กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

CEO ทีโอที และ กสท นำทีมคณะทำงานย่อย 13 คณะขับเคลื่อนสู่ NT

CEO ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม นายพิพัฒน์ ขันทอง และ พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ เป็นประธาน ร่วมการประชุมคณะทำงานเตรียมการรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ กสท โทรคมนาคม โดยมอบให้คณะทำงานย่อยทั้ง ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ร่วมมองภาพรวมบริษัท NT แลกเปลี่ยนข้อมูล และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งบริษัท NT ตามมติ ครม.

นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท โทรคมนาคม มอบแนวทางการขับเคลื่อน ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม สู่การรวมกิจการเป็นบริษัท NT (บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (National Telecom : NT Co.)) ให้ทุกคณะทำงานมองภาพรวมธุรกิจบริษัท NT ไม่ว่าจะเป็นหน่วยธุรกิจใด เพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องและแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมได้ รวมทั้ง ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ควรแลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบการดำเนินงานทุกๆ ด้าน โดยอาจมีการลงนามรักษาความลับของข้อมูลด้วย

สำหรับเนื้องานแต่ละส่วนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดตั้งบริษัท NT มีหลายภาคส่วน อาทิ การจ้าง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ กฎหมาย และบุคลากร การจัดทำแผนในการรวมกิจการ การประมวลรวมผลการศึกษาของ ที่ปรึกษาทั้ง 3 คณะ ก่อนขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม เพื่อ จดทะเบียนรวมกิจการต่อไป ซึ่งทั้ง ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ได้ร่วมกันพิจารณาเนื้องานและระยะเวลาเพื่อกำหนดเป็นแผนงานดำเนินการรวมกิจการ และใช้กำกับให้สามารถจดทะเบียนและจัดตั้งบริษัท NT ได้

ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม จะต้องจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเสนอ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของวุฒิสภา เพื่อรับทราบทุกเดือน