กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

รมว.ดศ. ติดตามความคืบหน้าการควบรวม ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม และพิจารณาการดำเนินงานฯ จากผลกระทบ COVID-19

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดศ. เป็นประธานการประชุมติดตาม การดำเนินการควบรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ตามมติ ครม. วันที่ 14 ม.ค.63 เห็นชอบให้ควบรวม ทีโอที กับ กสท โทรคมนาคม เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อมพิจารณา Timeline การปรับแผนการดำเนินงานการควบรวมกิจการฯ ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัด ดศ. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการควบรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท โทรคมนาคม นางณัฎฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ รจญ.ม. หัวหน้าคณะทำงานตามคำสั่ง ต.345/2561 นายมรกต เธียรมนตรี รจญ.อ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Think Big ชั้น 20 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงานการควบรวมกิจการฯ
- การจ้างที่ปรึกษา
ด้านกฎหมาย : ลงนามในสัญญากับที่ปรึกษาแล้วเมื่อ 16 เม.ย.63 / ด้านควบรวม : กจญ. กสท โทรคมนาคม เห็นชอบ TOR แล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการเชิญชวนให้ที่ปรึกษาเข้ามาเสนองานคาดว่าจะได้ที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการประมาณปลาย เม.ย.63 และ ด้านบุคลากร : ทีโอที จัดส่งข้อตกลงการจ้างที่ปรึกษาให้ กสท โทรคมนาคม ลงนามแล้ว ส่วน TOR คาดว่าจะแล้วเสร็จปลาย เม.ย.63
- การดำเนินการด้านกฎหมาย
กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบการควบรวมกิจการ กสท โทรคมนาคม กับ ทีโอที เมื่อ 24 มี.ค.63 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันเดียวกัน / อยู่ระหว่างจัดทำร่างวัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของ NT
- การจัดทำแผนวิสาหกิจ/ธุรกิจ และการดำเนินการด้านกลุ่มธุรกิจบริการ
กำหนดขอบเขตสินทรัพย์ของแต่ละกลุ่มธุรกิจเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย และหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลด้านสินทรัพย์ในการให้บริการ ด้านเทคนิค product portfolio และกระบวนการทำงานระหว่างกัน พิจารณาแนวทางการให้บริการ ณ Day 1 เตรียมความพร้อมในการทดสอบใช้โครงข่ายร่วมกันในพื้นที่นำร่อง ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อบอกกล่าวการเลิกกิจการบริษัท NBN เมื่อ 8 เม.ย.63 และกำหนดประชุมวิสามัญครั้งต่อไปวันที่ 1 มิ.ย.63 เพื่อลงมติพิเศษยุบเลิกกิจการ แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน และเมื่อ 20 เม.ย.63 ดศ. ได้เสนอชื่อกรรมการบริษัท NGDC เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก ต่อ คนร. แล้ว
- การดำเนินการด้าน HR
อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลพนักงานจำแนกตามระดับตำแหน่ง กลุ่มอาชีพ หน่วยธุรกิจ รวมถึงสัญญาผูกพันต่างๆ เช่น สัญญาจ้างลูกจ้าง สัญญาให้ทุน

แกลลอรี่