เมนูช่วยเหลือ

100%
ผลการค้นหา “Smart City” ทั้งหมด 8 รายการ
เรียงตามล่าสุด
บทความ

4.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการ

วนงานราชการ อาท ิ งาน ICT Solution งาน Smart City งานวางระบบ WiFi+LAN ป ญหา/อ ุปสรรค - เน, งาน ICT Solution งาน Smart City งาน วางระบบ WiFi+LAN 25.00 13.08 1 ลําด ับ แผนปฏิบ ัต ิการ/ เป, -มี.ค.2566 รวมจํานวนลูกคาติดตั้ง 136 ราย รายได 46.88 ลานบาท - ติดตั้งระบบ Smart CCTV ระบบ smart City, และมีรายไดจากการใหบริการ 1.01 ลานบาท - อยูระหว างน ําเสนอ 1) โครงการ Smart Medicine เสนอก ับ อบจ.เช ียงราย 2) โครงการ Smart Pole เสนอก ับเทศบาลเช ียงราย แผน 1 และ 3) โครงการ Smart Pole เสนอก
บทความ

NT 5G BUSINESS 

SMART SOLUTIONS ที่ตอบโจทย์องค์กรของคุณ ด้วยเครือข่าย 5G คลื่น 26 GHz ➢ SMART CITY, ) บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ LoRa IoT เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สาย IoT Smart Business บริการด้าน Application หรือ Solutions ที่ใช้งานภายในองค์กร Smart Tracking บริการเทคโนโลยีด้านการติดตามและระบุตำแหน่งวัตถุต่าง ๆ Smart Industrial บริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล บริหารจัดการด้านพลังงานในพื้นที่อุตสาหกรรม Smart Healthcare บริการเทคโนโลยีด้านสาธารณสุข Smart Environment บริการด้านสภาพสิ่งแวดล้อม
บทความ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2565

2565 เพ ื่อรวมก ันดําเน ินโครงการติดตั้งเทคโนโลยี 5G สําหรับระบบ บริหารเมืองอ ัจฉริยะ (Smart City, Platform เพ ื่อใหบริการดานสาธารณสุข - ลงนาม MOU เพ ื่อศึกษาความตองการและรูปแบบการใหบริการ Smart, งานติดตั้งTransmission และงานติดตั้งระบบไฟฟ าในแตละอ ุปกรณ Smart Pole และดําเน ินการก ิจกรรมท ั้งหมด รวม 5 งวด แล
บทความ

ข่าวอัปเดต

สู่ต้นแบบใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชน #IT #NT #NT Social Media #NT Youth Club #Smart City #จังหวัดแม่ฮ่องสอน, Authority (CA) บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ LoRa IoT เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สาย IoT Smart Business บริการด้าน Application หรือ Solutions ที่ใช้งานภายในองค์กร Smart Tracking บริการเทคโนโลยีด้านการติดตามและระบุตำแหน่งวัตถุต่าง ๆ Smart Industrial บริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล บริหารจัดการด้านพลังงานในพื้นที่อุตสาหกรรม Smart Healthcare บริการเทคโนโลยีด้านสาธารณสุข Smart Environment
บทความ

แผนวิสาหกิจ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปี 2566-2570

ัญญาณโทรศัพท์เคล ื่อนที่/วิทยุคมนาคม ในอนาคตจะขยายบริการไปสู่การให้ เช่าพ ื้นที่บน Smart Pole เพ ื่อติดตั้งอ ุปกรณ์ (Smart Device) ต่าง ๆ ตามที่ผู้ให้บริการ Smart City, Smart Service ต้องการ ปัจจุบัน NT, ทำให้สามารถสร้างระบบช่วยการตัดสินใจสำหรับบริหารงานภาพรวมทั้งสองด้าน ผ่านการ เชื่อมโยงข้อมูลและระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตวัตถุดิบต้นทาง ( Smart or Precision Agriculture) การเก็บ เกี่ยวหรือการขนส่ง การแปรรูป (Industry 4.0) สินค้าและบริการ (Smart Retail, Smart CRM) ในแต่ละ กระบวนการถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ BCG Digital Platform ที่ใช้เทคโนโลยี IoT, Big Data
บทความ

GRI NT 2565

วยนวัตกรรมระบบเฝาระวัง และบํารุงรักษาขายสาย เสนใยแก วนําแสงปลายทาง (SFOM : Smart Destination Fiber, กร (Smart Business) ชวยให การ ท ําธุรก ิจงาย สะดวก รวดเร ็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข ึ้น ด, ํานวยความสะดวกตอลูกคา 5.27 บริการเทคโนโลยีดานสาธารณสุข (Smart Healthcare) บริการเทคโนโลยีดานสาธารณสุข ท ั้งการ บริการในรูปแบบของบ ุคคลท ั่วไป และสถานพยาบาลต าง ๆ 5.28 บริการดานสภาพสิ่งแวดลอม (Smart, (Smart Agriculture) สําหรับกลุมเกษตรกร กลุมสหกรณ  และ หนวยงานอ ื่น ๆ ที่เก ี่ยวข องทางด
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง