เมนูช่วยเหลือ

100%

ย้อนกลับ
วันนี้ - 30 ก.ย. 67

ตอบโจทย์ ทุกธุรกิจ ทุกองค์กร ต้อง NT CXMaX Net บริการ Broadband จาก NT

คลิก ดูรายละเอียด

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร ธุรกิจ หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ระยะเวลาสัญญา 12 รอบบิล
 4. รูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการ ใช้รูปแบบ “ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง”
 5. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นรอบบิลแรก โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate) ยกเว้น บริการเสริม Antivirus จะคิดเต็มจำนวนต่อเนื่องจนครบ 12 รอบบิล
 6. ลูกค้าที่สมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ NT หากอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องชดใช้ค่าเสียหายอุปกรณ์ ตามอัตราที่ NT กำหนด
 7. กรณีอุปกรณ์ตามข้อ 6 มีปัญหาใช้งานมิได้ อันเกิดจากตัวอุปกรณ์เอง หรือมิใช่ความผิดพลาดอันเกิดจากความประมาท หรือการใช้งานผิดประเภทของลูกค้า ในกรณีนี้ NT จะดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวสำรองให้ตามที่ NT มีอุปกรณ์สำรองอยู่ แต่หากกรณีเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อันเกิดจากความประมาท หรือการใช้งานผิดประเภทของลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายดังกล่าวให้ NT
 8. ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของ NT ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการรองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
 9. ความเร็วที่ลูกค้าขอใช้บริการนั้นจะหมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อใช้บริการ และความเร็วดังกล่าวอาจแปรผันตามปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น สื่อสัญญาณที่ใช้ท่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ รวมถึงความคับคั่งของลูกค้าที่ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
 10. ระดับความเร็วสูงสุดที่เสนอ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้งตรวจสอบการรองรับของอุปกรณ์และโครงข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการในพื้นที่นั้นๆ
 11. กรณีระดับความเร็ว 1000 Mbps ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ NT มีโครงข่ายพร้อมให้บริการรองรับในระดับความเร็วดังกล่าวและรับรองระดับความเร็วเฉพาะใช้ผ่านสาย LAN เท่านั้น
 12. ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนระดับความเร็วเพิ่มขึ้นได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ โดยระดับความเร็วสูงสุดที่จะให้บริการได้ขึ้นกับศักยภาพของคู่สายของ NT
 13. เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการ ที่ระดับความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรืออัตราพิเศษตามที่ NT กำหนดในช่วงเวลานั้น
 14. กรณีใช้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว และใช้บริการยังไม่ครบกำหนดตามระยะสัญญาของรายการส่งเสริม การขายนั้นๆ สามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เฉพาะระยะสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 12 รอบบิล ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย หากรายการส่งเสริมการขายใหม่มีราคาต่ำกว่า และรายการส่งเสริมการขายเดิมไม่ครบสัญญา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
 15. ในช่วงระยะสัญญาใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายและ/หรือปรับระดับความเร็วลงโดยมิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของระบบบริการของ NT และทำให้ค่าบริการรายเดือนลดลง ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจครั้งละ 1,000 บาท
 16. ในกรณี Fixed IP ที่ผู้ใช้บริการได้รับจาก NT แล้วมีปัญหาจากการใช้งานเนื่องด้วย IP Black List นั้น ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแก้ไข IP Black List ด้วยตนเอง หรือให้ NT ดำเนินการให้โดยมีค่าดำเนินการใน การแก้ปัญหาดังกล่าวตามที่ผู้ควบคุมการใช้ IP เรียกเก็บแป
 17. การยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนระยะสัญญาที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่
  • 17.1 ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องของการให้บริการจาก NT ในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันที่แจ้งขอยกเลิก
  • 17.2 ผู้ใช้บริการถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าใช้บริการ โดยไม่ได้มาดำเนินการต่อสัญญาการใช้บริการตามระยะเวลาที่ NT กำหนด
 18. กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดตามข้อ 17 ผู้ใช้บริการจะต้อง
  • 18.1 ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็กเกจ โดยคำนวณจากอัตราส่วนลด
  • 18.2 บริการ FTTx : ชำระค่าติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายใน โดยคำนวณจากอัตราส่วนลด

   ตัวอย่าง การคำนวณอัตราส่วนล

   ค่าธรรมเนียม x จำนวนเดือนคงเหลือตามระยะสัญญา

     12 เดือน 

  • 18.3 กรณียืมอุปกรณ์ใช้งาน ได้แก่ ONU, Broadband Router, Access Point และ/หรือ C nema box นำมาคืนในสภาพสมบูรณ์ตามสภาพ ณ สำนักงานบริการลูกค้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่ NT กำหนด
  • 18.4 ชำระค่าเสียหายอุปกรณ์ ONU 2,000 บาท อุปกรณ์ Wi-Fi Router 1,500 บาท/ชุด อุปกรณ์ iptv / C nema 2,000 บาท/กล่อง และ/หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานตามราคาที่กำหนดกรณียืมอุปกรณ์ใช้งาน และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ชำรุด/สูญหาย
 19. กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย บริการเสริมที่ ผู้ใช้บริการได้รับจะสิ้นสุดลง
  • 19.1 สมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 สำหรับการเปิดเบอร์ใหม่ แบบเติมเงิน (New Prepaid)
 20. NT ขอสงวนสิทธิ์
  • 20.1 ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชำระค่าบริการฯ และค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ
  • 20.2 ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • 20.3 ระงับ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลมากผิดปกติ (ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้งานของลูกค้าทั่วไปในรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน) หรือมีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน
  • 20.4 เรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ปลายทางในรุ่นหรือยี่ห้อที่ NT มิได้แนะนำมาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการหรือมีเหตุขัดข้องใดๆ เกิดขึ้น
 21. เงื่อนไขบริการเสริม

 22. เงื่อนไขบริการ Cloud PBX
  • 21.1 ลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มเลขหมายหลักเพิ่มเติมได้ ในอัตราหมายเลขละ 100 บาท/เดือน/หมายเลข
  • 21.2 ลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มเลขหมายภายในเพิ่มเติมได้ ในอัตราหมายเลขละ 100 บาท/เดือน/หมายเลข
  • 21.3 ลูกค้าสามารถซื้อเพิ่ม SIM my postpaid ได้ในอัตราขั้นต่ำ 100 บาท/เดือน/หมายเลข
  • 21.4 ในกรณีลูกค้ายกเลิกบริการ Internet จะยกเลิกบริการ Cloud PBX ไปด้วย หรือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของลูกค้าและผู้ใช้บริการ
  • 21.5 เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ Cloud PBX
 23. เงื่อนไขบริการ NT WiFi

  สิทธิพิเศษและรายละเอียดเงื่อนไข แพ็กเกจ SME WiFi

  • 22.1 ยกเว้นค่าติดตั้งอุปกรณ์ SME WiFi 1-2 ชุด มูลค่า 1,500 บาท / 1 เลขหมายวงจร
  • 22.2 ระยะสัญญาใช้บริการ 12 รอบบิล
  • 22.3 รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ SME WiFi ด้วย Access Point ระดับ High-performance Grade
  • 22.4 มีระบบลงทะเบียนใช้งาน (Web portal) แบบมาตรฐาน และเก็บ Log การใช้งานตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
  • 22.5 หากผู้ใช้บริการ ต้องการปรับเปลี่ยนหน้า Web portal บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จะคิดค่าบริการใน การปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
  • 22.6 รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันได้ 30 Users รองรับการลงทะเบียนใช้งานได้ 50 Users/ชุด/เดือน สะสมไม่เกิน 200 Users/ชุด/เดือน หากต้องการเพิ่มจำนวน User ที่สามารถลงทะเบียนได้ในแต่ละเดือน จะคิด ค่าบริการเป็นชุด ชุดละ 30 User ในราคา 100 บาท/เดือน
  • 22.7 หากอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหาย อุปกรณ์ SME WiFi และ POE Injector มูลค่า 8,000 บาท/ชุด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • 22.8 กรณียกเลิกก่อนระยะสัญญา
   • 22.8.1 ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าติดตั้งอุปกรณ์ SME WiFi 1-2 ชุด มูลค่า 1,500 บาท / 1 เลขหมายวงจร SME WiFi ตามที่ได้รับการยกเว้น
   • 22.8.1 ผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ SME WiFi ที่ยืมไปใช้งานทั้งหมด มาคืนในสภาพสมบูรณ์ ในกรณีที่อุปกรณ์ ชำรุดหรือเสียหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่กำหนด
  • 22.9 ข้อสงวนสิทธิ์
   • 22.9.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ เลือกใช้แพ็กเกจ SME WiFi ในภายหลัง บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จะ ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ผู้ใช้บริการ โดย บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บอุปกรณ์ชุดเดิมกลับคืน
   • 22.9.2 การติดตั้งให้บริการ จะใช้มาตรฐานการติดตั้งของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ หากมีการ ติดตั้งในลักษณะพิเศษ เช่น การกรีดฝ้า เดินสายบนฝ้า ร้อยท่อ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าติดตั้งเพิ่มตามลักษณะงานนั้น
 24. เงื่อนไขบริการ Antivirus :

  กรณีการขอใช้บริการเสริม Antivirus จะคิดค่าบริการจนครบ 12 รอบบิล โดยอายุการใช้งานไลเซนส์ มีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการได้รับอีเมล activate แจ้งว่าอายุไลเซนส์เริ่มนับแล้ว หากผู้ใช้บริการยกเลิกบริการหรือเปลี่ยนไปใช้แพ็กเกจอื่นใดที่ไม่ใช้บริการเสริม Antivirus ต่อเนื่องจนครบ 12 รอบบิล ต้องชำระค่าปรับเป็นเงิน 3,600 บาท (5 Licenses) ทั้งนี้การใช้บริการ Antivirus ยังคงใช้งานได้ต่อเนื่องจนครบระยะเวลาของไลเซนส์

 25. เงื่อนไขบริการ iptv / C nema
  • 24.1 iptv แบบ Set Top Box แพ็กเกจหลัก “Choice” ช่อง TV 80 ช่อง ดู TV ย้อนหลังได้ 72 ชั่วโมงและรับสิทธิ์พิเศษ “Choice Super Plus” ฟรี 30 วัน
  • 24.2 C nema แบบ Set Top Box รับชมช่องฟรี TV 33 ช่อง + DLTV 15 ช่อง ชมฟรีภาพยนตร์ 100 เรื่อง และ รับสิทธิ์ชมหนังซี่รีย์เกาหลีใน VIU แบบ Premium ฟรี 30 วัน
  • 24.3 เป็นการให้ยืม iptv หรือ C nema แบบ Set Top Box ใช้งาน จำนวน 1 กล่อง
  • 24.4 จำนวน 1 Account สามารถใช้งานได้ 3 Devices (รวมที่ใช้ใน Set Top Box ด้วย) โดยรองรับอุปกรณ์ในการรับชมผ่าน STB, Mobile Application บน Smart Phone, Web Browser

 

โปรโมชั่นยอดนิยมPromotion for you

Speed เต็มม... แรงง...เหนือชั้น กับโปร NT Fiber Small Living
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 30 มิ.ย.67
ดูรายละเอียด
NT wireless net ซิมเน็ต 4G LTE  กับ โปร Flexi net LTE
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
1 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป
ดูรายละเอียด
แรงเวอร์ ทุกมุม แรงดีทั้งบ้าน โปร NT Mesh GIGABIT Fiber 1Gbps เริ่มต้น 590 บาท/เดือน  WiFi6 Router ฟรี 2 ตัว
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
ตั้งแต่ 1 ธ.ค.66 – 31 พ.ค.67
ดูรายละเอียด
Change ให้ไว กับโปร NT Change#2
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ – 31 พ.ค. 67
ดูรายละเอียด
NT Mobile แพ็กเสริมเน็ต กับ โปร Big Match Net Plus+
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ – 30 พ.ย.67
ดูรายละเอียด

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง