เมนูช่วยเหลือ

100%
ย้อนกลับ
วันนี้ – 31 ธ.ค.66

CHANGE เลย..... คุ้ม กับโปร NT CHANGE เน็ตเต็มสปีดแรง 20 GB……. 159 บาท/เดือน พร้อม โทรฟรี ทุกเครือข่าย 150 นาที + โทรฟรีเบอร์บ้าน 150 นาที

คลิก ดูรายละเอียด

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

 1. รายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT CHANGE” สมัครได้เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ใช้บริการรายอื่นที่คงสิทธิ์เลขหมายเดิม (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) และผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือนเท่านั้น
 2. สมัครรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT CHANGE” ได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน2566 สิทธิ์ที่ได้รับตามโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสม หรือขอคืนเป็นเงินได้ กรณีผู้ใช้บริการขอเปลี่ยนแพ็กเกจรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวจะมีผลในรอบบิลถัดไป
 3. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. สำหรับแพ็กเกจ “NT CHANGE” ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องตามความเร็วสูงสุด เมื่อใช้งานครบตามปริมาณในแพ็กเกจที่เลือกแล้ว ระบบจะปรับความเร็วลดลงไม่เกิน 384 Kbps. ทั้งนี้ระบบจะตั้งค่า (Reset) ปริมาณการใช้งานทั้งการโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
 5. กรณีผู้ใช้บริการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ 4 หลัก (ที่มีค่าใช้จ่าย) อัตราค่าบริการของเลขหมาย 4 หลัก ระบบจะหักจากสิทธิ์การโทรฟรีที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อน และเมื่อสิทธิ์โทรฟรีหมดระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ใช้บริการเลขหมาย 4 หลัก กำหนด ยกเว้นเลขหมาย 4 หลัก ที่ให้บริการในอัตราพิเศษ จะไม่รวมในสิทธิโทรฟรีที่ได้รับ
 6. กรณีลูกค้าเปิดใช้งาน Roaming และหน้าจอแสดงสัญญาณ Roaming และผู้ใช้บริการโทรออกไปยัง เลขหมายอื่นหรือใช้งาน Internet ระบบจะคิดอัตราค่าบริการโดยไม่รวมอยู่ในสิทธิโทรฟรีและสิทธิ์ใช้งาน Internet ฟรีที่ได้รับในแต่ละเดือนทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถปิดบริการ Roaming ด้วยการกด *106*1# โทรออก
 7. การโทรฟรีไปยังโทรศัพท์ประจำที่ทั่วประเทศ หมายความรวมถึงโทรศัพท์ประจำที่ทุกประเภท ภายในโครงข่าย NT แต่ไม่รวมการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่นอกโครงข่าย NT ได้แก่ TUC, 3BB, AWN และโครงข่ายที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต หรือของผู้ประกอบการรายอื่น
 8. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดอัตราค่าใช้บริการในรอบบิลนั้น เป็นแบบคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 9. อัตราค่าโทรศัพท์การใช้งาน SMS และอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามตารางข้างต้น ส่วนเกินจากการใช้งานคิดอัตราตามที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 10. กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระค่าใช้บริการ.ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม.ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ มีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะได้ชำระค่าใช้บริการที่ค้างชำระนั้นถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
 11. อัตราค่าโทรศัพท์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามตารางข้างต้น สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติบริการ ออดิโอเท็กซ์ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆ และค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
 12. อัตราค่าบริการโทรออกไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 001 และ 009 จะคิดอัตราตามที่ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกเก็บ
 13. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งานอัตราค่าบริการวิธีการตั้งค่าการใช้งาน.พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการปริมาณการรับ - ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ - ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ.บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 14. สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต ผิดกฎหมายหรือขัดกับประกาศของทางราชการ
 15. สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายระบบรายเดือน ชุด “NT CHANGE” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการใช้งานด้วยการกด *165*2#โทรออก ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ NT Contact Center 1888

NT CHANGE

NT CHANGE 99
99 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (fup 384 Kbps)
10
GB
โทรทุกเครือข่าย
50
นาที/เดือน
โทรเบอร์บ้านทั่วไทย
50
นาที/เดือน
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT CHANGE 159
159 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (fup 384 Kbps)
20
GB
โทรทุกเครือข่าย
150
นาที/เดือน
โทรเบอร์บ้านทั่วไทย
150
นาที/เดือน
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT CHANGE 199
199 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (fup 384 Kbps)
30
GB
โทรทุกเครือข่าย
200
นาที/เดือน
โทรเบอร์บ้านทั่วไทย
200
นาที/เดือน
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT CHANGE 249
249 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (fup 384 Kbps)
40
GB
โทรทุกเครือข่าย
250
นาที/เดือน
โทรเบอร์บ้านทั่วไทย
250
นาที/เดือน
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT CHANGE 299
299 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (fup 384 Kbps)
50
GB
โทรทุกเครือข่าย
300
นาที/เดือน
โทรเบอร์บ้านทั่วไทย
300
นาที/เดือน
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT CHANGE 399
399 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (fup 384 Kbps)
60
GB
โทรทุกเครือข่าย
400
นาที/เดือน
โทรเบอร์บ้านทั่วไทย
400
นาที/เดือน
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT CHANGE 449
449 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (fup 384 Kbps)
70
GB
โทรทุกเครือข่าย
450
นาที/เดือน
โทรเบอร์บ้านทั่วไทย
450
นาที/เดือน
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด
NT CHANGE 499
499 บาท / เดือน
อินเทอร์เน็ต (fup 384 Kbps)
80
GB
โทรทุกเครือข่าย
500
นาที/เดือน
โทรเบอร์บ้านทั่วไทย
500
นาที/เดือน
เงื่อนไขเพิ่มเติม
คลิก ดูรายละเอียด

โปรโมชั่นยอดนิยมPromotion for you

NT Super Plus Fiber Special Discount 30%
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2566
ดูรายละเอียด
NT SME Plus Fixed IP
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 31 ธ.ค. 66
ดูรายละเอียด
NT Mobile จัดให้เฉพาะ นักเรียน นักศึกษา
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ – 31 ม.ค.67
ดูรายละเอียด
โปรคุ้ม NT Government V2 จาก NT Mobile
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 31 ก.ค. 67
ดูรายละเอียด
บริการ NT Wireless Net ระบบเก็บเงินล่วงหน้า ชุด “Thunder Net”
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 31 ธ.ค.66
ดูรายละเอียด
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง