เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “ประสิทธิภาพ” ทั้งหมด 20 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

1.นโยบายGRC

ประสิทธิภาพในการเฝ ้าระวัง ความเสี่ยง (Risk Profle) และ ปกป้องคุณค่าขององค ์กร (Value, ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ ตามแผนการตรวจสอบประจาปี โดยใช้หลักการ Risk base audit - Enterprise, ประสิทธิภาพในการ เฝ้าระว ัง ความเสี่ยง (Risk Profile) และ ปกป้องคุณค่าของ องค์กร (Value) 1
บทความ

8.1 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

เศรษฐกิจสู่การพัฒนาท ี่ยั่งยืน (BCG) SO5: บริหารต้นทุนและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ SO6, ประสิทธิภาพการดาเนินงานหน ่วยงานภาครัฐ S3 : ให ้บริการโครงสร้างพื้นฐาน แก่ผู้ประกอบการ ด้วยคุณภาพ, : ลดค่าใช้จ่ายในการ ดาเนินงาน S9 : จัดการองค์กรเพื่อเพ ิ่ม ประสิทธิภาพและความคล ่องตัว T9.1, ประสิทธิภาพ • Employee Insights ศึกษาและ ทาความเข ้าใจพนักงานอย่าง แท ้จริง เช่น แรงจูงใจที่ทาให ้
บทความ

ดิจิทัลทิปส์

#ประสิทธิภาพ #อินเทอร์เน็ต อ่านต่อ เช็ก ชัวร์ แชร์ เหตุผลที่ต้องคิดก่อนโพสต์, #เน็ตบ้าน #ประสิทธิภาพ #อินเทอร์เน็ต อ่านต่อ ทำไมเน็ตบ้าน, เรามาเรียนรู้ข้อดีเพื่อนำไปปรับใช้กับทีมของเรากัน #Google Drive #Startup #ประสิทธิภาพ #ฟรีแลนซ์ #เอกสาร อ่านต่อ, #ประสิทธิภาพ #อินเทอร์เน็ต อ่านต่อ เช็ก ชัวร์ แชร์ เหตุผลที่ต้องคิดก่อนโพสต์, #เน็ตบ้าน #ประสิทธิภาพ #อินเทอร์เน็ต อ่านต่อ ทำไมเน็ตบ้าน
บทความ

GRI NT 2565

ื่นความถี่ 26 GHz การ ใหบริการโครงขาย 5G และนําคลื่นความถ ี่ 26 GHz มาพัฒนาใหมี ประสิทธิภาพส ูงส, ประสิทธิภาพการป องก ันภัยคุกคามอยูในระดับสูงสุด 5.7 บริการดานการรักษาความปลอดภัยดวยกลองวงจรปด
บทความ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

#ประสิทธิภาพ #อินเทอร์เน็ต อ่านต่อ เช็ก ชัวร์ แชร์ เหตุผลที่ต้องคิดก่อนโพสต์, #เช็กสปีด #เน็ตบ้าน #ประสิทธิภาพ #อินเทอร์เน็ต อ่านต่อ, เรามาเรียนรู้ข้อดีเพื่อนำไปปรับใช้กับทีมของเรากัน #Google Drive #Startup #ประสิทธิภาพ
บทความ

แผนวิสาหกิจ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปี 2566-2570

และลดต้นทุนในการผลิตตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรได้สูงที่สุด, การเปลี่ยนของเหลือทิ้งให้เป็นสารมูลค่าเพิ่มสูง การใช้นวัตกรรมเพื่อเพ ิ่ม ประสิทธิภาพของระบบกำจัดขยะต้นทาง กลางทาง
บทความ

3.แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566 - 2570

และการเป็นคณะกรรมการ ช ุดย่อย กรรมการเข้าอบรมตามที่กาหนดในแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพการกากับดูแลกิจการ ปี 2566 1.2, ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอ ียดดังนี้ SIPOC Model กระบวนการจัดทาแผนแม
บทความ

1.O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมแ

ําถามจํานวน 15 ข อ ตัวช ี้ว ัด คะแนน 1) ค ุณภาพการดําเนินงาน 97.51 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.92 3, ันการท ุจริต 100 3) ค ุณภาพการดําเนินงาน 97.51 4) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.92 5) การปรับปรุงการท ํางาน, องกันการทุจริตในหนวยงานใหมี ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
บทความ

13.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกั

จัดอบรมการสืบสวน สอบสวน และการดาเนินการทางวิน ัยที่มี ประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค ์ให ้ สายงาน ก ม ศปท และ
บทความ

15.2_การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

ตัวช ี้ว ัด คะแนน 1) ค ุณภาพการดําเนินงาน 93.54 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.85 3, 100 3) ค ุณภาพการดําเนินงาน 93.54 4) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.85 5) การปรับปรุงการท ํางาน 90.24
บทความ

15.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภา

คะแนน 1) ค ุณภาพการดําเนินงาน 93.54 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.85 3) การปรับปรุงการท ํางาน 90.24, ุณภาพการดําเนินงาน 93.54 4) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.85 5) การปรับปรุงการท ํางาน 90.24 6) การปฏิบัติหน
บทความ

1.O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภา

ี้ว ัด คะแนน 1) ค ุณภาพการดําเนินงาน 97.51 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.92 3) การปรับปรุงการท ํางาน, ุณภาพการดําเนินงาน 97.51 4) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.92 5) การปรับปรุงการท ํางาน 95.75 6
บทความ

10 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของบริ

างม ี ประสิทธิภาพ บริษ ัท โทรคมนาคมแหงชาติ จําก ัด (มหาชน) ไดสนับสนุนด
บทความ

53.พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560

ประสิทธิภาพของสํานักงาน และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และไม ่สามารถหาเงินจากแหล ่งอื่นได้ ร ัฐพึงจัดสรรเง
บทความ

24. พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก 2561

ประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐก ิจพ ิเศษภาคตะว ันออก ลงว ันที ่ ๒๖ พฤษภาคม พ ุทธศักราช ๒๕๖๐ (๓
บทความ

3.คู่มือรับเรื่องร้องเรียน

ตอบข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้กับผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม โดยมีขั้นตอนที่รัดกุม ชัดเจน และมี ประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตาม
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง