กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

กระทรวงศึกษาธิการ ผนึกกำลัง NT ปลูกฝังพัฒนาการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลให้เยาวชนไทย


เร็วๆ นี้ (3 มี.ค.64) ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 สำนักงานแจ้งวัฒนะ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นที ร่วมกับ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Smart Digital Prime ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ เอ็นที โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี Information and Communication Technology (ICT) ให้กับบุคลากรทางการศึกษา เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้รับประโยชน์และนำมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจริง เป็นรากฐานพัฒนาบุคลากรนำประเทศสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและเกิดผลสัมฤทธิ์การเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ค่านิยมของอุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป


นาวาอากาศ เอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่มีความพร้อมในด้านโครงข่าย และบริการโทรคมนาคมดิจิทัล ที่พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายของรัฐบาลขณะเดียวกันเราตระหนักและพร้อมให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาโดยเฉพาะการสนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะ ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้กับเยาวชน และประชาชนชาวไทย เพื่อวางรากฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่21 ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีถือเป็นหัวใจสำคัญ ในสังคมยุคปัจจุบัน ภายใต้โครงการ Smart Digital Prime เพื่อสร้างเสริมความรู้ พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ Information and Communication Technology (ICT) ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญในปัจจุบัน ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา เยาวชน และบุคคลที่สนใจ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้ผู้เรียนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจริงในลักษณะ “ร่วมมือพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกัน” และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ Smart Digital Prime จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคนไทยเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 ที่เท่าทันพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงต่อไป


ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ Thailand 4.0 เทคโนโลยีและดิจิทัล มีบทบาทอย่างมากยิ่งเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้รูปแบบต่างๆ ต้องเปลี่ยนแปลงไป อย่างการศึกษาเกิดรูปแบบการเรียนออนไลน์มี DLTV และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ โดยพัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริมทักษะใหม่ และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น จึงเกิดความร่วมมือ ได้แก่ ความร่วมมือเพื่อให้ได้รับหลักสูตรดิจิทัลที่ใช้งานได้จริง ทันสมัยและสอดรับกับอุตสาหกรรม ในโลกยุคปัจจุบัน โดยมีเนื้อหามีความสนุกสนาน เหมาะสมกับช่วงวัย พร้อมเสริมทักษะด้านดิจิทัล ให้ผู้เรียน ด้วยเครือข่ายบริษัท NT ที่มีอยู่จำนวนมาก สามารถรวบรวมกลุ่มพันธมิตร ที่เป็นบริษัทอุตสาหกรรม และสามารถจ้างงานผู้เรียน ให้ได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงด้วย ความร่วมมือในคอร์สออนไลน์และระบบ การเรียนรู้ ที่สามารถเข้าถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งในรูปแบบ website และ mobile application อีกทั้งราคา ที่เข้าถึงได้ ทำให้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงของผู้เรียน นับจากนี้ต่อไปถือเป็นก้าวที่สำคัญในการร่วมมือกันขับเคลื่อน สานต่อโครงการตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาเพื่อขยายองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุก ความต้องการมากยิ่งขึ้นพร้อมด้วยระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ค่านิยมของอุตสาหกรรมยุ4.0 ภายใต้โครงการ Smart Digital Prime ที่สามารถ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจริงต่อไป


แกลลอรี่