เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “สัญญา” ทั้งหมด 46 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

สัญญาบริการ iptv

สัญญาบริการ iptv,  คาขอใช้บร ิการ / สัญญาใช้บร ิการ NT NET PLAY | iptv ลงชื่อ ………………………………………………………………… ผ ู้ให้บร, . สัญญาใช้บริการ NT NET PLAY | iptv
บทความ

คำขอใช้บริการ สัญญาใช้บริการ กลุ่มบริการ G

คำขอใช้บริการ สัญญาใช้บริการ กลุ่มบริการ G,  คาขอใช ้บริการ/สัญญาใช้บริการ (Service Application / Agreement) Globesat 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห ้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 99 Chaengwatthana Rd. Lak Si, Bangkok 10210 2.2 ที่อยู่สาหรับส่งใบแจ้งค่าบริการและเอกสารอ ื่นๆ (Address for sending a billing /informing charges or other documents) ทางอีเมล (E-mail) ……………………………………………………………………… .. ………………… ... ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนน ิติบุคคล (Same address as special in the Household Registration Certificate or juristic
บทความ

คำขอใช้บริการ สัญญาใช้บริการ IPStar (6 ก.ย. 65)

คำขอใช้บริการ สัญญาใช้บริการ IPStar (6 ก.ย. 65),  คาขอใช ้บริการ/สัญญาใช้บริการ (Service Application / Agreement) iPSTAR 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห ้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 99 Chaengwatthana Rd. Lak Si, Bangkok 10210 2.2 ที่อยู่สาหรับส่งใบแจ้งค่าบริการและเอกสารอื่นๆ (Address for sending a billing /informing charges or other documents) ทางอีเมล (E-mail) ……………………………………………………………………… .. ………………… ... ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนน ิติบุคคล (Same address as special in the Household Registration Certificate or juristic person
บทความ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เอกสารประกวด ราคาและการจัดหา สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมการงาน และร่วมลงทุน สัญญาสัมปทาน, ราคาและการจัดหา สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมการงาน และร่วมลงทุน สัญญาสัมปทาน, สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน (1) รายการ บริษัทคู่สัญญา
บทความ

ใช้เน็ตของ NT สัญญาณดีไม่มีสะดุด ค่าบริการถูกด้วยค่ะ ทีมช่างให้บริการดูแลตลอด ติดต่อง่าย แนะนำให้มาใช้กันนะคะ

ใช้เน็ตของ NT สัญญาณดีไม่มีสะดุด ค่าบริการถูกด้วยค่ะ ทีมช่างให้บริการดูแลตลอด ติดต่อง่าย แนะนำให้มาใช้กันนะคะ
บทความ

แม้ลิงที่ศรีราชาจะเยอะ วุ่นวาย ทำให้สาย-สัญญาณมีหัก,ขาด,ปัญหาบ้าง แต่พอแจ้งทางNT careในพันทิป NT careก็ส่งเรื่องต่อรวดเร็ว ฝ่ายช่างก็มาซ่อมให้ทันใจดี

แม้ลิงที่ศรีราชาจะเยอะ วุ่นวาย ทำให้สาย-สัญญาณมีหัก,ขาด,ปัญหาบ้าง แต่พอแจ้งทางNT careในพันทิป NT careก็ส่งเรื่องต่อรวดเร็ว ฝ่ายช่างก็มาซ่อมให้ทันใจดี
บทความ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2565

พ ื้นท ี่เศรษฐกิจพ ิเศษ เป าหมายของแผน สามารถลงนาม สัญญาการใหบริการโครงสรางพ ื้นฐาน ในน ิคมอ, ุตสาหกรรม จํานวน 1 แหง รวมจํานวน 15 แหง เพ ื่อประกอบการจัดท ําข อมูล และ (ราง) สัญญาการ ให, ไดผูรับจาง คือ บริษ ัท ฟอสส เทเลคอม จําก ัด 4.ลงนามรวมก ับพ ันธมิตร ตาม “สัญญาจางงานสร
บทความ

50.พ.ร.บ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “สัญญาสําเร็จรูป” หมายความว ่า สัญญาที่ทําเป, ประกอบกับทางได ้เสียทุก อย่างอันชอบด้วยกฎหมายของคู่สัญญาด้วย มาตรา ๖ สัญญาระหว่างผู้บริโภคก
บทความ

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำขอใช้บริการ / สัญญาใช้บริการ (Service Application / Agreement) Globesat ดาวน์โหลด คำขอใช้บริการ / สัญญาใช้บริการ (Service Application / Agreement) iPSTAR ดาวน์โหลด คำขอใช้บริการ / สัญญาใช้บริการ กลุ่มบริการ NT Broadband ดาวน์โหลด คำขอใช้บริการ / สัญญาใช้บริการ nt NET, /สัญญาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service Application/Agreement) / คำขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile
บทความ

8. พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

สัญญาเป็นผู้ ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ ทิ้งงาน รวมท ั้งเสนอความเห็นต ่อปลั ด
บทความ

1.รายงานประจำปี_2564_new_3

ค รื่องพิมพ  50 เคร ื่อง เครื่องอานบารโคด สัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงดวยเทคโนโลยี FTTX
บทความ

2.รายงานประจำปี_2564_new_3

ค รื่องพิมพ  50 เคร ื่อง เครื่องอานบารโคด สัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูงดวยเทคโนโลยี FTTX
บทความ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

วุ่นวาย ทำให้สาย-สัญญาณมีหัก,ขาด,ปัญหาบ้าง แต่พอแจ้งทางNT careในพันทิป NT, ใช้เน็ตของ NT สัญญาณดีไม่มีสะดุด ค่าบริการถูกด้วยค่ะ
บทความ

1.นโยบายGRC

ดาเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย สัญญา ระบบภายในสังคม และจริยธรรม 3.4 ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา, ) • ดาเนินการภายใต ้ ขอบเขตของกฎหมาย สัญญา ระบบภายใน สังคม และจริยธรรม • ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช ื่อถือได, หน้า 19 ย่อหน้าสุดท้าย 3. ดาเนินการภายใต้ ขอบเขตของกฎหมาย สัญญา ระบบภายใน สังคม และจริยธรรม 1, แสดงการดาเนินมาตรการที่มุ่งขจัด ความเสี่ยง รวมถ ึงการใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning Signs
บทความ

17. พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 2518 (ฉบับล่าสุด)

สัญญาจ้าง และให้การจ้างตามสัญญาดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว ่าด ้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว ่าด, และกฎหมายว่าด ้วยเงินทดแทน สัญญาจ้างตามวรรคห้า อย่างน้อยต ้องมีข้อกําหนดเกี่ยวก ับการด ํารงตําแหน่ง, ิสาหกิจเกินสามครั้งต ิดต ่อกันโดยไม่มีเหตุอ ัน สมควร (๕) สัญญาจ้างสิ้นสุดลง (๖) ถูกเลิกสัญญาจ้าง, ให้รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัต ินี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สัญญา ธรรมศักด ิ์
บทความ

7.รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการ mobile ไตรมาส 2 ปี 65

มาตรฐาน 2.1.5 ร้อยละของจำนวนหน่วยรับ-ส่ง สัญญาณ วิทยุย ่อย (Cell) ภายในสถานีฐานที่หยุด, ร้อยละของเวลารวมที่ทุกหน่วยร ับ-ส่ง สัญญาณวิทยุย ่อย (Cell) ภายในสถานีฐาน ไม่สามารถให้บริการได้ใน 1
บทความ

14.รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาส3_2

ร้อยละของจำนวนหน่วยรับ-ส่ง สัญญาณ วิทยุย ่อย (Cell) ภายในสถานีฐานที่หยุด ทำงานสะสมเกินกว่า 24 ช, ร้อยละของเวลารวมที่ทุกหน่วยร ับ-ส่ง สัญญาณวิทยุย ่อย (Cell) ภายในสถานี ฐานไม่สามารถให้บริการได้ใน 1 เดือน ของเวลาที่ต
บทความ

ข้อเสนอการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน สำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ได้สา เร็จ บริษัทจะต้องทา สัญญาการใช้โครงสร้างพ ื้นฐาน โทรคมนาคม ร่วมกันกับ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ, ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยในการใช้โครงสร้างพ ื้นฐาน โทรคมนาคมร่วมกันตาม สัญญา 6.10.3
บทความ

ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ิจารณาในการต ัดสินใจก่อนทาส ัญญาการเชื่อมต่อโครงข ่ายโทรคมนาคม (สัญญา) ก ับ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ทั้งนี้, ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อเสนอ หมายเลข 7 7.9 สัญญาให้มีระยะเวลาการใช ้บังคับตามที่กาหนดไว้ในสัญญา 7.10 กฎหมายที่ใช้บังคับก, สัญญาณ - ความสูง
บทความ

9.รายงานค่าชี้วัดคุณภาพบริการรายไตรมาส mobile aor ไตรมาส 1 ปี 65

เดือน มี.ค. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 2.1.5 ร้อยละของจำนวนหน่วยรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุย่อย (Cell, ร้อยละของเวลารวมที่ทุกหน่วยรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุย่อย (Cell) ภายในสถานีฐานไม่สามารถให้บริการได้ใน 1
1 - 20 of 46 results
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง