เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “เทคนิค” ทั้งหมด 5 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

12.2 การเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและปร

1. จัดทาข้อกาหนดเอื้อประโยชน์ทาง เทคนิคหรืออื่น ๆ กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง 2. จัดทาราคาให, ีความชานาญและความรู้ทาง เทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ 220 4 2 ÿายงาน แผนงานจัดหา ระดับความเÿี่ยง การทุจร ิต (Risk, ่างข้อกาหนดคุณÿมบัต ิทาง เทคนิค (TOR) มีความเป ็น กลางไม่ชี้เฉพาะ เจาะจง จนเกินไป และทานโยบาย ปกปิด TOR
บทความ

ดิจิทัลทิปส์

#Wi-Fi #เทคนิค อ่านต่อ 6 ช่องทาง Social media ของ NT, ที่สามารถเพิ่มความแรง Wi-Fi กันหน่อยดีกว่า #Wi-Fi #เทคนิค อ่านต่อ 6 ช่องทาง Social media, ที่สามารถเพิ่มความแรง Wi-Fi กันหน่อยดีกว่า #Wi-Fi #เทคนิค อ่านต่อ 6 ช่องทาง Social media
บทความ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เราลองมาดูเทคนิคง่ายๆ ที่สามารถเพิ่มความแรง Wi-Fi กันหน่อยดีกว่า #Wi-Fi #เทคนิค อ่านต่อ
บทความ

8. พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ หน่วยงานของรัฐคํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และ
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง