กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

ผลการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการควบรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการควบรวมกิจการของ ทีโอที และกสท โทรคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการควบรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย หัวหน้าคณะทำงานเตรียมการรวมกิจการฯ ตามคำสั่ง ทีโอที ที่ ต.345/2561 และนายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าคณะทำงานเตรียมการควบรวมกิจการฯ ตามคำสั่ง กสท โทรคมนาคม ที่ 36/2563 เข้าประชุมร่วมกับองค์คณะของคณะทำงานเตรียมการรวมกิจการฯ ตามคำสั่ง ทีโอที ที่ ต.345/2561 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ

 1. ความคืบหน้าการดำเนินการควบรวมฯ ในภาพรวมคิดร้อยละ 17.26 โดยมีความคืบหน้าการดำเนินการแต่ละด้านคิดเป็นร้อยละ กล่าวคือ ด้านการให้บริการลูกค้า 40.72 ด้าน Fixed Line & Broadband 30.71 ด้านการตลาดและ การขาย/ประชาสัมพันธ์ 30.64 ด้านกฎหมายและสัญญา 21.11 ด้าน Digital Service 18.65 ด้าน Hard Infra 14.54 ด้าน International 13.48 ด้าน Mobile 11.47 ด้านควบรวม (ซึ่งเน้นด้านยุทธศาสตร์) 9.83 ด้านบริหารบุคลากร 7.64 ด้านการเงิน 6.49 และด้าน IT 1.84
 2. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และนโยบายการป้องกัน การแพร่ระบาดของรัฐบาล เช่น ความล่าช้าในการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาของเจ้าหนี้ การสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน การทดสอบและปรับปรุงระบบการให้บริการและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเสนอคณะรัฐมนตรี
  1. 3.1 เพื่อทราบว่าการเสนอ ครม. เมื่อ 14 ม.ค. 63 เป็นการเสนอขอใช้ชื่อบริษัทที่มีคำว่า “แห่งชาติ” ส่วนสถานะเมื่อควบรวมกันแล้วต้องเป็นไปตามกฎหมายคือ “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)”
  2. 3.2 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเว้นไม่ต้องนำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ มาใช้บังคับกับกรณีการยุบเลิก NBN และ NGDC เนื่องจาก NBN และ NGDC ไม่มีการโอนทรัพย์สินจาก ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม แต่มีเพียงการเสนอยุบเลิกกิจการซึ่งสามารถดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผ่านคณะกรรมการชำระบัญชีของกิจการทั้งสองแห่งได้
  3. 3.3 เพื่อพิจารณาให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนควบรวมเกี่ยวกับการคงสิทธิเดิมของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ที่ให้อำนาจสิทธิประโยชน์ตามที่องค์การโทรศัพท์ฯ และการสื่อสารฯ เคยได้รับตาม พ.ร.บ. องค์การโทรศัพท์ฯ พ.ศ. 2497 และ พ.ร.บ. การสื่อสารฯ พ.ศ. 2519 อย่างครบถ้วนซึ่งมีผลอย่าง มีนัยสำคัญต่อการดำเนินกิจการหลังควบรวมรวมทั้งจะเป็นการก่อภาระเพิ่มแก่องค์กรรัฐอย่างมาก และขณะนี้อยู่ระหว่าง รอผลการพิจารณาข้อหารือจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามหนังสือเลขที่ ดศ. 0210/4455 ลว. 8 พ.ค.63 ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกากำหนดการประชุมประมาณต้นเดือน มิ.ย.63
  4. 3.4 เพื่อขอความเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการควบรวมกิจการตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานะการปัจจุบัน

แกลลอรี่