เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “เอกสาร” ทั้งหมด 38 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

ComplaintForm

: เอกสารที่ส่งมอบมีดังต, ับ) เอกสารหรือหลักฐานท ี่ได้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหร ือเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลักฐานแสดงการเปลี่ยนช ื่อสกุล (ถ้ามี) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดที่แสดงให้เห ็นถ ึงการกระทำความผิดตามมาตรา 14, ้าให้ข้อความ เอกสาร หรือหลักฐานใดไม่ถูกต้องตรงตามความจริง ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในความเสียหายท
บทความ

Take Down Notice

) เอกสารหรือหลักฐานที่ได้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ, . โทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนดแล้วเท่านั้น เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน แบบฟอร์มข้อร้องเรียนที่ บมจ
บทความ

16. พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด 2535 (ฉบับล่าสุด)

ในกรณ ีที่มีการส่งทางไปรษณีย ์ลงทะเบียน ให ้ถือว่าค ําสั่ง คําเตือน หนังสือหรือ เอกสารนั้น ๆ, ) เอกสารเกี่ยวกับเร ื่องท ี่จะให้ที่ประช ุมจัดตั้งบริษัทพ ิจารณาให้สัตยาบันหรือ
บทความ

ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน สำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เป็นไปตาม เอกสารแนบท้ายข้อเสนอฯ หมายเลข 2 2.3 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จะดาเนินการให้บริการโครงสร้างพ, บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อเสนอฯ หมายเลข 5 10 เอกสารแนบท ้ายข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ, . ระบบจ่ายไฟฟ ้า 5. ถนน 11 เอกสารท้ายข ้อเสนอการใช้โครงสร้างพ ื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน หมายเลข 2, ่วม 13 เอกสารแนบท ้ายข้อเสนอการใช้โครงสร้างพ ื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน หมายเลข 3 อ
บทความ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เอกสารประกวด ราคาและการจัดหา สัญญาสัมปทาน, สถานที่ตั้ง เอกสารประกวด
บทความ

NT SMART e-Document

) เป็นบริการให้เช่าระบบรับ ส่ง เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการแก่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และหน่วยงานเอกชน ที่สนใจใช้ระบบ รับ ส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประโยชน์ เป็นระบบ รับ ส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การ รับ ส่ง เอกสารภายในองค์กรมีความสะดวก และรวดเร็ว, บริการเช่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (NT SMART e-Document) เพื่อให้บริการเช่าระบบรับ ส่ง เอกสาร
บทความ

คำขอใช้บริการสัญญาใช้บริการNTMobile(ฉบับวันที่18สิงหาคม2565)

เอกสารหลักฐานซึ่งเปนขอมูลในการลงทะเบียนผูใชบริการและการพิสูจนและยืนยันตัวบุคคลของผูใชบริการ ผูให, เอกสารปลอมในการขอใชบริการ หรือกรณีที่ผูใหบริการมีเหตุที่จำเปนตองบำรุงรักษาหรือแกไขระบบที่ใชในการให, เลขทะเบียนน ิติบุคคล / เลขประจําตัวผูเสียภาษี (TAX ID No.) 0 1075 64000 01 4 เอกสารเพ ิ่มเต ิม
บทความ

ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอหมายเลข 1, 2 และ 3 1.3, ื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (RIO) ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 10 จาก 44 เอกสารแนบท้ายข, (RIO) ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 16 จาก 44 เอกสารแนบท้ายข ้อเสนอหมายเลข 2, ข้อเสนอการเช ื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (RIO) ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 29 จาก 44 เอกสารแนบท้ายข, เอกสารแนบท ้ายข ้อเสนอหมายเลข 5 อ ัตราค่าตอบแทนการใช้อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกอ ื่น
บทความ

18. พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน 2560

เอกสารและหลักฐานอื่นอันเกี่ยวก ับก ิจการ เพิ่มเต ิมภายในระยะเวลาที่ก ําหนดได้ งบการเงิน รายงาน ข้อมูล บ ัญชี เอกสาร หรือคําช, ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บข้อมูล บ ัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่น อ ันเกี่ยวก ับก ิจการ สินทรัพย์, ในกรณีที่ ธปท. เห็นว ่างบ การเงิน รายงาน ข้อมูล บัญชี เอกสาร หรือคําช, และหนี้สินของผู้ประกอบธุรกิจ ส่งสําเนาหรือแสดงข้อมูล บ ัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (๒, พยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว ่าผู้ตรวจการจะรักษาทรัพย์สินหรือ เอกสารนั้ นไว ้ เอง หรื
บทความ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำนวน 174 อัตรา

 - 1 - เอกสารแนบ ๑ ขอรหัสสอบคุณวุฒิ / สาขาวิชาปฏิบัติงานส ังกัดงานที่ผิดชอบ จ, testcase สําหรับการทดสอบระบบ / เอกสาร คูม ือการใช งานระบบ / Software Requirement Specification: SRS, . มีประสบการณการจัดท ํา testcase สําหรับการทดสอบระบบ / เอกสาร คูม ือการใช งานระบบ / Software, ) ๓. มีประสบการณการจัดท ํา testcase สําหรับการทดสอบระบบ / เอกสาร คูม ือการใช งานระบบ / Software, Server, Oracle หรือ MySql) ๓. มีประสบการณการจัดท ํา testcase สําหรับการทดสอบระบบ / เอกสาร คูม
บทความ

1.นโยบายGRC

สิ่งที่ส่งมาด ้วย 2 เอกสารแนบ 2 1 ขั้นตอนการนา GRC Policy ไปสู่การปฏิบัติ ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ, เอกสารแนบ 3 2 ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ อ ้างอิง 2. บรรลุว ัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่กาหนด และสามารถเพิ่ม
บทความ

49.พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ.2539

ส่วนรายงานและ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก ับการนั้นให้ศาลเก ็บรักษาไว้ มาตรา ๒๙ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน, เอกสารแทนก็ได้ ถ ้าคู่ความไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลตามวรรคสอง การส่งคำคู่ความหรือเอกสารจะ
บทความ

44.พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุฯ พ.ศ.2562

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งที่ราชพ ัสดุนั้น รวมทั้งรายการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ์ ให้แก่กรมธนารักษ์โดยเร็ว เพ
บทความ

43.พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

ขาย จำหน่าย หรือยักย้ายทรัพย์สิน ดวงตรา สมุดบัญชี หรือ เอกสาร
บทความ

ดิจิทัลทิปส์

เรามาเรียนรู้ข้อดีเพื่อนำไปปรับใช้กับทีมของเรากัน #Google Drive #Startup #ประสิทธิภาพ #ฟรีแลนซ์ #เอกสาร อ่านต่อ, เรามาเรียนรู้ข้อดีเพื่อนำไปปรับใช้กับทีมของเรากัน #Google Drive #Startup #ประสิทธิภาพ #ฟรีแลนซ์ #เอกสาร, เรามาเรียนรู้ข้อดีเพื่อนำไปปรับใช้กับทีมของเรากัน #Google Drive #Startup #ประสิทธิภาพ #ฟรีแลนซ์ #เอกสาร อ่านต่อ
บทความ

56.หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวทางปฎิบัติ

สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเส ียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผ ู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น
บทความ

9. พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ 2558

็นกรณีตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๒) (๔) การต ิดต ่อลูกหนี้โดยไปรษณียบ ัตร เอกสารเปิดผนึก โทรสาร, แสดงข้อมูล หรือส่งสมุดบ ัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือสิ่งอื่น อ ันเกี่ยวก ับก ิจการสินทรัพย์
บทความ

53.พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

ุคคลใดมาให้ถ้อยค ํา แจ้งข้อเท็จจร ิงหร ือทําค ําชี้แจงเป ็นหนังสือ หร ือให้ส่งบ ัญชี ทะเบียน เอกสาร หร, ้อเท็จจร ิ ง หร ือเร ียกบ ัญชี ทะเบียน เอกสาร หร ื อ พยานหล ักฐานอื่นจากผู้ประกอบธุรก ิจ หร ือจากบ, ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต้องม ี หมายค ้น เว้นแต่ม ีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค ้นมาได้ เอกสารหร
1 - 20 of 38 results
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง