เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “Twitter NT” ทั้งหมด 7 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

Social Media

ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์ NT Broadband NT eService Social Media Social Media Facebook : https://www.facebook.com/NTplc Messenger : https://m.me/ntplc Instagram : https://www.instagram.com/nt_plc/ Twitter : https://twitter.com/NT_plc Youtube : https://youtube.com/@NTplc Linkedin : https://www.linkedin.com/company/ntplc Line, ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร โปรโมชั่น ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์
บทความ

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

-a-problem ทุกวัน ตลอด 24 ชม. 4) Social Media Facebook fanpage : NTPLC Twitter : @NT_plc Instragram : nt, (ntplc.co.th/Office/ServiceOffice) ทุกวันทำการ เวลา 8:30 น. – 16:30 น. 2) NT Contact Center 1888, ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร โปรโมชั่น ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์, โปรโมชั่น ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์ NT Broadband NT eService NT Broadband NT eService ย้อนกลับ ลูกค้าบุคคล
บทความ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจาก NT ได้อย่างรวดเร็วทันใจ #@NTplc #Facebook NT #Instagram NT #LINE NT #NT Social Media #Tiktok NT #Twitter NT #YouTube NT อ่านต่อ, ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร โปรโมชั่น ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์, เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์ NT Store NT Broadband NT eService อินเทอร์เน็ต / ไฟเบอร์ โทรศัพท์ประจำที่ มือถือ กล่องรับสัญญาณ NT Store NT Broadband
บทความ

ดิจิทัลทิปส์

ที่ทำให้เราใกล้กันมากขึ้น รับรู้ทุกข่าวสาร ไม่พลาดทุกโปรโมชั่น ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจาก NT ได้อย่างรวดเร็วทันใจ #@NTplc #Facebook NT #Instagram NT #LINE NT #NT Social Media #Tiktok NT #Twitter NT, ได้อย่างรวดเร็วทันใจ #@NTplc #Facebook NT #Instagram NT #LINE NT #NT Social Media #Tiktok NT #Twitter NT #YouTube NT อ่านต่อ, ได้อย่างรวดเร็วทันใจ #@NTplc #Facebook NT #Instagram NT #LINE NT #NT Social Media
บทความ

3.คู่มือรับเรื่องร้องเรียน

1) NT Shop ศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ (ntplc.co.th/Office/ServiceOffice) ทุกว ันทาการ เวลา 8:30 น. – 16:30 น. 2) NT Contact Center 1888 โทรฟร ี ตลอด 24 ชม. (ภายในโครงข่ายของบริษัท) 3) Website www.ntplc.co.th/complaintform ทุกว ัน ตลอด 24 ชม. 4) Social Media Facebook fanpage : NTPLC Twitter : @NT_plc Instragram : nt_plc LINE : @ntplc Youtube : NTplc LinkedIn : NTPLC Pantip : NTPLC, โดยจัดให้มีช่องทางร้องเรียนไว้หลายช่องทาง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ เล ขหมาย NT Contact Center 1888
บทความ

GRI NT 2565

GRI NT 2565, : NT Plc. จดทะเบียนจัดตั้งเม ื่อว ันที่ 7 มกราคม 2564 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห, Company Limited : NT Plc.) มีโครงสรางพ ื้นฐานครบวงจรมากที่สุด ประกอบดวยเสาโทรคมนาคม มากกวา, ระบบโทรศัพทพ ื้นฐานกวา 2 ลานเลขหมายและโทรศัพทระหวางประเทศท ี่เข าถึงได จากท ุกเลขหมายในโลก NT, (Core Value) คานิยมหล ักของ NT ค ือ “I AM NT” ม ุงเนนการทํางานรวมก ันอยางมีประสิทธิภาพเพ ื่อส, ี่มี ศักยภาพ (Shape new growth engine) Goal1: สัดสวนรายได NT มาจากกล ุมธุรก ิจดิจิท ัล ไมน
บทความ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร โปรโมชั่น ดิจิทัลทิปส์ ข่าวอัปเดต เกี่ยวกับ NT บริการออนไลน์, โทรศัพท์ประจำที่ มือถือ กล่องรับสัญญาณ บริการอื่นๆ NT Broadband NT eService NT Max D Fiber 1000/1000 Mbps อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ วันนี้ - 10 ธันวาคม 2565 ดูรายละเอียด Hot spot iPSTAR (อินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในพื้นที่ห่าง) NT, ในกรณีที่บริษัทเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของบริษัทกับบริการของบุคคลภายนอก เช่น Facebook หรือ Twitter
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง