กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT จับมือ จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ โครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Smart Factory


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Smart Factory ระหว่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ GCL โดยมี นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฎิบัติการลูกค้า 4 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ นายอำนวย พรมอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม วัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีเครือข่าย 5 G มาพัฒนาระบบบริหารจัดการ การผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม ไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ หรือ Smart Factory รวมถึงการจัดทำโครงการความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ EEC โดยการนำเทคโนโลยีเครือข่าย 5G มาใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม


นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฎิบัติการลูกค้า 4 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีทรัพยากรโครงข่ายที่เพียบพร้อมครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด มีคลื่นความถี่โทรศัพท์ ครบทุกระยะ และคุณภาพการใช้งานที่ดีที่สุด ทำให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการ ทั้งลูกค้าภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกพื้นที่ มีเสาโทรคมนาคม เคเบิลใต้น้ำ คลื่นความถี่ ท่อร้อยสายใต้ดิน, Fiber Optic, Data center และระบบโทรศัพท์ โดยพร้อมที่จะนำศักยภาพบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่ดีที่สุด โดยความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จะรับผิดชอบสร้างโครงข่ายเทคโนโลยี 5G ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญของโลกปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยี IOT ( Internet of Things) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเครือข่าย 5 G มาพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม ไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ หรือ Smart Factory โดยการร่วมกับ GCL นำเทคโนโลยี 5G ไปใช้งานสนับสนุนออกแบบและพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพ ของถุงบรรจุภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีถ่ายภาพความเร็วสูง และระบบการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ด้วยรถโฟลค์ลิฟท์ไร้คนขับ เป็นต้น


นายอำนวย พรมอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า GCL มีความ เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์สำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจรโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี ของ กลุ่ม ปตท. โดยผลิตภัณฑ์/บริการหลักของ GCLคือ Logistics Solution ซึ่งให้บริการในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ GCLมีความยินดีในการเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ NT ในโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Smart Factory ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีเครือข่าย 5G มาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการนำ Digital technology และ Robotic มาสร้างนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงศึกษาวิจัยและออกแบบพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาระบบบริหารจัดการ การผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด

แกลลอรี่