เมนูช่วยเหลือ

100%

ระเบียบการ

หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวทางปฎิบัติ
พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562
พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ พ.ศ.2539
พ.ร.บ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ.2539
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ส. 2542
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540
พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุฯ พ.ศ.2562
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483
พ.ร.บ.อนุญาโตตุลการฯ พ.ศ.2545
พ.ร.บ. สิทธิบัตรฯ พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าฯ พ.ศ.2534
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนฯ พ.ศ.2499
พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน 2520(ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรํฐ 2502 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 2561
พ.ร.บ.ภาษีป้าย 2510 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค 2522 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554
พ.ร.บ.วินัยการงินการคลังของรัฐ 2561
พ.ร.บ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยนวัตกรรม 2562
พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 2562
พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก 2561
พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ 2563
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 2561
พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 2562
พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน 2560
พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 2518 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด 2535 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2537 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ 2542 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ 2542 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2551
พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ 2558
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
พ.ร.บ.ว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2560
พ.ร.บ.มาตรฐานจริยธรรม 2562
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
พ.ร.บ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอยิกส์ 2562
พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่ายระบบดิจิทัล 2562

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง