กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ(เอ็นที) รับมอบใบประกาศรับรองระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความมั่นคงปลอดภัยและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


21 ก.ย.64 ที่เอ็นที สนง.แจ้งวัฒนะ นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง ชจญ. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี (ผ.) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ(เอ็นที) รับมอบใบประกาศรับรองระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความมั่นคงปลอดภัยและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จากบริการ NT Data Services ตามมาตรฐาน ISO 22301:2019, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 20000-1:2018 จากบริษัท BSI Group (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นครั้งแรกของบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมของประเทศไทยที่ผ่านการตรวจรับรองพร้อมกันทั้ง 3 มาตรฐานสากล จากสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติจากประเทศอังกฤษ โดยได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานสากล (Certification Audit) ระหว่าง 30 ส.ค.-2 ก.ย.64 แสดงถึงความมุ่งมั่นของเอ็นที ในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของบริการ NT Data Services บนโครงข่าย NT MPLS อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของเอ็นทีต่อไป

แกลลอรี่