากทิพยประกันภัย

คลิก ดูรายละเอียด

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลประเภทบ้านพักอาศัย (R) เท่านั้น
 2. บริษัทประกันฯ จะจัดส่งหนังสือแจ้งความคุ้มครองประกันภัย สำหรับที่อยู่อาศัย ให้ลูกค้าทางอีเมล์ (e-mail) เท่านั้น
 3. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึง 12 พฤศจิกายน 2567 โดยมีระยะเวลาสัญญา 12 รอบบิล
 5. รูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการ
  • 5.1 ลูกค้าติดตั้งเดิม
   • ลูกค้าที่ใช้ใบแจ้งค่าบริการแบบ “ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง” เมื่อสมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “NT Fiber Home Premium” ให้ใช้ใบแจ้งค่าบริการ “ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง” หรือเปลี่ยนมาใช้ใบแจ้งค่าบริการแบบ “จ่ายพร้อมใช้” ได้
   • ลูกค้าที่ใช้ใบแจ้งค่าบริการแบบ “จ่ายพร้อมใช้” เมื่อสมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “NT Fiber Home Premium ให้ใช้ใบแจ้งค่าบริการแบบ “จ่ายพร้อมใช้”
  • 5.2 ลูกค้าติดตั้งใหม่
   • เมื่อสมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “NT Fiber Home Premium” ให้ใช้ใบแจ้งค่าบริการแบบ “จ่ายพร้อมใช้”
 6. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็น รอบบิลแรก โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 7. ลูกค้าที่สมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ NT
 8. กรณีอุปกรณ์มีปัญหาใช้งานมิได้ อันเกิดจากตัวอุปกรณ์เอง หรือมิใช่ความผิดพลาดอันเกิดจากความประมาท หรือการใช้งานผิดประเภทของลูกค้า ในกรณีนี้ NT จะดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวมาสำรองให้ ตามที่ NT มีอุปกรณ์สำรองอยู่ แต่หากกรณีเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อันเกิดจากความประมาท หรือการใช้งานผิดประเภทของลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายดังกล่าว
 9. ระดับความเร็วที่ใช้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของ NT ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการ รองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
 10. ความเร็วที่ลูกค้าขอใช้บริการนั้นจะหมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อใช้บริการ และความเร็วดังกล่าวอาจแปรผันตามปัจจัยต่างๆ อาทิเช่นสื่อสัญญาณที่ใช้ท่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ รวมถึงความคับคั่งของลูกค้าที่ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
 11. ระดับความเร็วสูงสุดที่เสนอ พื้นที่ต้องตรวจสอบการรองรับของอุปกรณ์และโครงข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการในพื้นที่นั้นๆ
 12. กรณีระดับความเร็ว 1000 Mbps ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ NT มีโครงข่ายพร้อมให้บริการรองรับในระดับความเร็วดังกล่าวและรับรองระดับความเร็วเฉพาะใช้ผ่านสาย LAN เท่านั้น
 13. ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนระดับความเร็วเพิ่มขึ้นได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ โดยระดับความเร็วสูงสุดที่จะให้บริการได้ขึ้นกับศักยภาพของคู่สายของ NT
 14. เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการ NT Broadband ที่ระดับความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริมการขายนี้หรืออัตราพิเศษตามที่ NT กำหนดในเวลานั้น
 15. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งานอัตราค่าบริการวิธีการตั้งค่าการใช้งาน, พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการปริมาณการรับ - ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ - ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ.บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 16. กรณีผู้ใช้บริการใช้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วและใช้บริการยังไม่ครบกำหนดตามระยะสัญญาของรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ สามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เฉพาะระยะสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 12 รอบบิล ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายใหม่ที่มีราคาต่ำกว่าและรายการส่งเสริมการขายเดิมยังไม่ครบสัญญา ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
 17. กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษที่ผู้ใช้บริการได้รับตามรายการส่งเสริมการขายจะสิ้นสุดลง
 18. การยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนระยะสัญญาที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้แก่
  • ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องของการให้บริการจาก NT ในระยะเวลา 15 วันก่อนวันที่แจ้งขอ ยกเลิก
  • ผู้ใช้บริการถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าใช้บริการ โดยไม่ได้มาดำเนินการต่อสัญญาการใช้บริการตามระยะ เวลาที่ NT กำหนด
 19. กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดตามข้อ 18 ผู้ใช้บริการจะต้อง :
  • ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็กเกจ โดยคำนวณจากอัตราคิดลด
  • บริการ FTTx : ชำระคิดติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายใน โดยคำนวณจากอัตราคิดลด

   ตัวอย่าง การคำนวณอัตราคิดลด

   ค่าธรรมเนียม x จำนวนเดือนคงเหลือตามระยะสัญญา 

     12 เดือน 

  • กรณียืมอุปกรณ์ใช้งาน ONU และ WiFi Router นำมาคืนที่สำนักงานบริการลูกค้า บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติเท่านั้น ในสภาพสมบูรณ์ตามสภาพที่กำหนด ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่กำหนด
  • ในกรณีอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายอุปกรณ์ ได้แก่ ONU และ อุปกรณ์ Wi-Fi Router ตามอัตราที่กำหนด, Set Top Box หรือ Remote Control หรืออุปกรณ์อื่นๆ ชำรุด/ สูญหาย 2,000 บาท หรือตามอัตราที่กำหนดไว้
  • บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์
   • ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการรวมสิทธิพิเศษและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชำระค่าบริการฯ และค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ
   • ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขของ รายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
   • ระงับ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลมากผิดปกติ (ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้งานของลูกค้าทั่วไปในรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน)หรือ มีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน
   • เรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ปลายทาง ในรุ่นหรือยี่ห้อที่ NT มิได้แนะนำมาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการหรือมีเหตุขัดข้องใดๆ เกิดขึ้น
   • ระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต ผิดกฎหมายหรือขัดกับประกาศของ ทางราชการ
   • บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “NT Fiber Home Premium” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รายละเอียดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษ

  • เงื่อนไขการประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย (ประกันสิ่งปลูกสร้างไม่รวมฐานราก)
   • 21.1 แพ็กเกจ 500 Mbps/500 Mbps และ 1000 Mbps/300 Mbps (เลือก 1 รายการ) ได้แก่
    • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เป็นคอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่าร้อยละ 80 (ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ทุนประกันภัย 300,000 บาท/ปี
    • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูนร้อยละ 50-80 (ของพื้นที่ ผนังทั้งหมด) ทุนประกันภัย 150,000 บาท/ปี
    • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้ และไม่ใช่ห้องแถวไม้ (มีผนังเป็น วัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ทุนประกันภัย 100,000 บาท/ปี
    • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) กรณีเป็นห้องแถวไม้ ทุนประกันภัย 50,000 บาท/ปี
   • 21.2 แพ็กเกจ 1000 Mbps/600 Mbps (เลือก 1 รายการ) ได้แก่
    • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เป็นคอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่า ร้อยละ 80 (ของพื้นที่ผนัง ทั้งหมด) ทุนประกันภัย 400,000 บาท/ปี
    • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูนร้อยละ 50-80 (ของพื้นที่ ผนังทั้งหมด) ทุนประกันภัย 250,000 บาท/ปี
    • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้ และไม่ใช่ห้องแถวไม้ (มีผนังเป็น วัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ทุนประกันภัย 150,000 บาท/ปี
    • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) กรณีเป็นห้องแถวไม้ ทุนประกันภัย 60,000 บาท/ปี
   • 21.3 ความคุ้มครอง :
    • กรณีลูกค้าใหม่ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วและพร้อมใช้บริการ
    • กรณีลูกค้าเดิม นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายมาเป็น “NT Fiber Home Premium” เรียบร้อยแล้ว
   • 21.4 ความคุ้มครอง : มีระยะเวลาทุก 30 วัน (แบบวันชนวัน) กรณีเป็นวันที่ 31 ให้จบวันที่ 30 ของเดือนถัดไป ต่อเนื่อง จนครบ 12 รอบ
   • 21.5 ลูกค้าจะได้รับความความคุ้มครองต่อเนื่อง เมื่อชำระค่าบริการตรงตามรอบบิลที่กำหนด
   • 21.6 การระงับความคุ้มครอง
    • 21.6.1 หากลูกค้าถูกระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ต เนื่องจากการค้างชำระค่าบริการ ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลง โดย ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ความคุ้มครองในช่วงเวลานั้น
    • 21.6.2 กรณีลูกค้ามีการชำระหนี้ที่ค้างชำระค่าบริการหลังจากที่โดนระงับใช้บริการ และได้รับการเชื่อมต่อสัญญาณ อินเทอร์เน็ต ความคุ้มครองจะมีผลเมื่อลูกค้าได้รับการยืนยันกรมธรรม์ใหม่จากบริษัทประกันฯ อีกครั้ง
   • 21.7 ประกันอัคคีภัยจะสิ้นสุดลง กรณีลูกค้าขอยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย “NT Fiber Home Premium”
   • 21.8 NT ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสิทธิ์ประกันอัคคีภัย โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 15 วัน
  • รายละเอียดและเงื่อนไขบริการเสริม

  • เงื่อนไขของบริการ IP Phone
   • 22.1 โทรเฉพาะโครงข่าย NT เท่านั้น หากลูกค้ามีการโทรไปเลขหมายนอกโครงข่าย NT ให้คิดค่าใช้บริการ ดังนี้
    ความเร็วสูงสุด (Download/Upload)โทรหา Fixed Line และ IP Phone ทั่วไทยโครงข่าย NTสิทฺธิพิเศษโทรหา Fixed Line และ IP Phone นอกโครงข่าย NT และโทรศัพท์มือถือทุกโครงข่าย ฟรี (บาท/เลขหมาย/เดือน) อัตราค่าบริการที่อยู่ในสิทธิ์และเกินสิทธิ์
    โทรหา Fixed Line และ IP Phone นอกโครงข่าย NT โทรไปมือถือ ทุกโครงข่าย
    ท้องถิ่นทางไกล
    500Mbps/500Mbps
    1000Mbps/300Mbps
    1000Mbps/600Mbps
    ฟรีไม่จำกัด250 บาท1 บาท/ครั้ง1 บาท/นาที1 บาท/นาที
   • 22.2 อัตราค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำของแต่ละรายการส่งเสริมการขาย หากใช้ไม่หมดไม่สามารถยกยอดที่เหลือไปใช้รอบถัดไปได้
   • 22.3 รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ Audiotex และบริการพิเศษอื่น ๆ
   • 22.4 สินค้าและบริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นสินค้า/บริการอื่น หรือแลกเป็นเงินสดได้และไม่สามารถ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
   • 22.5 การโทรหาโทรศัพท์บ้านทั่วไทยฟรีไม่จำกัดตลอดวัน โทรเฉพาะโครงข่าย NT เท่านั้น ไม่รวมการโทรไปเลขหมายนอก โครงข่าย NT และบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายอื่นทั้งหมด ทั้งนี้สามารถตรวจสอบเลขหมายได้ที่ www.ntplc.co.th เลือกหัวข้อผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ ➝ ตรวจสอบหมายเลขของผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ หรือ ที่ http://www.ntplc.co.th/Numbering/
   • 22.6 ขอสงวนสิทธิ์
    • 22.6.1 รายการส่งเสริมการขายนี้ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้เท่านั้น
    • 22.6.2 การปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ หากมีค่า Interconnection Charge เกิดขึ้น
    • 22.6.3 รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อกำหนดและ เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายให้ชัดเจนก่อนสมัครขอใช้บริการ ซึ่ง NT สามารถยกเลิกบริการแก้ไขรูปแบบ การให้บริการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรือ อัตราค่าบริการ ตามแต่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • 22.7 หากลูกค้านำเลขหมายไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับ NT หรือนำไปใช้งานในลักษณะส่อเจตนาทุจริตทำให้ผู้ให้บริการ เสียหาย เช่น ใช้บริการโทรศัพท์เรียกออกไปยังเลขหมายปลายทางในยามวิกาลด้วยจำนวนการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งาน ในเวลาที่ไม่อยู่ในปกติวิสัยหรือช่วงเวลาธุรกิจปกติ และหรือการให้บริการนำเข้า Traffic จากต่างประเทศมาให้บริการ ในประเทศไทย โดยไม่ขออนุญาต NT หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง NT สามารถยกเลิกการให้บริการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ให้ลูกค้าทราบ
   • 22.8 กรณีลูกค้าเดิมที่มีเลขหมายโทรศัพท์ IP Phone ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานแพ็กเกจนี้และใช้เลขหมายเดิมได้
   • 22.9 กรณีลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่มีเลขหมายโทรศัพท์ IP Phone จะได้รับเลขหมายโทรศัพท์ IP Phone ใหม่ 1 เลขหมายตาม แพ็กเกจที่สมัครใช้ และ/หรือ รับสิทธิ์แลกซื้ออุปกรณ์ ATA ราคาพิเศษ
  • เงื่อนไขบริการ Cloudbox 100GB
   • 23.1 สามารถเข้าใช้งาน จากระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, iOS และ Android เท่านั้น
   • 23.2 ลูกค้าสามารถใช้งานได้สูงสุดไม่เกิน 5 Users ตามที่ลูกค้าได้แจ้งจำนวนผู้ใช้งานสูงสุด (จำนวน 1-5 user) ไว้ตอนขอ เปิดใช้บริการซึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลังเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว โดยไม่จำกัดประเภทอุปกรณ์
   • 23.3 ลูกค้าจะต้องกรอกเลขหมายโทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่จะใช้งาน Cloudbox เพื่อที่ระบบจะทำการส่งข้อความ Username และ Password ให้ลูกค้าผ่าน SMS
   • 23.4 ลูกค้าจะได้รับข้อมูลบริการ Cloudbox หลังจากติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 10 วัน ทำการ ผ่าน E-mail หรือ SMS ที่ได้แจ้งไว้
   • 23.5 กรณีที่ลูกค้ายกเลิกบริการอินเทอร์เน็ต account ของบริการ Cloudbox จะถูกลบออกจากระบบหลังจากยกเลิก เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 1 เดือน
   • 23.6 NT จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่สูญหายหรือใช้การไม่ได้
   • 23.7 ข้อมูลที่เก็บในระบบ Cloudbox ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าผู้ใช้บริการ
  • เงื่อนไขของบริการ NT Mobile
   • 24.1 ลูกค้าจะได้รับซิมประเภทเติมเงิน (Prepaid Sim) ภายใต้ชื่อ “NT Mobile Bundle” จำนวน 1 เลขหมาย ดังนี้
    ชื่อซิมประเภทเติมเงินสิทธิ์การใช้งาน
    โทรฟรีทุกโครงข่าย (นาที/เดือน) อินเทอร์เน็ต 4G/3G
    NT Mobile Bundle (NT Speed B and Voice)100ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 6 Mbps (No Fup)
   • 24.2 สิทธิการใช้งานอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินสดได้
   • 24.3 รายละเอียดอัตราค่าบริการ กรณีผู้ใช้บริการใช้บริการนอกเหนือจากสิทธิการใช้งานที่ได้รับ
    • ค่าบริการ Voice โทรนาทีละ 0.60 บาท/นาที (ทั้งจากโครงข่าย NT Mobile และ โครงข่าย Roaming)
    • ค่าบริการ Internet และ Internet Data Roaming 0.25 บาท/MB (ทั้งจากโครงข่าย NT Mobile และ โครงข่าย Roaming)
    • ค่าบริการ SMS 0.75 บาท/ข้อความ
   • 24.4 ลูกค้าที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “NT Fiber Home Premium” จะต้องดำเนินการเปิดซิมใหม่และเลขหมายใหม่ ไม่สามารถใช้ซิม และ/หรือ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลูกค้ามีอยู่เดิมได้ โดยจะต้องติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า NT
   • 24.5 ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการเติมเงิน และสอบถามการบริการหลังการขายอื่นๆ ได้ที่ : Contact Center 1888 หรือ www.ntplc.co.th
   • 24.6 สิทธิ์การใช้งาน Internet ของซิม NT Mobile Bundle จะถูกยกเลิก เมื่อลูกค้ายกเลิก/หรือเปลี่ยนรายการส่งเสริม การขาย “NT Fiber Home Premium” และ/หรือ ยกเลิกการใช้งานซิม ทั้งนี้ลูกค้าสามารถนำซิมและเลขหมาย ไปใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของแพ็กเกจอื่นๆ ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ NT Mobile ต่อไป
   • 24.7 การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเริ่มใช้ได้ ตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้ารับซิม และลงทะเบียน 2 แชะอัตลักษณ์เรียบร้อยแล้ว แต่ หากลูกค้ามีการปฏิเสธ/ยกเลิก/เปลี่ยนการใช้งานรายการส่งเสริมการขาย “NT Fiber Home Premium” การใช้งาน Internet ของซิม NT Mobile Bundle จะถูกยกเลิกภายใน 30 วัน
   • 24.8 ลูกค้าที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “NT Fiber Home Premium” จะไม่สามารถซื้อเลขหมาย NT Mobile เพิ่มเติมได้นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ระบุในแพ็กเกจ
  • เงื่อนไขของบริการ my by NT

   รายละเอียดแพ็กเกจเสริม Bundle บริการ my by NT

   ชื่อแพ็กเกจเสริมสิทธิ์การใช้งาน
   โทรฟรีทุกโครงข่าย (นาที/เดือน) อินเทอร์เน็ต 4G/3G
   “my Bundle_6Mbps_100mins”100ไม่จำกัดปริมาณ ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 6Mbps
   • 25.1สมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 สำหรับการเปิดเบอร์ใหม่ แบบเติมเงิน (New Prepaid) เท่านั้น
   • 25.2 ระยะเวลารับสิทธิ์ใช้บริการตามระยะเวลาสัญญาใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน (Internet Broadband) จำกัดสิทธิ์ 1 Sim Card ต่อ 1 Circuit ID หรือ 1 Service ID เท่านั้น
   • 25.3 สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจเสริม Bundle ผู้ใช้บริการจะสามารถเริ่มใช้บริการได้ เมื่อได้รับ SMS ยืนยัน การสมัครแพ็กเกจ
   • 25.4 กรณีผู้ใช้บริการขอยกเลิกสัญญาใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านก่อนครบระยะเวลาสัญญา จะถือว่าสิทธิ์การใช้บริการ my ตามแพ็กเกจเสริมดังกล่าวสิ้นสุดลง หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการ my ต่อด้วยเลขหมายเดิมจะต้องเลือกใช้แพ็กเกจของบริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid) ที่นำเสนอขาย ณ ขณะนั้น
   • 25.5 ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริม คิดตามแพ็กเกจหลักปัจจุบันที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้
   • 25.6 แพ็กเกจหลักเริ่มต้น “my Super คุ้ม” คิดค่าโทรในประเทศทุกเครือข่าย 0.50 บาท/นาที, ค่าส่ง SMS 2 บาท/ ข้อความ และอัตราค่าใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ, และค่าบริการเสริมอื่นๆ คิดตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
   • 25.7 ผู้ใช้บริการสามารถสมัครแพ็กเกจเสริมอื่นๆ ของบริการ my แบบเติมเงิน (Prepaid) เพิ่มเติมได้
   • 25.8 ค่าบริการส่วนเกินและค่าสมัครแพ็กเกจเสริมอื่น จะถูกหักจากกระเป๋าเงิน Prepaid (Main Balance) ที่ลูกค้าเติมเงินเพื่อใช้บริการ
   • 25.9 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีแพ็กเกจใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1 แพ็กเกจ ลำดับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นไปตาม เงื่อนไขของระบบ
   • 25.10 แพ็กเกจเสริมดังกล่าว สำหรับการใช้งานบุคคลตามปกติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ หรือการใช้งานรับส่งข้อมูลเชิงปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบกับผู้ให้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) หรือการแชร์ผ่าน Hotspot หรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ตรวจพบการใช้งานดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติ
   • 25.11 ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือการใช้งานใดๆ ที่มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งาน หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ หรือจำกัดปริมาณการใช้งานของผู้ใช้บริการและความเร็วของ อินเทอร์เน็ตตามความเหมาะสม
   • 25.12 ลูกค้าที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย “NT Fiber Home Premium” จะไม่สามารถซื้อเลขหมาย my เพิ่มเติมได้ นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ระบุในแพ็กเกจ
  • เงื่อนไขของบริการ iptv
   • 26.1 ให้ยืม iptv แบบ Set Top Box แพ็กเกจหลัก “Choice” 1 กล่อง
   • 26.2 ให้บริการรวมกว่า 80 ช่อง 1-36 ช่องดิจิทัลทีวี 48 ช่องพื้นฐาน
   • 26.3 สามารถรับชมย้อนหลังแบบ Real Time ได้ 72 ชั่วโมง (ตามช่องที่ได้ลิขสิทธิ์)
   • 26.4 รองรับชุดอุปกรณ์ในการรับชมผ่านกล่อง Set Top Box, Mobile Application บน Smart Phone, Web Browser
   • 26.5 รับ 1 Account สามารถใช้งานได้ 3 Device
   • 26.6 จำนวนช่องอาจมีการเปลี่ยนแปลง / ช่องรายการบางช่องไม่สามารถรับชมย้อนหลังได้เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของช่อง รายการ
   • 26.7 ขอสงวนสิทธิ์ 1 เลขหมายวงจร ต่อ 1 สิทธิ์
   • 26.8 กรณีใช้บริการกล่อง Set Top Box กล่องที่ 2 เป็นต้นไป จะต้องใช้เป็น “บันเทิงใจ 150/เดือน” เท่านั้น
   • 26.9 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.totiptv.com
  • เงื่อนไขบริการ C nema
   • 27.1 ให้ยืม C nema แบบ Set Top Box 1 กล่อง
   • 27.2 รองรับอุปกรณ์รับชมผ่าน Set Top Box, Mobile Application บน Smart Phone, Web Browser
   • 27.3 รับ 1 Account สามารถใช้งานได้ 3 Device
   • 27.4 รับชมช่องฟรี TV 34 ช่อง + DLTV 15 ช่อง
   • 27.5 รับชมภาพยนตร์ฟรีในกล่องได้ 100 เรื่อง
   • 27.6 รับชม Youtube โดยจะแสดงคลิปแนะนำเป็นหมวดหมู่
   • 27.7 รองรับการสั่งงานด้วยเสียงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   • 27.8 รองรับ Chromecast ส่ง Video จาก smartphone หรือ Tablet ไปแสดงบนหน้าจอโทรทัศน์ได้
   • 27.9 ติดตั้ง Application เพิ่มเติมเพื่อรับชม Content จากผู้ให้บริการรายอื่นได้ เช่น VIU, Line TV, WeTV, iQIYI
   • 27.10 สิทธิพิเศษ รับสิทธิ์ชม VIU แบบ Premium ฟรี 30 วัน
   • 27.11 จำนวนช่องหรือภาพยนตร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
   • 27.12 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cnemabynt.com

  โปรโมชั่นยอดนิยมPromotion for you

  Speed เต็มม... แรงง...เหนือชั้น กับโปร NT Fiber Small Living
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  วันนี้ - 30 มิ.ย.67
  ดูรายละเอียด
  NT wireless net ซิมเน็ต 4G LTE  กับ โปร Flexi net LTE
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  1 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป
  ดูรายละเอียด
  แรงเวอร์ ทุกมุม แรงดีทั้งบ้าน โปร NT Mesh GIGABIT Fiber 1Gbps เริ่มต้น 590 บาท/เดือน  WiFi6 Router ฟรี 2 ตัว
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  ตั้งแต่ 1 ธ.ค.66 – 31 พ.ค.67
  ดูรายละเอียด
  Change ให้ไว กับโปร NT Change#2
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  วันนี้ – 31 พ.ค. 67
  ดูรายละเอียด
  NT Mobile แพ็กเสริมเน็ต กับ โปร Big Match Net Plus+
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  วันนี้ – 30 พ.ย.67
  ดูรายละเอียด

  คุณชอบเว็บนี้ไหม?

  วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
  NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
  ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
  อ่านให้ฟัง