เมนูช่วยเหลือ

100%

ย้อนกลับ
วันนี้ – 31 ก.ค.67

เต็มแม็กซ์ ทั้งเน็ต + โทร กับโปร NT Ultra Max เต็มแม็กซ์ ทั้งเน็ต + โทร กับโปร NT Ultra Max

คลิก ดูรายละเอียด

เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย :  ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฏาคม 2567  

 1. รายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT Ultra Max” และ “NT Ultra Net” สำหรับลูกค้าทั่วไป ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย  และพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ให้บริการรายอื่นที่คงสิทธิ์เลขหมายเดิม (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) และผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือนจะได้รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 50% และ  25% ตามลำดับ
 2. สมัครรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT Ultra Maxและ “NT Ultra Net”  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567 สิทธิ์ที่ได้รับตามโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสม หรือขอคืนเป็นเงินได้ กรณีผู้ใช้บริการขอเปลี่ยนแพ็กเกจรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวจะมีผลในรอบบิลถัดไป
 3. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. สำหรับแพ็กเกจ “NT Ultra Max ” และ “NT Ultra Net” ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องตามความเร็วสูงสุดในแต่ละแพ็กเกจที่ได้รับตลอดการใช้งาน  เมื่อใช้งานครบตามปริมาณตามแพ็กเกจที่เลือกแล้ว  ระบบจะปรับความเร็วลดลงตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้บริการ  ทั้งนี้ระบบจะตั้งค่า (Reset)  ปริมาณการใช้งานทั้งการโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ต   ทุกวันที่  1  ของทุกเดือน
 5. กรณีผู้ใช้บริการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ 4 หลัก (ที่มีค่าใช้จ่าย) อัตราค่าบริการของเลขหมาย 4 หลัก  ระบบจะหักจากสิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อน และเมื่อสิทธิ์โทรฟรีหมดระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ใช้บริการเลขหมาย 4 หลัก กำหนด ยกเว้นเลขหมาย 4 หลัก ที่ให้บริการในอัตราพิเศษ จะไม่รวมในสิทธิโทรฟรีที่ได้รับ
 6. กรณีลูกค้าเปิดใช้งาน Roaming และหน้าจอแสดงสัญญาณ Roaming และผู้ใช้บริการโทรออกไปยัง       เลขหมายอื่นหรือใช้งาน Internet ระบบจะคิดอัตราค่าบริการโดยไม่รวมอยู่ในสิทธิโทรฟรีและสิทธิ์ใช้งาน Internet ฟรีที่ได้รับในแต่ละเดือนทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถปิดบริการ Roaming ด้วยการกด *106*1#   โทรออก
 7. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดอัตราค่าใช้บริการในรอบบิลนั้น  เป็นแบบคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 8. อัตราค่าโทรศัพท์การใช้งาน SMS และอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามตารางข้างต้น ส่วนเกินจากการใช้งานคิดอัตราตามที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 9. กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระค่าใช้บริการ.ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า  บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ  มีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
 10. อัตราค่าโทรศัพท์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามตารางข้างต้น  สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  ค่าโอนสายระหว่างประเทศ  ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติบริการ      ออดิโอเท็กซ์ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่น ๆ และค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
 11. อัตราค่าบริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 001 และ 009 จะคิดอัตราตามที่บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกเก็บ
 12. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งานอัตราค่าบริการวิธีการตั้งค่าการใช้งาน.พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการปริมาณการรับ - ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ - ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ.บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 13. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าว  สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติเท่านั้น  ไม่สามารถนำไปใช้แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ  ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อหรือการใช้งานรับส่งข้อมูลปริมาณมากที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น เช่น การใช้งานบิททอร์เรนต์ (Bit Torrent) การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot ที่ผิดจากการใช้งานส่วนบุคคลตามปกติหรือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมากตลอดเวลา
 14. ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้ใช้บริการมีการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานใด ๆ  ที่มีการรับ – ส่งข้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนื่อง  ในลักษณะที่ไม่เป็นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปใช้งาน         ดังข้างต้น หรือมีพฤติกรรมการใช้งานที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่นหรือมีผลกระทบต่อเครือข่ายและการให้บริการโดยรวม บริษัทฯ มีสิทธิในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดปริมาณ ลดความเร็ว หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ  และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 15. รายการส่งเสริมการขายนี้มีอายุสัญญาต่อเนื่อง 6 รอบบิล สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567 และเมื่อครบกำหนดแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือขยายรายการส่งเสริมการขายนี้ พร้อมกับเปลี่ยนหรือเสนอรายการส่งเสริมการขายใหม่ที่เหมาะสมกว่า เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ     มากที่สุดสำหรับผู้ใช้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไป
 16. บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ยกเลิกการให้บริการเมื่อ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ สิ้นสุดใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz. และ  2300 MHz. จากสำนักงาน กสทช. ในวันที่ 3 สิงหาคม 2568
 17. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกบริการหากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต  ผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ
 18. สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเสนอขายรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT Ultra Max”  Ultra Net โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 19. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการใช้งานผ่านทาง *165*2# โทรออก ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ NT Contact Center 1888

โปรโมชั่นยอดนิยมPromotion for you

NT wireless net ซิมเน็ต 4G LTE  กับ โปร Flexi net LTE
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
1 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป
ดูรายละเอียด
แรงเวอร์ทุกมุม แรงดีทั้งบ้าน โปร NT Mesh GIGABIT Fiber  แรงด้วย speed 1Gbps เริ่มต้น 590 บาท/เดือน WiFi6 Router ฟรี 2ตัว
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
ตั้งแต่ 1 มิ.ย.67 – 30 พ.ย.67
ดูรายละเอียด
NT Mobile แพ็กเสริมเน็ต กับ โปร Big Match Net Plus+
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ – 30 พ.ย.67
ดูรายละเอียด
แพ็กเสริมเติมเงิน สุดคุ้ม… โปร จุใจ Plus
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 30 พ.ย. 67
ดูรายละเอียด
NT Plusnet
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 30 เม.ย. 68
ดูรายละเอียด

คุณชอบเว็บนี้ไหม?

วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง