เมนูช่วยเหลือ

100%
ย้อนกลับ
วันนี้ – 31 ม.ค.67

ซิมโดนใจ วัยเรียน กับโปร NT U SIM พิเศษเฉพาะ นักเรียน นักศึกษา

คลิก ดูรายละเอียด

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

 1. สิทธิเฉพาะ นักเรียนและนักศึกษาเท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนและนักศึกษา หากผู้สมัครมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเปิดใช้บริการในนามผู้ปกครองได้
 2. ผู้ใช้บริการสามารถสมัครรายการส่งเสริมการขาย ระบบรายเดือนชุด “NT U SIM” ได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 สิทธิ์ที่ได้รับตามโปรโมชั่นไม่สามารถสะสมไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้และไม่สามารถ ขอคืนเป็นเงินได้ กรณีผู้ใช้บริการขอเปลี่ยนแพ็กเกจรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวจะมีผลในรอบบิลถัดไป
 3. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. สำหรับแพ็กเกจ “NT U SIM” ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องตามความเร็วสูงสุดในแต่ละแพ็กเกจที่ได้รับตลอดการใช้งาน
  1. NT U SIM by Volume ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต NT Mobile ได้อย่างต่อเนื่อง ตามความเร็วสูงสุด เมื่อใช้งานครบตามปริมาณในแพ็กเกจที่เลือกแล้ว ระบบจะปรับความเร็วลดลงไม่เกิน 384 Kbps. ทั้งนี้ระบบจะตั้งค่า (Reset) ปริมาณการใช้งานทั้งการโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ต NT Mobile ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
  2. NT U SIM by Speed ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต NT Mobile ได้อย่างต่อเนื่อง ตามความเร็วสูงสุดในแต่ละแพ็กเกจที่ได้รับตลอดการใช้งาน สำหรับการใช้งานการโทร เมื่อใช้งานครบตามจำนวนแล้วระบบจะคิดในอัตราส่วนเกินตามอัตราที่กำหนดการใช้งานการโทร ทั้งนี้ระบบจะตั้งค่า (Reset) ปริมาณการใช้งานการโทร ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
 5. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ใช้บริการรายอื่น สามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมายเดิม (ย้ายค่าย เบอร์เดิม) มาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ รวมถึงผู้ใช้บริการที่ใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
 6. กรณีผู้ใช้บริการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ 4 หลัก (ที่มีค่าใช้จ่าย) อัตราค่าบริการของเลขหมาย 4 หลัก ระบบจะหักจากสิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อน และเมื่อสิทธิ์โทรฟรีหมด ระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ใช้บริการเลขหมาย 4 หลัก กำหนด ยกเว้นเลขหมาย 4 หลัก ที่ให้บริการในอัตราพิเศษ จะไม่รวมในสิทธิ์โทรฟรีที่ได้รับ
 7. กรณีลูกค้าเปิดใช้งาน Roaming และหน้าจอแสดงสัญญาณ Roaming และผู้ใช้บริการโทรออกไป ยังเลขหมายอื่นหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตระบบจะคิดอัตราค่าบริการโดยไม่รวมอยู่ในสิทธิโทรฟรี และสิทธิ์ ใช้งาน Internet ฟรี ที่ได้รับในแต่ละเดือน ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถปิดบริการ Roaming ด้วยการ กด *106*1# โทรออก
 8. การโทรฟรีไปยังโทรศัพท์ประจำที่ทั่วประเทศ หมายความรวมถึงโทรศัพท์ประจำที่ทุกประเภท ภายในโครงข่าย NT แต่ไม่รวมการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่นอกโครงข่าย NT ได้แก่ TUC, 3BB, AWN และโครงข่ายที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต หรือของผู้ประกอบการรายอื่น
 9. โบนัสโทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม. ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สนทนาต่อเนื่องสูงสุดครั้งละ 60 นาที หากเกินกว่าที่กำหนด จะคิดตั้งแต่นาทีที่ 61 อัตรา 0.60 บาท/นาที
 10. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดอัตราค่าใช้บริการในรอบบิลนั้น เป็นแบบคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 11. อัตราค่าโทรศัพท์ SMS และอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามตารางข้างต้น ส่วนเกินจากการใช้งานคิดอัตราตามที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 12. กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระค่าใช้บริการ.ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม.ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ มีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
 13. อัตราค่าโทรศัพท์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามตารางข้างต้น สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ ออดิโอเท็กซ์ ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่น ๆ และค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
 14. อัตราค่าบริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 001 และ 009 จะคิดอัตราตามที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกเก็บ
 15. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน.พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ - ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ - ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ.บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 16. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการหากพบว่า ผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ
 17. สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT U SIM” โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 18. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการใช้งานผ่านทาง *165*2# โทรออก ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ NT Contact Center 1888

โดนใจ วัยเรียน NT U SIM

NT U SIM by Volume 299
299 บาท / เดือน
การใช้เน็ตจากเครือข่าย NT Mobile (fup 384 Kbps)
20
GB
โทรฟรีทุกเครือข่ายจากเครือข่าย NT Mobile
100
นาที
โทรฟรี จากเครือข่าย NT Mobile ไปยังโทรศัพท์ประจำที่ทั่วประเทศ
ฟรี
24 ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT U SIM by Volume 399
399 บาท / เดือน
การใช้เน็ตจากเครือข่าย NT Mobile (fup 384 Kbps)
40
GB
โทรฟรีทุกเครือข่ายจากเครือข่าย NT Mobile
200
นาที
โทรฟรี จากเครือข่าย NT Mobile ไปยังโทรศัพท์ประจำที่ทั่วประเทศ
ฟรี
24 ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT U SIM by Volume 499
499 บาท / เดือน
การใช้เน็ตจากเครือข่าย NT Mobile (fup 384 Kbps)
60
GB
โทรฟรีทุกเครือข่ายจากเครือข่าย NT Mobile
300
นาที
โทรฟรี จากเครือข่าย NT Mobile ไปยังโทรศัพท์ประจำที่ทั่วประเทศ
ฟรี
24 ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT U SIM by Speed 199
199 บาท / เดือน
การใช้เน็ตจากเครือข่าย NT Mobile (No fup)
8
Mbps
โทรฟรีทุกเครือข่ายจากเครือข่าย NT Mobile
100
นาที
โทรฟรี จากเครือข่าย NT Mobile ไปยังโทรศัพท์ประจำที่ทั่วประเทศ
ฟรี
24 ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT U SIM by Speed 299
299 บาท / เดือน
การใช้เน็ตจากเครือข่าย NT Mobile (No fup)
10
Mbps
โทรฟรีทุกเครือข่ายจากเครือข่าย NT Mobile
200
นาที
โทรฟรี จากเครือข่าย NT Mobile ไปยังโทรศัพท์ประจำที่ทั่วประเทศ
ฟรี
24 ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT U SIM by Speed 399
399 บาท / เดือน
การใช้เน็ตจากเครือข่าย NT Mobile (No fup)
15
Mbps
โทรฟรีทุกเครือข่ายจากเครือข่าย NT Mobile
400
นาที
โทรฟรี จากเครือข่าย NT Mobile ไปยังโทรศัพท์ประจำที่ทั่วประเทศ
ฟรี
24 ชั่วโมง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด

โปรโมชั่นยอดนิยมPromotion for you

NT Super Plus Fiber Special Discount 30%
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2566
ดูรายละเอียด
NT SME Plus Fixed IP
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 31 ธ.ค. 66
ดูรายละเอียด
NT Mobile จัดให้เฉพาะ นักเรียน นักศึกษา
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ – 31 ม.ค.67
ดูรายละเอียด
โปรคุ้ม NT Government V2 จาก NT Mobile
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 31 ก.ค. 67
ดูรายละเอียด
บริการ NT Wireless Net ระบบเก็บเงินล่วงหน้า ชุด “Thunder Net”
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 31 ธ.ค.66
ดูรายละเอียด
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง