เมนูช่วยเหลือ

100%
ย้อนกลับ
วันนี้ – 31 ม.ค.67

NT Mobile จัดให้เฉพาะ นักเรียน นักศึกษา NT U SIM เน็ตสุดคุ้ม เติมเงิน 49 บาท ได้เน็ต 5 GB (30 วัน)

คลิก ดูรายละเอียด
 1. รายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT U SIM” ซิมหลัก ราคา 49 บาท ราคาดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 2. ผู้ใช้บริการสามารถซื้อแพ็กเกจซิมหลักรายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุดนี้ ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - วันที่ 31 มกราคม 2567 และเมื่อชำระค่าบริการแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
 3. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT U SIM” จะต้องดำเนินการลงทะเบียนสองแชะและเปิดใช้งาน (activate ) ซิมดังกล่าว ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 เท่านั้น หากมีการเปิดใช้งานซิม หลังวันดังกล่าว ซิมจะถูกระงับไม่สามารถใช้งานได้
 4. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ใช้บริการรายอื่น สามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมายเดิม (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) มาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ รวมถึงผู้ใช้บริการที่ใช้รายการส่งเสริมการขายอื่น ทั้งระบบรายเดือน (Postpaid) และ ระบบเติมเงิน (Prepaid) ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
 5. ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT U SIM” สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายอื่น ทั้งระบบรายเดือน (Postpaid) และ ระบบเติมเงิน (Prepaid) ได้
 6. รายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT U SIM” อัตราค่าบริการ 49 บาท/เลขหมาย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G/4G ได้อย่างต่อเนื่อง แบบจำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด ไม่เกิน 5 GB ได้นาน 30 วัน นับจากวันที่เปิดใช้ซิม (Activate)
 7. รายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT U SIM” เมื่อใช้สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่ได้รับครบตามกำหนด 30 วันแรกแล้ว สามารถเติมเงินเพื่อใช้งานต่อได้ โดยจะคิดอัตราส่วนเกินของการใช้งานตามอัตราค่าบริการส่วนเกินข้างต้น ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการใช้งานตามอัตราค่าบริการส่วนเกินข้างต้น ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินเข้าสู่ซิมดังกล่าว และทำการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม ตามที่ได้กำหนดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   

  รายการส่งแสริมการขายเสริมชุด “NT U SIM Top Up” สำหรับนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น
  แพ็กเกจเสริมค่าบริการระยะเวลาการใช้งาน อินเทอร์เน็ตวิธีการสมัคร
  NT U SIM Top Up 20 20 บาท 2 วัน 1 GB USSD *811*024#กดโทรออก
  (*811*024*8#ต่ออัตโนมัติ)
  NT U SIM Top Up 40 40 บาท 5 วัน 3 GB USSD *811*025#กดโทรออก
  (*811*025*8#ต่ออัตโนมัติ)
  NT U SIM Top Up 70 70 บาท 15 วัน 5 GB USSD *811*026#กดโทรออก
  (*811*026*8#ต่ออัตโนมัติ)
  NT U SIM Top Up 22 22 บาท 2 วัน ไม่จำกัดปริมาณ
  ที่ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
  USSD *811*020#กดโทรออก
  (*811*020*8#ต่ออัตโนมัติ)
  NT U SIM Top Up 330 330 บาท 30 วัน ไม่จำกัดปริมาณ
  ที่ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
  USSD *811*021#กดโทรออก
  (*811*021*8#ต่ออัตโนมัติ)
  NT U SIM Top Up 465 465 บาท 30 วัน ไม่จำกัดปริมาณ
  ที่ความเร็วสูงสุด 8 Mbps
  USSD *811*022#กดโทรออก
  (*811*022*8#ต่ออัตโนมัติ)
  NT U SIM Top Up 40 40 บาท 1 วัน ไม่จำกัดปริมาณ
  ที่ความเร็วสูงสุด 10 Mbps
  USSD *811*023#กดโทรออก
  (*811*023*8#ต่ออัตโนมัติ)

   

  หมายเหตุ *ราคาดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

  • รายการส่งเสริมการขายเสริมชุดนี้ สำหรับผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT U SIM” ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เท่านั้น สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมนี้ได้ผ่านช่องทางบริการต่าง ๆ ที่แจ้งไว้ ซึ่งราคาค่าบริการตามตารางข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • การเติมแบบต่ออายุอัตโนมัตินั้น ลูกค้าจะต้องมีเงินคงเหลือในกระเป๋าหลัก ไม่น้อยกว่าราคาของแพ็กเกจนั้น ๆ ในวันที่แพ็กเกจหมดอายุ ระบบจะทำการตัดเงินและต่ออายุแพ็กเกจให้อัตโนมัติ หากยอดคงเหลือในกระเป๋าหลักไม่เพียงพอสำหรับการสมัครแพ็กเกจ ลูกค้าจะต้องเติมเงินและทำการกด USSD เพื่อสมัครแพ็กเกจอีกครั้ง
  • หลังจากใช้งานครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากไม่มีการสมัครบริการเสริมใหม่ แต่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามที่ได้แจ้งไว้ในแพ็กเกจหลักข้างต้น
  • รายการส่งเสริมการขายเสริมชุด “NT U SIM Top Up” สามารถสมัครใช้บริการได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
 8. ผู้ใช้บริการที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมดังกล่าวต้องมีจำนวนเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักและวันใช้งานคงเหลือเพียงพอต่อการสมัครบริการเสริมในแต่ละครั้ง เมื่อทำการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมแล้วไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้
 9. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครรายการส่งเสริมการขายเสริม NT Mobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด NT U SIM Top Up สามารถใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย NT Mobile เท่านั้น เมื่อผู้ใช้บริการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย Roaming ระบบจะหักค่าบริการจากยอดเงินในกระเป๋าหลัก ตามอัตราค่าบริการของการใช้งานตามแพ็กเกจหลัก
 10. ผู้ใช้บริการที่สมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมชุดใดชุดหนึ่ง ตามที่กำหนดข้างต้นอยู่แล้ว หากต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมชุดใหม่เพิ่ม รายการส่งเสริมการขายเสริมชุดเดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถสมัคร ใช้งานได้พร้อมกันหรือสะสมได้
 11. ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานบนคลื่นความถี่ 2100 MHz และ 2300 MHz 3G/4G ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ อุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้และความแรงของสัญญาน รวมถึงจำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น
 12. ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT U SIM” ที่มีความประสงค์ใช้บริการอื่นนอกจากสิทธิที่ได้รับ สามารถเติมเงินจากช่องทางที่ให้บริการเข้าแพ็กเกจหลักเพื่อใช้งาน โดยระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก ทั้งนี้อัตราค่าบริการทั้งหมดของรายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT U SIM” สำหรับใช้งานภายในประเทศไทย เท่านั้น
 13. อัตราค่าโทรตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที
 14. เมื่อหน้าจอของผู้ใช้บริการจับสัญญาณ NT Mobile ระบบจะคิดค่าบริการจากกระเป๋ากลุ่มโบนัสที่ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ก่อนเสมอ แต่ถ้าหน้าจอของผู้ใช้บริการจับสัญญาณ Roaming ระบบจะคิดค่าบริการจากยอดเงินกระเป๋าหลัก (กระเป๋าเมน) เท่านั้น ถึงแม้โบนัสของผู้ใช้บริการยังใช้งานไม่ครบตามสิทธิ์
 15. หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ใช้บริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 001 และ 009 ผู้ใช้บริการจะต้องทำการเติมเงินในกระเป๋าหลักก่อน จึงจะใช้บริการดังกล่าวได้ โดยจะคิดอัตราตามที่ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกเก็บ
 16. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยกด *1801*0#กดโทรออก โดยหลังจากทำรายการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะตัดเข้าสู่แพ็กเกจหลักปัจจุบัน โดยไม่สามารถขอหรือแลกคืนเป็นเงินได้
 17. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งานอัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ อัตรา ความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ-ส่ง ข้อมูล และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ไม่ รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 18. หลังจากหมดจำนวนวันใช้งาน 30 วันแล้ว ผู้ใช้บริการไม่เติมเงินเพื่อใช้งานต่อ จะดำเนินการดังนี้
  ช่วงที่ 1 ระงับการโทรออก แต่สามารถรับสายและเติมเงินได้ภายใน 30 วัน (30 วันแรก ที่ไม่มีวันสะสมคงเหลือ)
  ช่วงที่ 2 ระงับการโทรออกและการรับสาย แต่สามารถเติมเงินได้ภายใน 30 วัน (31 – 60 วัน ที่ไม่มีวันสะสมคงเหลือ)
  ช่วงที่ 3 ไม่สามารถใช้บริการได้ (เลิกสัญญา) (หลังจาก 60 วัน ที่ไม่มีวันสะสมคงเหลือ)
 19. บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ สงวนสิทธิระงับการใช้งานในลักษณะ Bit Torrent หรือการรับ-ส่งข้อมูล ในปริมาณที่สูงผิดปกติ ซึ่งเกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งานหรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 20. บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ/เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการหากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนา ไม่สุจริตผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ หรือมีการนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตกลงกันไว้
 21. บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงการเสนอขาย ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายระบบเติมเงิน (Prepaid) ชุด “NT U SIM” และ “NT U SIM Top Up” โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 22. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดการใช้งาน Topping โดยกด *1993# ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ NT Contact Center 1888 และ www.ntmobile.in.th

โปรโมชั่นยอดนิยมPromotion for you

NT Super Plus Fiber Special Discount 30%
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2566
ดูรายละเอียด
NT SME Plus Fixed IP
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 31 ธ.ค. 66
ดูรายละเอียด
NT Mobile จัดให้เฉพาะ นักเรียน นักศึกษา
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ – 31 ม.ค.67
ดูรายละเอียด
โปรคุ้ม NT Government V2 จาก NT Mobile
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 31 ก.ค. 67
ดูรายละเอียด
บริการ NT Wireless Net ระบบเก็บเงินล่วงหน้า ชุด “Thunder Net”
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 31 ธ.ค.66
ดูรายละเอียด
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง