เมนูช่วยเหลือ

100%
ย้อนกลับ
วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

NT SME Plus Fixed IP เน็ตแรงต่อเนื่องพร้อม Fixed IP ฟรี! Mesh WiFi เพิ่มเน็ตแรงขึ้นทั่วพื้นที่

คลิก ดูรายละเอียด

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย NT SME Plus Fixed IP

ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ ทั้งเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล ลูกค้ากลุ่ม SME กลุ่ม Business และกลุ่ม Government ที่มีความจำเป็นใช้บริการ FTTx พร้อมบริการ 1 Fixed IP
  2. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  3. ราคาเหมาจ่ายนี้รวมค่าบำรุงรักษารายเดือนหรือค่าเช่าแล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้บริการ IP Phone และ/หรือ Mobile และ/หรือ Cloudbox และ/หรือ อุปกรณ์ Mesh WiFi Router ในส่วนที่เกินสิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริมการขาย
  4. รูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการ เป็นรูปแบบใบแจ้งค่าใช้บริการแบบ “ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง”
  5. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นรอบบิลแรก โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
  6. ลูกค้าที่สมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ NT หากอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องชดใช้ค่าเสียหายอุปกรณ์ ตามอัตราที่ NTกำหนด
  7. กรณีอุปกรณ์ตามข้อ 6) มีปัญหาใช้งานมิได้ อันเกิดจากตัวอุปกรณ์เอง หรือมิใช่ความผิดพลาดอันเกิดจากความประมาท หรือการใช้งานผิดประเภทของลูกค้า ในกรณีนี้ NT จะดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวสำรองให้ตามที่ NT มีอุปกรณ์สำรองอยู่ แต่หากกรณีเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อันเกิดจากความประมาท หรือการใช้งานผิดประเภทของลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายดังกล่าวให้ NT
  8. ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของ NT ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการรองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
  9. ความเร็วที่ลูกค้าขอใช้บริการนั้นจะหมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อใช้บริการ และความเร็วดังกล่าวอาจแปรผันตามปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น สื่อสัญญาณที่ใช้ท่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ รวมถึงความคับคั่งของลูกค้าที่ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
  10. ระดับความเร็วสูงสุดที่เสนอ พื้นที่ต้องตรวจสอบการรองรับของอุปกรณ์และโครงข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการในพื้นที่นั้นๆ
  11. กรณีระดับความเร็ว 1000 Mbps ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ NT มีโครงข่ายพร้อมให้บริการรองรับในระดับความเร็วดังกล่าวและรับรองระดับความเร็วเฉพาะใช้ผ่านสาย LAN เท่านั้น
  12. ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนระดับความเร็วเพิ่มขึ้นได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ โดยระดับความเร็วสูงสุดที่จะให้บริการได้ขึ้นกับศักยภาพของคู่สายของ NT
  13. เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการ NT Broadband ที่ระดับความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรืออัตราพิเศษตามที่ NT กำหนดในช่วงเวลานั้น
  14. กรณีใช้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว และใช้บริการยังไม่ครบกำหนดตามระยะสัญญาของรายการส่งเสริม การขายนั้นๆ สามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เฉพาะระยะสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 12 รอบบิล ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย หากรายการส่งเสริมการขายใหม่มีราคาต่ำกว่า และรายการส่งเสริมการขายเดิมไม่ครบสัญญา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
  15. ในช่วงระยะสัญญาใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายและ/หรือปรับระดับความเร็วลงโดยมิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของระบบบริการของ NT และทำให้ค่าบริการรายเดือนลดลง ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจครั้งละ 1,000 บาท
  16. ในกรณี Fixed IP ที่ผู้ใช้บริการได้รับจาก NT แล้วมีปัญหาจากการใช้งานเนื่องด้วย IP Black List นั้น ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแก้ไข IP Black List ด้วยตนเอง หรือให้ NT ดำเนินการให้โดยมีค่าดำเนินการในการแก้ปัญหาดังกล่าวตามที่ผู้ควบคุมการใช้ IP เรียกเก็บ
  17. เงื่อนไขกรณีเลือกแพ็กเกจระยะเวลาสัญญา 24 รอบบิลและรับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ Mesh WiFi Router
   • 17.1 ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ยืม Mesh WiFi Router จำนวน 2 ตัว ใช้งานเป็นระยะเวลา 24 รอบบิล ทั้งนี้ อาจได้รับอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไป ตามความเหมาะสมของพื้นที่ให้บริการ
   • 17.2 สามารถยืมอุปกรณ์ Mesh WiFi Router เพิ่มได้ ในราคา 100 บาท/ตัว/รอบบิล (ไม่เกิน 2 ตัว)
   • 17.3 สิทธิ์การยืมใช้งานอุปกรณ์ Mesh WiFi Router ฟรีจะถูกยกเลิก เมื่อลูกค้ายกเลิกรายการส่งเสริม การขาย “NT SME Plus Fixed IP”
  18. การยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนระยะสัญญาที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่
   • 18.1 ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องของการให้บริการจาก NT ในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันที่แจ้งขอยกเลิก
   • 18.2 ผู้ใช้บริการถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าใช้บริการ โดยไม่ได้มาดำเนินการต่อสัญญาการใช้บริการตามระยะเวลาที่ NT กำหนด
  19. กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดตามข้อ 18 ผู้ใช้บริการจะต้อง
   • 19.1 ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็กเกจ โดยคำนวณจากอัตราส่วนลด
   • 19.2 บริการ FTTx : ชำระค่าติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายใน โดยคำนวณจากอัตราส่วนลด

               ตัวอย่าง การคำนวณอัตราส่วนลด

               ค่าธรรมเนียม / 12 เดือน X จำนวนคงเหลือตามระยะเวลาสัญญา

   • 19.3 กรณียืมอุปกรณ์ใช้งาน ได้แก่ ONU, Broadband Router, Access Point หรืออุปกรณ์ Mesh นำมาคืนที่สำนักงานบริการลูกค้าบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ในสภาพสมบูรณ์ตามที่กำหนด ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายอุปกรณ์ ONU 2,000 บาท อุปกรณ์ Wi-Fi Router 1,500 บาท อุปกรณ์ ATA 1,500 บาท และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามราคาแห่งความเสียหายนั้น แต่ไม่เกินราคาตลาดของอุปกรณ์ดังกล่าวในขณะนั้น
  20. กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย บริการเสริมที่ ผู้ใช้บริการได้รับจะสิ้นสุดลง
  21. NT ขอสงวนสิทธิ์
   • 21.1 ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชำระค่าบริการฯ และค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ
   • 21.2 ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
   • 21.3 ระงับ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลมากผิดปกติ (ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้งานของลูกค้าทั่วไปในรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน) หรือมีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน
   • 21.4 เรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ปลายทางในรุ่นหรือยี่ห้อที่ NT มิได้แนะนำมาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการหรือมีเหตุขัดข้องใดๆ เกิดขึ้น


   

   

  โปรโมชั่นยอดนิยมPromotion for you

  NT Super Plus Fiber Special Discount 30%
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2566
  ดูรายละเอียด
  NT SME Plus Fixed IP
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  วันนี้ - 31 ธ.ค. 66
  ดูรายละเอียด
  NT Mobile จัดให้เฉพาะ นักเรียน นักศึกษา
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  วันนี้ – 31 ม.ค.67
  ดูรายละเอียด
  โปรคุ้ม NT Government V2 จาก NT Mobile
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  วันนี้ - 31 ก.ค. 67
  ดูรายละเอียด
  บริการ NT Wireless Net ระบบเก็บเงินล่วงหน้า ชุด “Thunder Net”
  อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
  วันนี้ - 31 ธ.ค.66
  ดูรายละเอียด
  วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
  NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
  ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
  อ่านให้ฟัง