กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT รับมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2564


วันนี้ (1 เมษายน 2564) นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและบริการลูกค้าองค์กร 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัลที่ NT ได้รับในครั้งนี้สืบเนื่องจากการสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็ว 100 Mbps ให้กับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จำนวน 107 แห่งทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการห้องสมุด สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล หรือใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึง ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ


แกลลอรี่