กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT ประกาศรับสมัครกรรมการผู้จัดการใหญ่


นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า ขณะนี้ NT อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ‘พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ’ ใน 3 ด้าน ได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเพิ่มเติม และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อาทิ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการและด้านการเงินในธุรกิจโทรคมนาคม หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สามารถบริหารควบคุม กำกับดูแลและดำเนินการตามแผนธุรกิจและแผนการเงิน เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

“NT เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 จากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนของภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงส่งผลให้ NT มีโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมมากที่สุดและครอบคลุมทั่วประเทศ โดย NT กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อสังคมตามนโยบายภาครัฐ และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน"

สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2104 4256, 0 2104 3481 รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร⬇️