เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “ISO/IEC 27701 (Privacy Information Management System)” ทั้งหมด 2 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

ข่าวอัปเดต

#ISO 22301 (Business Continuity Management) #ISO 27001 (Information Security Management System) #ISO/IEC 27701 (Privacy Information Management System) #National Single Window (NSW) #NT, ยกระดับความเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ-ภาคธุรกิจ #ISO 22301 (Business Continuity Management) #ISO 27001 (Information Security Management System) #ISO/IEC 27701 (Privacy Information Management System) #National, #ISO/IEC 20000-1:2018 #ISO/IEC 27001:2022 #NT #NT Data Services #โครงข่าย NT MPLS
บทความ

GRI NT 2565

รวมถ ึง มาตรฐาน ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 และ ISO/IEC 20000 ตามขอกฎหมายของภาคร ัฐ 5.15, Management System หร ือ e-Learning) ทําหนาที่เป นสื่อกลางระหวาง ผูสอน และผูเรียนให สามารถเข าถ,  มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และ ISO/IEC 20000-1 : 2011 บริการ Private และ Public Cloud  มาตรฐาน ISO, ับก ับ มาตรฐาน ISO 26000 และแนวคิดการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ESG (Environmental, Social, 3.19 บร ิการเชา Streaming System (e-Entertainment) บริการใหเชาใชช ุดอุปกรณ Encoder เพื่อ ให
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง