เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “คลื่น 700 MHz” ทั้งหมด 2 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

ข่าวอัปเดต

จำกัด (มหาชน) #4G/5G #5G #AIS #NT #คลื่น 700 MHz อ่านต่อ, 4G/5G บนคลื่น 700 MHz มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ
บทความ

GRI NT 2565

 53 - โครงข ายโทรศัพท เคล ื่อนที่บนคลื่นความถี่ 700 MHz 53 - กลุมบริการวิทย ุคมนาคม 54 - ธุรก, 30,000 ตน คลื่น ความถ ี่หลักในการให บริการ 6 ยาน ปริมาณรวม 540 MHz วงโคจรดาวเทียม 126 E สายใยแก, Capacity 700 MHz ให พ ันธมิตรในรูปแบบสัญญาระยะยาว ภายในป  2566 Goal3: ใหบริการ Infra Sharing รวมก, ที่นําขีด ความสามารถของโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท ี่ 4G LTE-Advance 2300 MHz มาใหบริการบรอดแบนด อ, านความถ ี่ 800 MHz เปนการส ื่อสารไปยังผูใชงานทุก ๆ คนภายในกลุมได พรอมก ัน (One-To-Many
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง