กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล “No Gift Policy” โดยการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส


“กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ปฏิบัติงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ไม่รับของขวัญ ของฝาก และประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่และในทุกโอกาส ทุกเทศกาล ตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักคุณธรรมและ โปร่งใส (Integrity & Transparency) ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Zero Tolerance ขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่ดีจากท่าน”