กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

ประกาศ ผู้ใช้บริการกลุ่มลูกค้าทั่วไป นิติบุคคล และส่วนงานราชการ

เรียน ผู้ใช้บริการกลุ่มลูกค้าทั่วไป นิติบุคคล และส่วนงานราชการ นับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป บมจ.ทีโอที (TOT) และ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) ได้ควบรวมกิจการเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) เพื่อให้การสั่งจ่ายเช็ค และออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถูกต้อง จึงขอให้ท่านจัดทำเอกสารเบิกจ่าย และสั่งจ่ายเช็คชำระเงินในนาม
- บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107564000014

อนึ่ง เช็ค และหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ที่ชื่อเป็น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ต้องลงวันที่ก่อนวันที่ 7 มกราคม 2564

ติดตาม NT ได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
www.ntplc.co.th
www.facebook.com/NTplc
www.instagram.com/nt_plc
Youtube Channel: NT PLC
twitter.com/NT_plc
@ntplc
www.linkedin.com/company/ntplc